Keresés a Bibliában

1 1Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola és Timóteus testvér, 2a Kolosszéban élő szenteknek és Krisztusban hűséges testvéreknek: kegyelem néktek és béke Istentől, a mi Atyánktól.
3Hálát adunk mindenkor Istennek, a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyjának, amikor értetek imádkozunk, 4mivel hallottunk Krisztus Jézusba vetett hitetekről és a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek 5a remélt dolgok okán, melyek készen vannak számotokra a mennyekben, s amelyekről már korábban hallottatok az igazság szavából, az evangéliumból, 6amely eljutott hozzátok, és ahogy az egész világon gyümölcsöt terem és növekszik, ugyanúgy közöttetek is attól a naptól fogva, amelyen meghallottátok és megismertétek Isten kegyelmének igazságát, 7amint ezt Epaphrasztól, szeretett szolgatársunktól tanultátok, aki Krisztus hű szolgája nevünkben, 8és aki hírül hozta, hogy a Lélekben milyen szeretet él közöttetek.
9Ezért mi is attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen megismerjétek akaratát nagy bölcsességgel és lelki megértéssel, 10hogy az Úrhoz méltóan, mindenben a tetszése szerint éljetek, mindenfajta jó tett által gyümölcsöt teremjetek, és Isten ismeretében növekedjetek, 11dicsőségének nagysága szerint egészen megerősödjetek a teljes állhatatosságra és türelemre. Örömmel 12adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek! 13Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és áthelyezett minket szeretett Fia országába. 14Őbenne van megváltásunk, bűneink bocsánata.

15Ő a láthatatlan Isten képmása, elsőszülött minden teremtmény közül,
16mert benne teremtett mindent a mennyben és a földön,
a láthatókat és a láthatatlanokat, a trónusokat és az uralmakat,
a fejedelemségeket és a hatalmakat:
mindent általa és érte teremtett.
17Mindennél előbb van,
és minden őbenne áll fenn.
18Ő a feje a testnek, az Egyháznak.
Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első.
19Mert úgy tetszett Istennek, hogy az egész teljesség benne lakjék,
20és hogy általa és érte engeszteljen ki mindent békét szerezvén a keresztfán kiontott vére által a mennyben és a földön.

21Titeket is, akik egykor idegenek voltatok, és akiknek ellenséges érzülete a gonosz cselekedetekben nyilvánult meg, 22Isten kiengesztelt most az ő emberi testében, halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és feddhetetleneket állítson az ő színe elé, 23amennyiben szilárdan és rendületlenül megmaradtok a hitben, és nem tántorodtok el a reménytől, amelyről hallottatok az evangéliumban, amelyet hirdettek minden teremtménynek az ég alatt, és amelynek én, Pál, szolgája lettem.

KNB SZIT STL BD RUF KG