Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Visszatekintés Izráel pusztai vándorlására »

1Ezeket a beszédeket mondta el Mózes egész Izráelnek a Jordánon túl a pusztában, az Arábá-völgyben, Szúffal szemben, Párán és Tófel, Lábán, Hacérót és Dí-Záháb között. 2Tizenegy napig tartott az út a Hórebtől Kádés-Barneáig, a Széír-hegyvidéken át. »

2. fejezet

Izráel kikerüli Edóm, Móáb és Ammón országát »
Szíhón legyőzése »

1Ezután megfordultunk, és elindultunk a pusztába, a Vörös-tenger felé, ahogyan megmondta nekem az ÚR, és sokáig kerülgettük a Széír-hegyvidéket. 2Majd ezt mondta nekem az ÚR: »

3. fejezet

Izráel legyőzi Básán királyát »
Mózes nem mehet be az ígéret földjére »

1Azután megfordultunk, és Básán felé vonultunk. Óg, Básán királya kivonult ellenünk Edreíbe egész hadinépével együtt, hogy megütközzék velünk. 2Akkor ezt mondta nekem az ÚR: Ne félj tőle, mert kezedbe adom őt egész hadinépével és országával együtt. Úgy bánj vele, ahogyan elbántál Szíhónnal, az emóriak királyával, aki Hesbónban lakott. »

4. fejezet

Mózes a törvény megtartására inti népét »
Három menedékváros a Jordánon túl »
Mózes megismétli a törvény igéit »

1Most pedig, Izráel, hallgass azokra a rendelkezésekre és törvényekre, amelyekre megtanítalak benneteket, és teljesítsétek azokat, hogy élhessetek, és bemenve birtokba vehessétek azt a földet, amelyet atyáitok Istene, az ÚR ad nektek. 2Semmit se tegyetek hozzá ahhoz, amit megparancsolok nektek, és semmit se vegyetek el belőle! Tartsátok meg Isteneteknek, az ÚRnak parancsolatait, amelyeket megparancsolok nektek. »

5. fejezet

A Tízparancsolat (6-21. v. vö. 2Móz 20,2-17) »
Mózes közvetíti a népnek Isten parancsait »

1Mózes összehívta egész Izráelt, és ezt mondta nekik: Halld meg, Izráel, azokat a rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket ma elmondok nektek. Tanuljátok meg, tartsátok meg és teljesítsétek azokat! 2Az ÚR, a mi Istenünk, szövetséget kötött velünk a Hóreben. »

6. fejezet

A nagy parancsolat: Szeresd az Urat! »

1Ezek azok a parancsolatok, rendelkezések és törvények, amelyekről azt parancsolta Istenetek, az ÚR, hogy tanítsam meg nektek; ezeket teljesítsétek azon a földön, ahová átkeltek, hogy birtokba vegyétek. 2Féld Istenedet, az URat, és tartsd meg minden rendelkezését és parancsolatát, amelyeket én parancsolok neked, te magad, a fiad és unokád, életed minden napján, hogy hosszú ideig élhess. »

7. fejezet

Parancs a kánaáni bálványimádás kiirtására »

1Amikor bevisz téged Istened, az ÚR arra a földre, amelyre most készülsz bemenni, hogy birtokba vedd, és számos népet elűz előled: a hettitákat, a girgásiakat, az emóriakat, a kánaániakat, a perizzieket, a hivvieket és a jebúsziakat, hét népet, amelyek nagyobbak és erősebbek nálad, 2és hatalmadba adja őket Istened, az ÚR, és te megvered őket, akkor mindenestül irtsd ki azokat. Ne köss velük szövetséget, és ne kegyelmezz nekik! »

8. fejezet

Isten jósága hűségre kötelez »

1Tartsátok meg és teljesítsétek mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok nektek, hogy éljetek, szaporodjatok, bemenjetek és birtokba vegyétek azt a földet, amelyet az ÚR atyáitoknak esküvel megígért. 2Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az ÚR a pusztában negyven éven át, hogy megsanyargatva és próbára téve téged megtudja, mi van a szívedben: megtartod-e parancsolatait, vagy sem? »

9. fejezet

Emlékeztetés Izráel nyakasságára »

1Halld meg, Izráel! A mai napon átkelsz a Jordánon, hogy bemenj és elfoglald nálad nagyobb és erősebb népek birtokát, nagy városokat égbe nyúló erődítményekkel; 2nagy és szálas népét, az anákiakét, akiket magad is ismersz, és akikről ezt hallottad: Ki állhatna meg Anák fiai előtt? »

10. fejezet

Új törvénytáblák. Áron halála »
Intés hálás engedelmességre »

1Abban az időben ezt mondta nekem az ÚR: Faragj két kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat, és jöjj fel hozzám a hegyre! Készíts egy faládát is! 2Én pedig majd felírom a táblákra azokat az igéket, amelyek az előbbi táblákon voltak, amelyeket összetörtél, és tedd bele azokat a ládába! »

11. fejezet

Emlékeztetés az Úr csodáira »
Az engedelmesség áldása és az engedetlenség átka »

1Szeresd az URat, a te Istenedet, és tartsd meg mindenkor, amit ő elrendelt: rendelkezéseit, törvényeit és parancsolatait! 2Ti már ismeritek, nem úgy, mint fiaitok, akik nem ismerik, mert nem látták Isteneteknek, az ÚRnak fenyítését, nagyságát, erős kezét és kinyújtott karját, »

12. fejezet

Csak egy helyen szabad áldozni »
A vért nem szabad megenni »

1Ezeket a rendelkezéseket és törvényeket kell megtartanotok azon a földön, amelyet atyáid Istene, az ÚR ad neked birtokul, és teljesítenetek mindenkor, amíg azon a földön éltek: 2Pusztítsátok el mindazokat a helyeket, ahol azok a népek, amelyeknek majd elfoglaljátok birtokát, a maguk isteneit szolgálják a magas hegyeken, halmokon és minden zöldellő fa alatt. »

13. fejezet

A bálványimádásra csábítók büntetése »

1Tartsátok meg és teljesítsétek mindazt, amit megparancsolok nektek! Semmit se tégy ahhoz hozzá, és semmit se végy el belőle! 2Ha próféta vagy álomlátó támad közöttek, és meghirdet egy jelet vagy egy csodát, »

14. fejezet

A pogányos gyász tilalma »
A tiszta és tisztátalan állatok – (Vö. 3Móz 11) »
A tized »

1Ti az ÚRnak, a ti Isteneteknek a gyermekei vagytok. Ne vagdossátok hát össze magatokat halottért, a homlokotok fölött se nyírjátok kopaszra a fejeteket! 2Hiszen te Istenednek, az ÚRnak szent népe vagy. Téged választott ki az ÚR valamennyi nép közül, amely a földön él, hogy az ő tulajdon népe légy. »

15. fejezet

Az elengedés esztendeje »
A héber rabszolgák szabadon bocsátása »
Az állatok elsőszülöttjét fel kell áldozni »

1Minden hetedik év végén engedd el az adósságokat! 2Az adósságelengedés módja pedig ez: minden hitelező engedje el azt a kölcsönt, amelyet a felebarátjának adott: ne hajtsa be azt felebarátjától, a testvérétől, mert adósságelengedést hirdettek az ÚRért. »

16. fejezet

A három főünnep »
Igazságos ítélkezés »
Pogány szokások tiltása és büntetése »

1Ügyelj az ábíb hónapra, és tarts páskát Istenednek, az ÚRnak, mert ábíb hónapban hozott ki téged Egyiptomból – egy éjjel – Istened, az ÚR. 2Páskaáldozatul vágj le Istenednek, az ÚRnak juhot vagy marhát azon a helyen, amelyet kiválaszt az ÚR, hogy ott lakjék a neve. »

17. fejezet

A legfőbb törvényszék »
A királytörvény »

1Ne áldozz Istenednek, az ÚRnak olyan marhát vagy juhot, amelynek fogyatékossága vagy bármiféle hibája van, mert utálatos az Istened, az ÚR előtt. 2Ha valamelyik lakóhelyeden azok közül, amelyeket Istened, az ÚR ad neked, akad köztetek valaki – akár férfi, akár nő –, aki olyasmit követ el, amit rossznak lát Istened, az ÚR, és megszegi a szövetségét, »

18. fejezet

A lévita papok javadalma »
A varázslás tiltása »
Igaz próféta ígérete »

1A lévita papoknak, Lévi egész törzsének ne legyen birtokrésze és öröksége Izráelben. Az ÚRnak szóló tűzáldozatokból, az ő örökségéből éljenek. 2Ne legyen öröksége testvérei között; az ÚR az ő öröksége, ahogyan megígérte neki. »

19. fejezet

Menedékvárosok »
A hamis tanúzás büntetése »

1Amikor Istened, az ÚR kiirtja azokat a népeket, amelyeknek a földjét neked adja Istened, az ÚR, és te birtokba veszed, és letelepszel városaikban és házaikban, 2jelölj ki három várost országodban, amelyet Istened, az ÚR ad neked birtokul. »

20. fejezet

A hadviselés szabályai »

1Ha háborúba vonulsz ellenséged ellen, és látsz lovakat, harci kocsikat és nálad nagyobb sereget, ne félj tőlük, mert veled lesz az ÚR, a te Istened, aki fölhozott téged Egyiptom földjéről. 2Amikor készültök az ütközetre, lépjen elő a pap, és beszéljen a néphez. »

21. fejezet

Engesztelés ismeretlen tettes által meggyilkoltakért »
Foglyul ejtett nővel kötött házasság »
Az elsőszülöttségi jog »
Az engedetlen fiú büntetése »
Az akasztott ember eltemetése »

1Ha azon a földön, amelyet Istened, az ÚR ad neked birtokul, találnak egy meggyilkolt embert, aki kint fekszik a mezőn, és nem lehet tudni, hogy ki ölte meg, 2akkor menjenek ki véneid és bíráid, és mérjék meg, milyen messze van a meggyilkolt a környező városoktól. »

22. fejezet

Az elveszett jószág megőrzése »
Különböző intelmek »
A házasság tisztaságára vonatkozó törvények »

1Ne nézd el, ha embertársad marhája vagy juha elcsatangol, ne menj el mellettük közömbösen, hanem tereld vissza embertársadhoz! 2Ha pedig nem a közeledben lakik az embertársad, vagy nem ismered őt, akkor helyezd el a jószágot a magad házánál, és maradjon nálad, amíg embertársad nem keresi; akkor add vissza neki! »

23. fejezet

Kik tartozhatnak az Úr gyülekezetéhez? »
A tábor tisztasága »
Különböző tilalmak »

1Ne vegye el senki apja feleségét, és ne emelje fel apja takaróját! 2Nem tartozhat az ÚR gyülekezetéhez a zúzott heréjű vagy a kasztrált. »

24. fejezet

A házassági elválás »
Az emberszeretet különböző törvényei »

1Ha valaki feleségül vesz egy lányt, és a férje lesz, de később nem találja kedvére valónak, mert valami ellenszenveset talál benne, akkor írjon válólevelet, adja azt az asszony kezébe, és úgy bocsássa el a házától. 2Ha az elmegy a házától, majd hozzámegy feleségül valaki máshoz, »

25. fejezet

A botbüntetés »
A sógorházasság »
Hamis mértékek használatának tilalma »
Emlékeztetés Amálék bűnére »

1Ha viszály támad férfiak között, és törvény elé mennek, hogy ítélkezzenek fölöttük, és az igazat fölmentik, a bűnöst pedig elmarasztalják, 2akkor ha a bűnös verést érdemel, fektesse le a bíró, és veressen rá a jelenlétében annyit, amennyit a bűne miatt megérdemel. »

26. fejezet

Az új termés bemutatása »
A törvénykönyv záró intelmei »

1Amikor bemégy arra a földre, amelyet neked ad örökségül Istened, az ÚR, birtokba veszed és letelepszel rajta, 2akkor mindenből, amit behordasz a földedről, melyet Istened, az ÚR ad neked, vedd a föld termésének legjavát, tedd egy kosárba, és menj el arra a helyre, amelyet kiválaszt Istened, az ÚR, hogy ott lakjék a neve. »

27. fejezet

Az emlékkövek felállítása »
A tizenkét átokmondás »

1Ezután Mózes, Izráel véneivel együtt, ezt parancsolta a népnek: Tartsátok meg mindazokat a parancsokat, amelyeket ma parancsolok nektek! 2Ha majd átkeltek a Jordánon arra a földre, amelyet neked ad Istened, az ÚR, állíts fel nagy köveket, és meszeld be azokat! »

28. fejezet

Áldások ígérete »
Fenyegetés átkokkal »

1Ha engedelmesen hallgatsz az ÚRnak, a te Istenednek szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden népe fölé emel téged Istened, az ÚR. 2Rád szállnak mindezek az áldások, és kísérni fognak téged, ha hallgatsz az ÚRnak, a te Istenednek szavára. »

29. fejezet

Intés a szövetség megtartására »

1Ezután összehívta Mózes egész Izráelt, és ezt mondta nekik: Saját szemetekkel láttátok, hogy mi mindent cselekedett az ÚR Egyiptom földjén a fáraóval, összes szolgájával és egész országával. 2Saját szemetekkel láttátok a nagy próbatételeket, azokat a nagy jeleket és csodákat. »

30. fejezet

Az élet és a halál útja »

1Amikor majd beteljesednek rajtad az áldásnak és az átoknak mindezek az igéi, amelyeket eléd adtam, és megszívleled mindazok közt a népek közt, amelyek közé szétszórt téged Istened, az ÚR, 2és ha megtérsz Istenedhez, az ÚRhoz, és fiaiddal együtt teljes szívedből és teljes lelkedből hallgatsz a szavára, egészen úgy, ahogyan ma megparancsolom neked, »

31. fejezet

Józsué Mózes utódja »
A törvényt hétévenként fel kell olvasni »
További intézkedések és intések »

1Miután Mózes elmondta ezeket egész Izráelnek, 2ezt mondta nekik: Százhúsz esztendős vagyok már, nem tudok tovább veletek együtt járni-kelni, és az ÚR is megmondta nekem: Nem kelhetsz át a Jordánon! »

32. fejezet

Mózes éneke »
Mózes megtekinti az ígéret földjét »

1Figyeljetek, egek, hadd szóljak, a föld is hallja meg számnak mondásait! 2Esőként szitáljon tanításom, harmatként hulljon mondásom, mint permet a zsenge fűre, záporeső a pázsitra. »

33. fejezet

Mózes áldásai »

1Ezzel az áldással áldotta meg Izráel fiait Mózes, az Isten embere, mielőtt meghalt. 2Ezt mondta: A Sínairól jött az ÚR, a Széírről ragyogott rájuk, a Párán-hegyről tündökölt, megérkezett szent seregével, jobbján lángoló tűzzel. »

34. fejezet

Mózes halála »

1Ezután fölment Mózes a Móáb síkságáról a Nebó-hegyre, a Piszgá csúcsára, amely Jerikóval szemben van, és az ÚR megmutatta neki az egész országot: Gileádot Dánig, 2egész Naftálit, Efraim és Manassé földjét, meg Júda egész földjét a nyugati tengerig, »

1Móz - 2Móz - 3Móz - 4Móz - 5Móz - Józs - Bír - Ruth - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezsd - Neh - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Énekek - Ézs - Jer - Jsir - Ez - Dán - Hós - Jóel - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Zof - Hag - Zak - Mal - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Thessz - 2Thessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel