Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Az istenfélő Jób gazdagsága »
A Sátán rágalmazza Jóbot »
Jób a bajban is istenfélő marad »

1Élt Úc földjén egy Jób nevű ember. Feddhetetlen és becsületes ember volt, félte az Istent, és kerülte a rosszat. 2Hét fia és három leánya született. »

2. fejezet

Jób a betegségben is istenfélő marad »
Jóbot meglátogatja három barátja »

1Történt egy napon, hogy az istenfiak megjelentek, és megálltak az ÚR előtt. Velük együtt megjelent a Sátán is, és megállt az ÚR előtt. 2Az ÚR megkérdezte a Sátánt: Honnan jössz? A Sátán ezt felelte az ÚRnak: A földön barangoltam, ott jártam-keltem. »

3. fejezet

Jób panasza »

1Végül aztán megnyitotta Jób a száját, és megátkozta születése napját. 2Megszólalt Jób, és ezt mondta: »

4. fejezet

Elífáz első beszéde: Ártatlanul senki sem szenved »

1Megszólalt a témáni Elífáz, és ezt mondta: 2Talán terhedre van, ha beszélni próbálok hozzád, de ki tudja itt magába fojtani a szót? »

5. fejezet

Jób csak Istentől várhat segítséget »

1Kiálts csak! Válaszol-e valaki? Melyik szenthez fordulsz? 2Mert az ostobát megöli a bosszúság, és a balgát halálba kergeti a heveskedés. »

6. fejezet

Jób első válasza: Ártatlanul vádolják »

1Ekkor megszólalt Jób, és ezt mondta: 2Bárcsak megmérnék elkeseredésemet, és szenvedésemmel együtt mérlegre tennék! »

7. fejezet

Jób újabb panasza »

1Csak küzdelem a halandó sorsa a földön, napjai úgy telnek, mint a napszámosé! 2Ahogyan a rabszolga eped az árnyék után, és a napszámos várja a munkabért, »

8. fejezet

Bildád első beszéde: A kegyes embert megáldja Isten »

1Akkor megszólalt a súahi Bildád, és ezt mondta: 2Meddig beszélsz ilyeneket, meddig lesz heves szél szádnak beszéde? »

9. fejezet

Jób második válasza: Istennek mindig igaza van »

1Ekkor megszólalt Jób, és ezt mondta: 2Igaz, tudom, hogy így van: hogy is lehetne igaza az embernek Istennel szemben? »

10. fejezet

Jób kutatja szenvedése okát »

1Szívből megutáltam életem. Szabadjára engedem hát panaszom, hadd beszéljek keserű lélekkel! 2Azt mondom Istennek: Ne tarts bűnösnek! Add tudtomra, miért perelsz velem! »

11. fejezet

Cófár első beszéde: Jóbnak meg kell alázkodnia »

1Megszólalt a naamái Cófár, és ezt mondta: 2Nem kell-e felelnünk e sok beszédre? A bőbeszédűnek legyen igaza? »

12. fejezet

Jób harmadik válasza: Csak Isten bölcs és hatalmas »

1Ekkor megszólalt Jób, és ezt mondta: 2Azt hiszitek, ti vagytok az egész nép, és veletek kihal a bölcsesség? »

13. fejezet

Jób vádolja barátait »
Jób Isten elé akar állni »

1Mindezt saját szememmel láttam, fülemmel hallottam, és megértettem. 2Én is tudom, amit ti tudtok, nem vagyok alábbvaló nálatok. »

14. fejezet

A halál után nincs reménység »

1Az asszonytól született ember élete rövid, tele nyugtalansággal. 2Kihajt, mint a virág, majd elfonnyad, árnyékként tűnik el, nem marad meg. »

15. fejezet

Elífáz második beszéde: Önteltséggel vádolja Jóbot »
A bűnösök menthetetlenül elpusztulnak »

1Megszólalt a témáni Elífáz, és ezt mondta: 2Szólhat-e a bölcs, ha tudása légből kapott, és csak keleti széllel fújta fel magát? »

16. fejezet

Jób negyedik válasza: Ártatlanságának Isten a tanúja »

1Akkor megszólalt Jób, és ezt mondta: 2Ilyesfélét eleget hallottam. Nyomorúságos vigasztalók vagytok mindnyájan! »

17. fejezet

Jób barátai rosszindulatúak »
Jób készül a halálra »

1Lelkem összetört, napjaim peregnek, vár rám a temető! 2Bizony, gúnyolódásban van csak részem, gáncsoskodásaik miatt le sem hunyom a szemem. »

18. fejezet

Bildád második beszéde: A bűnösökre pusztulás és feledés vár »

1Megszólalt a súahi Bildád, és ezt mondta: 2Meddig finomkodunk még itt a szavakkal? Gondolkozzatok el, és aztán szálljunk vitába vele! »

19. fejezet

Jób ötödik válasza: Elhagyták az emberek »
Jób a halála után remél elégtételt »

1Akkor megszólalt Jób, és ezt mondta: 2Meddig kínozzátok még lelkemet, és zúztok-tiportok szavaitokkal? »

20. fejezet

Cófár második beszéde: A gonoszok jóléte mulandó »

1Megszólalt a naamái Cófár, és ezt mondta: 2Azért kényszerít ingerültségem feleletre, és amiatt van nyugtalanság bennem, »

21. fejezet

Jób hatodik válasza: A gonoszokat utoléri a büntetés »

1Akkor megszólalt Jób, és ezt mondta: 2Hallgassátok meg figyelmesen szavamat, ezzel vigasztaljatok! »

22. fejezet

Elífáz harmadik beszéde: Jób megérdemelte büntetését »
Jóbnak meg kell térnie »

1Megszólalt a témáni Elífáz, és ezt mondta: 2Használhat-e az ember Istennek? Hiszen csak önmagának használ az okos. »

23. fejezet

Jób hetedik válasza: Bízik Isten igazságos ítéletében »

1Ekkor megszólalt Jób, és ezt mondta: 2Most is csak lázongás, ha panaszkodom, kezemmel kell elfojtanom sóhajtásomat. »

24. fejezet

A gonosz emberek vétkei »
Jön a méltó büntetés »

1Miért nincsenek a Mindenhatónál ítéletre fenntartott idők, miért nem láthatják ítéletének napjait, akik őt ismerik? 2Elmozdítják a határokat, nyájakat rabolnak el, és azt legeltetik. »

25. fejezet

Bildád harmadik beszéde: Isten előtt senki sem igaz »

1Megszólalt a súahi Bildád, és ezt mondta: 2Istené a hatalom és a rettegés, ő szerez békességet fenn a magasságban. »

26. fejezet

Jób nyolcadik válasza: Dicsőíti Isten hatalmát »

1Ekkor Jób megszólalt, és ezt mondta: 2Segítettél-e az erőtlennek, támogattad-e a tehetetlen karját? »

27. fejezet

Jób befejező beszédei: Védi ártatlanságát »
A gonoszok sorsa rosszra fordul »

1Jób folytatta beszédét, és ezt mondta: 2Az élő Istenre mondom, aki megfosztott igazamtól, és a Mindenhatóra, aki megkeserítette lelkemet, »

28. fejezet

Az ember kiaknázza a természet kincseit »
A bölcsességet nem lehet megvásárolni »
Egyedül Isten ad bölcsességet »

1Az ezüstnek megvan a bányája, az aranynak is a helye, ahol mossák. 2A vasat a földből hozzák elő, a rezet pedig kőzetből olvasztják. »

29. fejezet

Jób visszagondol régi boldogságára »

1Jób folytatta beszédét, és ezt mondta: 2Bárcsak olyan volnék, mint amilyen hajdan, mint mikor még Isten vigyázott rám! »

30. fejezet

Jóbtól elfordultak az emberek »
Jób Istentől kér segítséget »

1Most azonban kinevetnek engem, akik fiatalabbak nálam, akiknek az apját annyira sem becsültem, hogy juhászkutyáim közé soroljam. 2Mire mentem volna kezük erejével? Hiszen életerejük odalett. »

31. fejezet

Jóbnak tiszta a lelkiismerete »

1Szövetséget kötöttem a szememmel, hogy ne tekintsen a szüzekre. 2Mi lett volna akkor osztályrészem Istentől onnan fentről, vagy örökségem a Mindenhatótól a magasságból? »

32. fejezet

Elíhú első beszéde: Jób barátai rosszul érveltek »

1Ez a három férfi nem válaszolt többé Jóbnak, mivel ő igaznak tartotta magát. 2Akkor haragra gerjedt a Búzból, Rám nemzetségéből való Elíhú, Barakél fia. Megharagudott Jóbra, amiért igaznak tartotta magát Istennel szemben. »

33. fejezet

Isten megbocsát a megtérőknek »

1Halld meg ezért, Jób, az én szavaimat, figyelj minden beszédemre! 2Most már kinyitom a számat, nyelvem hegyén a szó. »

34. fejezet

Elíhú második beszéde: Nem igazságtalan az Isten »

1Majd tovább beszélt Elíhú, és ezt mondta: 2Hallgassatok szavaimra, bölcsek, figyeljetek rám, ti, tudósok! »

35. fejezet

Elíhú harmadik beszéde: Jóbot méltán bünteti Isten »

1Folytatta beszédét Elíhú, és ezt mondta: 2Jogosnak gondolod-e, ha ezt mondod: Igazam van Istennel szemben? »

36. fejezet

Elíhú negyedik beszéde: Isten hatalmas és igazságos »
Isten dicsősége a természetben »

1Azután így folytatta beszédét Elíhú: 2Légy egy kis türelemmel, majd fölvilágosítlak, mert van még mondanivalóm Istenről. »

37. fejezet

Isten igazságosan bánik az emberekkel »

1Bizony, megremeg ettől a szívem, és ki akar ugrani helyéből. 2Hallgassátok figyelmesen mennydörgését és a morajlást, amely szájából jön. »

38. fejezet

Isten első beszéde Jóbhoz: A világmindenség Isten alkotása »
A Teremtő dicsősége az állatvilág életében »

1Ekkor megszólalt az ÚR a viharban, és ezt mondta Jóbnak: 2Ki akarja elhomályosítani örök rendemet tudatlan szavakkal? »

40. fejezet

Jób első válasza: Megalázza magát Isten előtt »
Isten második beszéde: Ő az emberiség ura »
A Behemót és a Leviatán ereje is Istentől van »

1Majd tovább beszélt az ÚR, és ezt mondta Jóbnak: 2Mit perlekedik a Mindenhatóval az akadékoskodó? Aki Istennel akar vitatkozni, feleljen neki! »

42. fejezet

Jób bűnbánatot tart »
Isten megjutalmazza Jóbot »

1Jób ekkor megszólalt, és így felelt az ÚRnak: 2Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál. »

39. fejezet

1Tudod-e, mikor ellik a kőszáli zerge, megfigyelted-e, mikor borjazik a szarvas? 2Megszámoltad-e, hány hónapig vemhesek, tudod-e, mikor jön el ellésük ideje? »

41. fejezet

1Hiszen aki ebben reménykedik, csalódik: már a puszta látványától is összeroskad. 2Nincs olyan vakmerő, aki fölverje. Ki merne kiállni ellene? »

1Móz - 2Móz - 3Móz - 4Móz - 5Móz - Józs - Bír - Ruth - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezsd - Neh - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Énekek - Ézs - Jer - Jsir - Ez - Dán - Hós - Jóel - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Zof - Hag - Zak - Mal - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Thessz - 2Thessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel