Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Élt Úc földjén egy Jób nevű ember. Feddhetetlen és becsületes ember volt, félte az Istent, és kerülte a rosszat. Hét fia és három leánya született. >>

2. fejezet

Történt egy napon, hogy az istenfiak megjelentek, és megálltak az ÚR előtt. Velük együtt megjelent a Sátán is, és megállt az ÚR előtt. Az ÚR megkérdezte a Sátánt: Honnan jössz? A Sátán ezt felelte az ÚRnak: A földön barangoltam, ott jártam-keltem. >>

3. fejezet

Végül aztán megnyitotta Jób a száját, és megátkozta születése napját. Megszólalt Jób, és ezt mondta: >>

4. fejezet

Megszólalt a témáni Elífáz, és ezt mondta: Talán terhedre van, ha beszélni próbálok hozzád, de ki tudja itt magába fojtani a szót? >>

5. fejezet

Kiálts csak! Válaszol-e valaki? Melyik szenthez fordulsz? Mert az ostobát megöli a bosszúság, és a balgát halálba kergeti a heveskedés. >>

6. fejezet

Ekkor megszólalt Jób, és ezt mondta: Bárcsak megmérnék elkeseredésemet, és szenvedésemmel együtt mérlegre tennék! >>

7. fejezet

Csak küzdelem a halandó sorsa a földön, napjai úgy telnek, mint a napszámosé! Ahogyan a rabszolga eped az árnyék után, és a napszámos várja a munkabért, >>

8. fejezet

Akkor megszólalt a súahi Bildád, és ezt mondta: Meddig beszélsz ilyeneket, meddig lesz heves szél szádnak beszéde? >>

9. fejezet

Ekkor megszólalt Jób, és ezt mondta: Igaz, tudom, hogy így van: hogy is lehetne igaza az embernek Istennel szemben? >>

10. fejezet

Szívből megutáltam életem. Szabadjára engedem hát panaszom, hadd beszéljek keserű lélekkel! Azt mondom Istennek: Ne tarts bűnösnek! Add tudtomra, miért perelsz velem! >>

11. fejezet

Megszólalt a naamái Cófár, és ezt mondta: Nem kell-e felelnünk e sok beszédre? A bőbeszédűnek legyen igaza? >>

12. fejezet

Ekkor megszólalt Jób, és ezt mondta: Azt hiszitek, ti vagytok az egész nép, és veletek kihal a bölcsesség? >>

13. fejezet

Mindezt saját szememmel láttam, fülemmel hallottam, és megértettem. Én is tudom, amit ti tudtok, nem vagyok alábbvaló nálatok. >>

14. fejezet

Az asszonytól született ember élete rövid, tele nyugtalansággal. Kihajt, mint a virág, majd elfonnyad, árnyékként tűnik el, nem marad meg. >>

15. fejezet

Megszólalt a témáni Elífáz, és ezt mondta: Szólhat-e a bölcs, ha tudása légből kapott, és csak keleti széllel fújta fel magát? >>

16. fejezet

Akkor megszólalt Jób, és ezt mondta: Ilyesfélét eleget hallottam. Nyomorúságos vigasztalók vagytok mindnyájan! >>

17. fejezet

Lelkem összetört, napjaim peregnek, vár rám a temető! Bizony, gúnyolódásban van csak részem, gáncsoskodásaik miatt le sem hunyom a szemem. >>

18. fejezet

Megszólalt a súahi Bildád, és ezt mondta: Meddig finomkodunk még itt a szavakkal? Gondolkozzatok el, és aztán szálljunk vitába vele! >>

19. fejezet

Akkor megszólalt Jób, és ezt mondta: Meddig kínozzátok még lelkemet, és zúztok-tiportok szavaitokkal? >>

20. fejezet

Megszólalt a naamái Cófár, és ezt mondta: Azért kényszerít ingerültségem feleletre, és amiatt van nyugtalanság bennem, >>

21. fejezet

Akkor megszólalt Jób, és ezt mondta: Hallgassátok meg figyelmesen szavamat, ezzel vigasztaljatok! >>

22. fejezet

Megszólalt a témáni Elífáz, és ezt mondta: Használhat-e az ember Istennek? Hiszen csak önmagának használ az okos. >>

23. fejezet

Ekkor megszólalt Jób, és ezt mondta: Most is csak lázongás, ha panaszkodom, kezemmel kell elfojtanom sóhajtásomat. >>

24. fejezet

Miért nincsenek a Mindenhatónál ítéletre fenntartott idők, miért nem láthatják ítéletének napjait, akik őt ismerik? Elmozdítják a határokat, nyájakat rabolnak el, és azt legeltetik. >>

25. fejezet

Megszólalt a súahi Bildád, és ezt mondta: Istené a hatalom és a rettegés, ő szerez békességet fenn a magasságban. >>

26. fejezet

Ekkor Jób megszólalt, és ezt mondta: Segítettél-e az erőtlennek, támogattad-e a tehetetlen karját? >>

27. fejezet

Jób folytatta beszédét, és ezt mondta: Az élő Istenre mondom, aki megfosztott igazamtól, és a Mindenhatóra, aki megkeserítette lelkemet, >>

28. fejezet

Az ezüstnek megvan a bányája, az aranynak is a helye, ahol mossák. A vasat a földből hozzák elő, a rezet pedig kőzetből olvasztják. >>

29. fejezet

Jób folytatta beszédét, és ezt mondta: Bárcsak olyan volnék, mint amilyen hajdan, mint mikor még Isten vigyázott rám! >>

30. fejezet

Most azonban kinevetnek engem, akik fiatalabbak nálam, akiknek az apját annyira sem becsültem, hogy juhászkutyáim közé soroljam. Mire mentem volna kezük erejével? Hiszen életerejük odalett. >>

31. fejezet

Szövetséget kötöttem a szememmel, hogy ne tekintsen a szüzekre. Mi lett volna akkor osztályrészem Istentől onnan fentről, vagy örökségem a Mindenhatótól a magasságból? >>

32. fejezet

Ez a három férfi nem válaszolt többé Jóbnak, mivel ő igaznak tartotta magát. Akkor haragra gerjedt a Búzból, Rám nemzetségéből való Elíhú, Barakél fia. Megharagudott Jóbra, amiért igaznak tartotta magát Istennel szemben. >>

33. fejezet

Halld meg ezért, Jób, az én szavaimat, figyelj minden beszédemre! Most már kinyitom a számat, nyelvem hegyén a szó. >>

34. fejezet

Majd tovább beszélt Elíhú, és ezt mondta: Hallgassatok szavaimra, bölcsek, figyeljetek rám, ti, tudósok! >>

35. fejezet

Folytatta beszédét Elíhú, és ezt mondta: Jogosnak gondolod-e, ha ezt mondod: Igazam van Istennel szemben? >>

36. fejezet

Azután így folytatta beszédét Elíhú: Légy egy kis türelemmel, majd fölvilágosítlak, mert van még mondanivalóm Istenről. >>

37. fejezet

Bizony, megremeg ettől a szívem, és ki akar ugrani helyéből. Hallgassátok figyelmesen mennydörgését és a morajlást, amely szájából jön. >>

38. fejezet

Ekkor megszólalt az ÚR a viharban, és ezt mondta Jóbnak: Ki akarja elhomályosítani örök rendemet tudatlan szavakkal? >>

39. fejezet

Tudod-e, mikor ellik a kőszáli zerge, megfigyelted-e, mikor borjazik a szarvas? Megszámoltad-e, hány hónapig vemhesek, tudod-e, mikor jön el ellésük ideje? >>

40. fejezet

Majd tovább beszélt az ÚR, és ezt mondta Jóbnak: Mit perlekedik a Mindenhatóval az akadékoskodó? Aki Istennel akar vitatkozni, feleljen neki! >>

41. fejezet

Hiszen aki ebben reménykedik, csalódik: már a puszta látványától is összeroskad. Nincs olyan vakmerő, aki fölverje. Ki merne kiállni ellene? >>

42. fejezet

Jób ekkor megszólalt, és így felelt az ÚRnak: Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál. >>

1Móz - 2Móz - 3Móz - 4Móz - 5Móz - Józs - Bír - Ruth - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezsd - Neh - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Énekek - Ézs - Jer - Jsir - Ez - Dán - Hós - Jóel - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Zof - Hag - Zak - Mal - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Thessz - 2Thessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel