Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Címzés, üdvözlés »
Pál hálaadása és útiterve »
A levél tárgya »
Isten haragja minden emberen »

1Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, 2amelyet prófétái által a szent iratokban előre megígért, »

2. fejezet

Isten nem személyválogató »
A törvény nélkül élők bűnössége »
A törvény alatt élők bűnössége »

1Ezért nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amiben mást megítélsz, abban önmagadat ítéled el, hiszen ugyanazokat teszed, miközben ítélkezel. 2Azt pedig tudjuk, hogy Isten ítélete igazságosan sújtja azokat, akik ilyeneket tesznek. »

3. fejezet

Izráel előnye és ítélete »
Isten előtt nincsen igaz ember »
Isten igazsága minden emberé kegyelemből, hit által »

1Mi tehát a zsidó előnye? Vagy mi a körülmetélés haszna? 2Minden szempontból sok! Elsősorban az, hogy Isten rájuk bízta igéit. »

4. fejezet

Ábrahám hit által igazult meg »
Ábrahám minden hívő atyja »
Ábrahám az ígéretben bízó hit példája »

1Mit mondjunk tehát, mit ért el Ábrahám, a mi ősatyánk a saját erejéből? 2Ha ugyanis Ábrahám cselekedetekből igazult volna meg, akkor volna mivel dicsekednie, de nem Isten előtt. »

5. fejezet

A megigazulás megbékélés Istennel »
Ádám és Krisztus »

1Mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által. 2Őáltala járulhatunk hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk Isten dicsőségében. »

6. fejezet

Keresztség és új élet »
A kegyelem állapotában ne a bűnnek, hanem az igazságnak szolgáljunk »

1Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? 2Szó sincs róla! Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? »

7. fejezet

Többé nem vagyunk a törvény uralma alatt »
A törvény jó, de a bűn által halált okoz »
A belső ember harca a benne lakó bűnnel »

1Vagy nem tudjátok, testvéreim, pedig a törvényt ismerőkhöz szólok, hogy a törvény addig uralkodik az emberen, amíg él? 2Például a férjes asszony is, amíg él a férje, hozzá van kötve a törvény szerint, de ha meghal a férje, akkor felszabadul a törvény hatálya alól, amely a férjéhez kötötte. »

8. fejezet

Akik Krisztusban vannak, Lélek szerint járnak »
Isten fiainak reménysége »
A választottakat semmi sem szakíthatja el Isten szeretetétől »

1Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, 2mert az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. »

9. fejezet

Pál fájdalma népe miatt »
Az ígéret gyermekei az igazi izráeliták »
Isten szabad kegyelme »
Krisztus a megütközés köve Izráel számára »

1Igazat mondok Krisztusban, nem hazudok, lelkiismeretem tanúskodik mellettem a Szentlélek által, 2hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen fájdalom gyötri a szívemet. »

10. fejezet

A törvényből és a hitből való igazság »
A hit hallásból van »

1Testvéreim, én szívemből kívánom, és könyörgök értük Istenhez, hogy üdvözüljenek. 2Mert tanúskodom mellettük, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de nem a helyes ismeret szerint. »

11. fejezet

Isten nem vetette el Izráelt »
Izráel elesése üdvösség a népeknek »
A szelíd és a vad olajfa »
Az egész Izráel üdvözülni fog »
Isten bölcsességének dicsérete »

1Azt kérdem tehát: Elvetette Isten az ő népét? Szó sincs róla! Hiszen én is izráelita vagyok, Ábrahám utódai közül, Benjámin törzséből. 2Isten nem vetette el az ő népét, amelyet eleve kiválasztott. Vagy nem tudjátok, mit mond az Írás Illésről, amikor Isten előtt vádat emel Izráel ellen: »

12. fejezet

Az okos istentisztelet »
A kegyelmi ajándékok sokfélesége és a gyülekezet egysége »
A képmutatás nélküli szeretet »

1Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, 2és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. »

13. fejezet

Minden hatalom Istentől van »
A törvény betöltése a szeretet »
Az Úr eljöveletének sürgető közelsége »

1Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, Istentől rendeltetett. 2Aki tehát nem engedelmeskedik a hatalomnak, az Isten rendelkezésével fordul szembe; akik pedig szembefordulnak vele, azok maguknak köszönhetik ítéletüket. »

14. fejezet

A hitben erősek ne ítéljék meg az erőtleneket »
Senki sem él önmagának »
Isten országa nem evés és ivás »

1A hitben erőtlent pedig fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit bírálgassátok. 2Az egyik azt hiszi, hogy mindent ehet, az erőtlen pedig zöldségfélét eszik. »

15. fejezet

Az erősek hordozzák az erőtlenek gyengeségeit »
Zsidók és más népek együtt dicsőítik Istent a gyülekezetben »
Pál nem akar mások munkaterületén működni »
Pál részletes útiterve »

1Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. 2Mindegyikünk a felebarátja kedvét keresse, mégpedig annak javára és épülésére. »

16. fejezet

Fébé ajánlása és személyes üdvözletek »
Óvás a zavarkeltőktől »
Pál munkatársainak üdvözletei »
Isten dicsőítése »

1Ajánlom nektek nőtestvérünket, Fébét, aki a kenkhreai gyülekezet szolgálója: 2fogadjátok be őt az Úrban a szentekhez illően, és álljatok mellé minden olyan ügyben, amelyben szüksége van rátok, mert ő is sokaknak lett pártfogója, nekem magamnak is. »

1Móz - 2Móz - 3Móz - 4Móz - 5Móz - Józs - Bír - Ruth - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezsd - Neh - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Énekek - Ézs - Jer - Jsir - Ez - Dán - Hós - Jóel - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Zof - Hag - Zak - Mal - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Thessz - 2Thessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel