Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Júda és Simeon törzsének harcai »
A kéniek csatlakoznak Júdához »
József törzse elfoglalja Bételt »
Az el nem foglalt területek »

1Történt Józsué halála után, hogy Izráel fiai megkérdezték az URat: Melyikünk vonuljon fel elsőnek a kánaániak ellen, hogy harcoljon ellenük? 2Az ÚR ezt mondta: Júda vonuljon fel, mert kezébe adtam az országot. »

2. fejezet

Az Úr angyala inti Izráelt »
Józsué halála és temetése »
A bírák »

1Az ÚR angyala fölment Gilgálból Bókímba, és ezt mondta: Kivezettelek benneteket Egyiptomból, és behoztalak erre a földre, amelyet esküvel ígértem atyáitoknak, és azt mondtam: Nem bontom fel szövetségemet veletek soha, 2de ti se kössetek szövetséget ennek a földnek a lakosaival, romboljátok le oltáraikat! Ti azonban nem hallgattatok szavamra. Hogy tehettétek ezt? »

3. fejezet

Otníél legyőzi Arámot »
Éhúd legyőzi Móábot »
Samgar legyőzi a filiszteusokat »

1Ezek azok a népek, amelyeket helyükön hagyott az ÚR, hogy próbára tegye velük Izráelt, mindazokat, akik már mit sem tudtak a Kánaánért vívott harcokról. 2Azért is, hogy Izráel fiainak az újabb nemzedékei megismerjék; és hogy megtanítsa a hadviselésre azokat is, akik azelőtt nem ismerték azt. »

4. fejezet

Bárák legyőzi Siserát »
Jáél megöli Siserát »

1Izráel fiai Éhúd halála után ismét azt tették, amit rossznak lát az ÚR. 2Ezért kiszolgáltatta őket az ÚR Jábínnak, Kánaán királyának, aki Hácórban uralkodott. Hadseregparancsnoka Sisera volt, aki Haróset-Gójimban lakott. »

5. fejezet

Debóra éneke »

1Azon a napon így énekelt Debóra és Bárák, Abínóam fia: 2A fejedelmek Izráel élére álltak, és önként harcra kelt a nép: áldjátok hát az URat! »

6. fejezet

Isten Midján kezébe adja Izráelt »
Az Úr elhívja Gedeont »
Gedeon lerombolja Baal oltárát »
Gedeon sereget gyűjt Midján ellen »

1Izráel fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az ÚR, ezért az ÚR Midján kezébe adta őket hét esztendőre, 2Midján pedig kemény kézzel bánt Izráellel. Izráel fiai rejtekhelyeket készítettek maguknak a hegyekben, meg barlangokat és hegyi erődöket Midján miatt. »

7. fejezet

Gedeon seregét háromszázra csökkenti az Úr »
Az ellenséges katona álma »
Gedeon legyőzi az ellenséget »

1Korán reggel fölkerekedett Jerubbaal, azaz Gedeon egész hadinépével, és tábort ütött a Haród-forrásnál. Midján tábora tőle északra volt, a Móre-halomnál a völgyben. 2Akkor az ÚR ezt mondta Gedeonnak: Túl sok ez a nép, amely veled van, nem adhatom a kezükbe Midjánt. Különben még így fog dicsekedni Izráel velem szemben: A saját kezem szabadított meg engem! »

8. fejezet

A féltékeny efraimiak »
Gedeon üldözi Midjánt a Jordánon túl »
Gedeon igazságot szolgáltat »
Gedeon bálványimádása és halála »

1De az efraimiak azt mondták neki: Mit tettél velünk? Miért nem hívtál bennünket, amikor harcba indultál Midján ellen? És hevesen pöröltek vele. 2Ő azonban így felelt nekik: Ugyan mit tettem én hozzátok képest? Nem ér-e többet Efraim böngészése Abíezer szüreténél? »

9. fejezet

Abímelek királysága Sikemben »
Jótám példázata és annak magyarázata »
Viszály Abímelek és Sikem városa között »
Abímelek halála »

1Abímelek, Jerubbaal fia elment Sikembe anyja testvéreihez, és így szólt hozzájuk meg az egész nemzetséghez, amelyhez anyja családja tartozott: 2Mondjátok el ezt Sikem valamennyi polgárának: Mi jobb nektek? Az, ha hetven ember, Jerubbaal összes fia uralkodik rajtatok, vagy az, ha egyetlen ember uralkodik rajtatok? Emlékezzetek csak arra, hogy én a ti húsotok és véretek vagyok! »

10. fejezet

Tólá és Jáír bírák »
Izráel újabb hűtlensége és bűnhődése »

1Abímelek után fölkelt Izráel megszabadítására az issakárbeli Tólá, Dódó fiának, Púának a fia. Sámírban, Efraim hegyvidékén lakott. 2Huszonhárom évig volt Izráel bírája. Azután meghalt, és eltemették Sámírban. »

11. fejezet

Jeftét vezérré választják »
Jefte tárgyal az ellenséggel »
Jefte fogadalma és győzelme »

1A gileádi Jefte erős vitéz volt, egy parázna nőnek volt a fia. Jeftét Gileád nemzette. 2De azután a felesége is szült fiakat Gileádnak, és amikor feleségének a fiai felnőttek, elűzték Jeftét, és ezt mondták neki: Nem kapsz örökséget apánk házából, mert más asszony fia vagy. »

12. fejezet

Jefte és az efraimiak viszálya »
Ibcán, Élón és Abdón bírák »

1Fegyverbe szólították az efraimiakat. Cáfón felé vonultak, és ezt mondták Jeftének: Miért vonultál harcba az ammóniak ellen anélkül, hogy hívtál volna bennünket, hogy menjünk veled? Rád gyújtjuk a házadat! 2Jefte azt felelte nekik: Nagy perem volt nekem és népemnek az ammóniakkal. Kértem én a segítségeteket, de ti nem szabadítottatok meg a kezükből. »

13. fejezet

Ígéret Sámson születéséről »

1Izráel fiai ismét azt tették, amit rossznak lát az ÚR. Ezért az ÚR a filiszteusok kezébe adta őket negyven esztendőre. 2Volt egy Dán nemzetségéből való ember Corából, akinek a neve Mánóah volt. A felesége meddő volt, nem szült. »

14. fejezet

Sámson házassága »
Sámson megöl egy oroszlánt »
Sámson lakodalma és találós kérdése »

1Egyszer elment Sámson Timnába, és meglátott Timnában egy filiszteus nőt. 2Hazament, és ezt mondta apjának és anyjának: Láttam Timnában egy filiszteus nőt, kérjétek meg azt nekem feleségül! »

15. fejezet

Sámson felgyújtja a filiszteusok gabonáját »
Sámson hőstette Lehíben »

1Történt egy idő múlva, búzaaratás idején, hogy meglátogatta Sámson a feleségét; egy kecskegidát is vitt neki magával. Ezt mondta: Be akarok menni a feleségemhez, a szobájába. De az asszony apja nem engedte be. 2Ezt mondta az apja: Én már azt gondoltam, hogy végképp meggyűlölted őt, ezért hozzáadtam a vőfélyedhez. De a húga még nála is szebb: legyen ő a tied helyette! »

16. fejezet

Sámson Gázában »
Sámson és Delila »
Sámson utolsó hőstette »

1Egyszer Sámson elment Gázába, meglátott ott egy parázna nőt, és bement hozzá. 2A gázaiaknak hírül adták: Idejött Sámson! Körülvették, és lestek rá egész éjjel a város kapujában, de csendben maradtak egész éjjel, mert azt gondolták: Majd ha megvirrad reggel, meggyilkoljuk őt. »

17. fejezet

Míká bálványozása »

1Élt Efraim hegyvidékén egy Míká nevű ember. 2Ez azt mondta egyszer az anyjának: Az az ezeregyszáz ezüst, amit elvettek tőled, és ami miatt átkot mondtál a fülem hallatára is, az az ezüst nálam van, én vettem el. Az anyja ezt mondta: Áldjon meg az ÚR, fiam! »

18. fejezet

Dán törzse új lakóhelyet keres »
Dán törzse elrabolja Míká bálványszobrait »
A dániak elfoglalják Lajist »

1Abban az időben nem volt király Izráelben. – Abban az időben Dán törzse megfelelő területet keresett magának, hogy letelepedjék, mert addig nem jutott megfelelő örökséghez Izráel törzsei között. 2A dániak elküldtek nemzetségükből öt férfit, legbátrabb embereiket Corából és Estáólból, hogy járják be és kémleljék ki az országot. Azt mondták nekik: Menjetek, kémleljétek ki az országot! Így jutottak el Efraim hegyvidékére, Míká házához, s ott megszálltak. »

19. fejezet

Egy lévita Betlehembe utazik »
A lévita a benjámini Gibeában »
Gibea lakosainak vétke »

1Abban az időben, amikor nem volt király Izráelben, egy lévita jövevényként élt Efraim hegyvidékének a szélén. Ez a júdai Betlehemből vett magának egy másodfeleséget. 2Másodfelesége azonban megharagudott rá, és elment tőle apja házához, a júdai Betlehembe; ott is maradt négy hónapig. »

20. fejezet

Izráel hadjáratot indít Benjámin ellen »
Izráel két ízben vereséget szenved »
Izráel legyőzi Benjámin törzsét »

1Izráel fiai valamennyien kivonultak, és összegyülekezett az ÚRhoz Micpába egy emberként az egész közösség, Dántól Beérsebáig, meg Gileád földjéről is. 2Az egész népnek, Izráel valamennyi törzsének a vezetői előálltak Isten népének a gyülekezetében, amelyben négyszázezer kardforgató gyalogos volt. »

21. fejezet

Benjámin törzsének helyreállítása »

1Az izráeli férfiak így esküdtek meg még Micpában: Senki se adja közülünk benjáminihoz feleségül a leányát! 2Majd ismét elment a nép Bételbe, és ott ültek estig az Isten színe előtt, fennhangon sírva és zokogva, »

1Móz - 2Móz - 3Móz - 4Móz - 5Móz - Józs - Bír - Ruth - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezsd - Neh - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Énekek - Ézs - Jer - Jsir - Ez - Dán - Hós - Jóel - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Zof - Hag - Zak - Mal - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Thessz - 2Thessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel