Keresés a Bibliában

1 1Pál, megváltó Istenünknek és Krisztus Jézusnak, reményünknek a rendeléséből Krisztus Jézus apostola, 2Timóteusnak, igaz fiának a hitben: kegyelem, irgalom és béke Istentől, az Atyától és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól!
3Ahogy Makedóniába menet arra buzdítottalak, hogy maradj Efezusban, úgy most is arra buzdítalak, hogy parancsold meg bizonyos embereknek, hogy ne hirdessenek tévtanokat, 4és ne is foglalkozzanak kitalált történetekkel és vég nélküli nemzetségtáblákkal, amelyek inkább vezetnek hasztalan tűnődéshez, semmint Isten üdvözítő tervéhez, amely a hitben válik valóra. 5A parancs célja a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. 6Némelyek elfordultak ezektől, és üres fecsegésre jutottak. 7Törvénytanítók akarnak lenni, de nem értik sem azt, amit mondanak, sem azt, amit bizonygatnak.
8Mi azonban tudjuk, hogy a Törvény jó, ha törvényként használják. 9Azt is tudjuk, hogy a Törvény nem az igaz ellen van, hanem a törvényszegők és a lázadók, az istentelenek és a bűnösök ellen, azok ellen, akiknek semmi sem szent, és mindent szabad, akik megölik apjukat s anyjukat; a gyilkosok, 10a paráznák, a fajtalanok, az emberrablók, a hazugok, a hamisan esküvők ellen, és mindaz ellen, ami ellenkezik az egészséges tanítással, 11azaz a boldog Isten dicsőségéről szóló evangéliummal, amely rám lett bízva.
12Hálát adok Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki erőt adott nekem azzal, hogy megbízott bennem, és szolgálatra rendelt engem, 13aki korábban istenkáromló, másokat üldöző és erőszakos ember voltam, de irgalomra találtam, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. 14Sőt elárasztott a mi Urunk kegyelme azzal a hittel és szeretettel együtt, amely Krisztus Jézusban van. 15Igaz beszéd ez, fenntartás nélkül elfogadásra méltó: Krisztus Jézus azért jött a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. 16Pontosan azért találtam kegyelemre, hogy Jézus Krisztus mindenekelőtt rajtam mutassa meg végtelen türelmét példaként azoknak, akik majd hisznek benne, hogy az örök életre jussanak. 17Az örökkévalóság királyának, a halhatatlan, láthatatlan, egyetlen Istennek tisztelet és dicsőség örökkön-örökké. Ámen.
18Ezt a feladatot bízom rád, fiam, Timóteus: a rád vonatkozó korábbi próféciák erejében harcold meg a nemes harcot 19hittel és jó lelkiismerettel!
Ezt néhányan elvetették, és hajótörést szenvedtek a hitben. 20Közöttük Hümenaiosz és Alexandrosz, akiket átadtam a Sátánnak, hadd tanulják meg, hogy ne káromolják Istent.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Következő fejezet