Keresés a Bibliában

2 1A harmadik napon menyegző volt a galileai Kánában, és ott volt Jézus anyja. 2Meghívták
Jézust és tanítványait is a menyegzőre. 3Mivel elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá:
– Nincs boruk.
4Jézus ezt mondta neki:
– Az én gondom ez, vagy a tiéd? Asszony, talán nem jött még el az én órám?
5Anyja így szólt a szolgákhoz:
– Bármit mond nektek, tegyétek meg!
6Volt ott hat kőtartály a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként nyolcvan-száz liter víz fért. 7Jézus így szólt hozzájuk:
– Töltsétek meg a tartályokat vízzel! Megtöltötték őket színültig. 8Aztán így szólt hozzájuk:
– Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak! Vittek neki. 9Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett – mivel nem tudta, honnan van, míg a szolgák, akik a vizet merítették, tudták –, odahívta a vőlegényt, 10és így szólt hozzá:
– Minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a gyatrábbat: te pedig mostanáig tartogattad a jó bort.
11Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában: kinyilatkoztatta dicsőségét, és tanítványai hinni kezdtek benne.
12Ezután lement Kafarnaumba anyjával, testvéreivel és tanítványaival együtt, és ott maradtak néhány napig.

KNB SZIT STL BD RUF KG