Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Az égőáldozat fajtái »

1Szólította Mózest az ÚR, és így beszélt hozzá a kijelentés sátrából: 2Szólj Izráel fiaihoz, és mondd meg nekik: Ha közületek valaki áldozatot akar bemutatni az ÚRnak, akkor háziállatot: marhát vagy juhfélét mutassatok be áldozatul. »

2. fejezet

Az ételáldozat fajtái »

1Ha valaki ételáldozatot mutat be az ÚRnak, finomliszt legyen az áldozata. Öntsön rá olajat, tegyen rá tömjént, 2és vigye el azt Áron fiaihoz, a papokhoz. A pap vegyen ki abból egy maroknyi finomlisztet, olajat meg az összes tömjént, és füstölögtesse el az oltáron ezt a részt emlékeztető áldozatként: kedves illatú tűzáldozat ez az ÚRnak. »

3. fejezet

A békeáldozat fajtái »

1Ha valakinek az áldozata békeáldozat, és marhát mutat be áldozatul, akár hímet, akár nőstényt, hibátlant áldozzon az ÚR előtt. 2Tegye a kezét áldozatának a fejére, és vágja le a kijelentés sátrának a bejáratánál. Áron fiai, a papok pedig hintsék a vért körös-körül az oltárra. »

4. fejezet

A főpap vétekáldozata »
Az egész nép vétekáldozata »
Vezető ember vétekáldozata »
A közember vétekáldozata »

1Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: 2Mondd meg Izráel fiainak: Ez történjék akkor, ha valaki nem szándékosan vétkezik az ÚR valamelyik tilalma ellen, és azok közül csak egyet is áthág. »

5. fejezet

A jóvátételi áldozat fajtái »
Jóvátételi áldozat az Úr elleni hűtlenség miatt »
Jóvátételi áldozat a felebarát megkárosításáért »

1Ha azzal vétkezik valaki, hogy hallotta a kimondott átkot, és bár ő tanú, mert látott vagy megtudott valamit, de mégsem tesz vallomást, akkor őt bűn terheli. 2Vagy ha valaki hozzáér bármely tisztátalan dologhoz: akár tisztátalan vadnak, akár tisztátalan jószágnak, akár tisztátalan kisebb állatnak a teteméhez, még ha nem is vette észre, tisztátalan lett, és vétkessé vált. »

6. fejezet

Az égőáldozat bemutatása »
Az ételáldozat bemutatása »
Áronnak és fiainak a felavatási áldozata »
A vétekáldozat bemutatása »

1Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: 2Parancsold meg Áronnak és fiainak: Ez az égőáldozat törvénye: Az égőáldozat maradjon egész éjszaka az oltár tűzhelyén reggelig, az oltár tüzét pedig tartsák égve. »

7. fejezet

A jóvátételi áldozat bemutatása »
A papok része az áldozatból »
A békeáldozat bemutatása »
Étkezési tilalmak »
Az áldozati törvények összegezése »

1A jóvátételi áldozatnak, amely szintén igen szent, ez a törvénye: 2Azon a helyen vágják le a jóvátételi áldozatot is, ahol az égőáldozatot levágják. A vért hintsék körös-körül az oltárra. »

8. fejezet

Áronnak és fiainak pappá szentelése »
A felavatási áldozatok »

1Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: 2Fogd Áront a fiaival együtt, meg a ruhákat és a fölkenéshez való olajat, továbbá a vétekáldozati bikát, a két kost és egy kosár kovásztalan kenyeret, »

9. fejezet

Áron áldozatai önmagáért és a népért »

1A nyolcadik napon szólította Mózes Áront és fiait meg Izráel véneit. 2Ezt mondta Áronnak: Végy egy borjút a vétekáldozathoz, egy kost pedig az égőáldozathoz; hibátlanok legyenek. Azután áldozd fel őket az ÚR előtt. »

10. fejezet

Nádáb és Abíhú bűne és bűnhődése »
Rendelkezések a szolgálatot végző papok számára »

1Nádáb és Abíhú, Áron fiai fogták a maguk szenesserpenyőjét, tüzet tettek bele, füstölőszert raktak rá, és idegen tűzzel áldoztak az ÚR színe előtt, pedig ő nem adott nekik erre parancsot. 2Ekkor tűz csapott ki az ÚR színe elől, és megemésztette őket; meghaltak az ÚR színe előtt. »

11. fejezet

A tiszta és tisztátalan állatok megkülönböztetése – (Vö. 5Móz 14,1-21) »

1Ismét beszélt az ÚR Mózeshez és Áronhoz, és ezt mondta nekik: 2Így szóljatok Izráel fiaihoz: Ezek azok az élőlények, amelyeket megehettek a különféle földi állatok közül: »

12. fejezet

A szülő asszony tisztulási törvénye »

1Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: 2Mondd meg Izráel fiainak: Ha egy asszony teherbe esik, és fiút szül, tisztátalan lesz hét napig, ugyanolyan tisztátalan, mint a havi tisztulása idején. »

13. fejezet

A poklos betegségekre vonatkozó törvény »
A ruhaféléken levő poklosság »

1Azután így beszélt Mózeshez és Áronhoz az ÚR: 2Ha egy embernek a bőrén daganat, var vagy fehér folt támad, és poklos kiütés lesz belőle a bőrén, akkor vigyék el Áron paphoz vagy a fiai közül valamelyik paphoz. »

14. fejezet

A poklos ember tisztulásának törvénye »
A ház poklosságának megtisztítása »

1Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: 2Ez a poklos emberre vonatkozó törvény, amikor megtisztul: Vigyék el a paphoz, »

15. fejezet

Különféle testi tisztátalanságok »

1Azután így beszélt Mózeshez és Áronhoz az ÚR: 2Szóljatok Izráel fiaihoz, és mondjátok el ezt nekik: Ha egy férfinak folyása támad a testéből, a folyása tisztátalan. »

16. fejezet

Az engesztelési ünnep »

1Áron két fiának a halála után, akik meghaltak, mert az ÚR elé mertek lépni, beszélt az ÚR Mózeshez. 2Ezt mondta az ÚR Mózesnek: Mondd meg a testvérednek, Áronnak, hogy a szentélyben ne menjen be akármikor a kárpiton belülre, a ládán levő fedél elé, hogy meg ne haljon, mert a fedél fölött jelenek meg felhőben. »

17. fejezet

Az állatok levágásának a törvénye »
A vért nem szabad megenni »

1Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: 2Szólj Áronhoz és fiaihoz meg Izráel összes fiához, és mondd meg nekik: Ezt parancsolta az ÚR: »

18. fejezet

A családi élet tisztasága »

1Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: 2Szólj Izráel fiaihoz, és mondd meg nekik: Én, az ÚR vagyok a ti Istenetek! »

19. fejezet

A Tízparancsolat követelményei »

1Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: 2Szólj Izráel fiainak egész közösségéhez, és mondd meg nekik: Szentek legyetek, mert én, az ÚR, a ti Istenetek, szent vagyok. »

20. fejezet

Vallási és erkölcsi vétkek tiltása »

1Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: 2Mondd meg Izráel fiainak: Aki Izráel fiai közül vagy az Izráelben tartózkodó jövevények közül odaadja gyermekét Moloknak, halállal lakoljon: kövezze meg az ország népe. »

21. fejezet

A papi tisztséggel járó követelmények »

1Azután ezt mondta az ÚR Mózesnek: Mondd meg Áron fiainak, a papoknak, mondd meg nekik, hogy ne tegyék magukat tisztátalanná népük közül való halottal. 2De ha a legközelebbi rokonai közül halt meg valaki: anyja, apja, fia, leánya, testvére »

22. fejezet

Az áldozati ételek szentek »
Az áldozati állatok hibátlanok legyenek »

1Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: 2Mondd meg Áronnak és fiainak, hogy vigyázva bánjanak Izráel fiainak szent adományaival. Meg ne gyalázzák szent nevemet azokkal, amiket ők nekem szentelnek. Én vagyok az ÚR! »

23. fejezet

Az ünnepek elrendelése. A nyugalom napja »
A páska és a kovásztalan kenyerek ünnepe »
Az első kéve bemutatása »
Az aratási hálaadó ünnep »
A hetedik hónap első napja »
Az engesztelési ünnep »
A lombsátrak ünnepe »

1Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: 2Szólj Izráel fiaihoz, és mondd meg nekik: Ezek az ÚR ünnepei, amelyeken szent összejövetelt kell egybehívnotok. Ezek az én ünnepeim: »

24. fejezet

Az örökmécses és a szent kenyerek »
Istenkáromlás és egyéb bűnök büntetése »

1Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: 2Parancsold meg Izráel fiainak, hogy hozzanak neked olajbogyóból ütött tiszta olajat a mécstartóhoz, hogy mindig tehessenek rá égő mécsest. »

25. fejezet

A nyugalom esztendeje »
A nagy örömünnep éve »
A földtulajdon törvénye »
Az elszegényedettek védelme »

1Azután így beszélt Mózeshez az ÚR a Sínai-hegyen: 2Szólj Izráel fiaihoz, és mondd meg nekik: Amikor bementek arra a földre, amelyet nektek adok, legyen nyugalma a földnek is az ÚR nyugalomnapjához hasonlóan. »

26. fejezet

A bálványimádás tilalma »
Az Úr megáldja parancsolatainak megtartóit »
Az Úr megveri parancsolatainak megszegőit »
Ígéret a megtérőknek »

1Ne csináljatok magatoknak bálványokat! Se faragott bálványszobrot, se szent oszlopot ne állítsatok magatoknak, kőszobrokat se helyezzetek el országotokban, hogy imádjátok azokat. Mert én, az Úr vagyok a ti Istenetek. 2Szombatjaimat tartsátok meg, és szentélyemet tiszteljétek! Én vagyok az Úr. »

27. fejezet

A fogadalmak megváltása »

1Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: 2Szólj Izráel fiaihoz, és mondd meg nekik: Ha valaki különleges fogadalmat tesz, és a szokásos becsült értékben egy személyt szán az ÚRnak, »

1Móz - 2Móz - 3Móz - 4Móz - 5Móz - Józs - Bír - Ruth - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezsd - Neh - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Énekek - Ézs - Jer - Jsir - Ez - Dán - Hós - Jóel - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Zof - Hag - Zak - Mal - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Thessz - 2Thessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel