Keresés a Bibliában

6 1Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes! 2Tiszteld apádat és anyádat! Ez az első parancsolat, amely ígéretet tartalmaz, 3mégpedig ezt: hogy jól menjen sorod, és hosszú életű légy a földön.
4Apák, ne keserítsétek meg gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel!
5Szolgák, félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak, olyan tiszta szívvel, mint Krisztusnak! 6Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus rabszolgáiként, szívvel-lélekkel teljesítsétek Isten akaratát! 7Készséggel szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek, 8hiszen tudjátok, hogy ha valaki – akár rabszolga, akár szabad – valami jót tesz, jutalmat kap az Úrtól. 9Ti pedig, urak, ugyanígy bánjatok velük fenyegetés nélkül, mivel tudjátok, hogy nekik is, nektek is Uratok van a mennyekben, aki nem személyválogató.
10Végül: erősödjetek meg az Úrban, az ő hatalmas erejében! 11Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben! 12Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, melyek a mennyei magasságban vannak. 13Éppen ezért öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok! 14Talpra hát, derekatok felövezve az igazsággal, rajtatok a megigazulás mellvértje, 15lábatok szilárd a béke evangéliumában! 16Minden körülmények között fogjátok a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát! 17Vegyétek fel az üdvösség sisakját, és ragadjátok meg a Lélek kardját, azaz Isten szavát! 18Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által! Legyetek éberek teljes állhatatossággal könyörögve az összes szentekért 19és értem is, hogy megadassék nekem az ige, ha szóra nyitom ajkamat, hogy bátran feltárhassam az evangélium titkát, 20amelynek megbilincselt követe vagyok, hogy legyen bátorságom azt úgy hirdetni, ahogy kell!
21Hogy pedig ti is megtudjátok, mi van velem, és hogyan élek, mindent elmond nektek Tükhikosz, az Úrban szeretett testvér és hűséges szolga, 22akit éppen azért küldök hozzátok, hogy értesüljetek helyzetünkről, és megvigasztalja szíveteket.
23Béke és szeretet a testvéreknek hittel együtt az Atyaistentől és az Úr Jézus Krisztustól! 24Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet