Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Salamon Gibeónban »
Salamon gazdagsága – (Vö. 1Kir 10,26-29) »
Előkészületek a templomépítéshez »

1Salamonnak, Dávid fiának a királyi hatalma megerősödött, mert Istene, az ÚR vele volt, és egyre nagyobbá tette. 2Összehívta Salamon egész Izráelt, az ezredeseket, a századosokat, a bírákat és egész Izráel minden főemberét, a családfőket, »

2. fejezet

Hírám kedvező választ ad Salamonnak – (Vö. 1Kir 5,21-32) »

1Kirendelt Salamon a hegyekbe hetvenezer teherhordót és nyolcvanezer kőfejtőt, és melléjük háromezer-hatszáz felügyelőt. 2Majd ezt üzente Salamon Hírámnak, Tírusz királyának: Apámnak, Dávidnak is megtetted, hogy küldtél neki cédrusfát palotája építésére, hogy abban lakjék. »

3. fejezet

A jeruzsálemi templom építése »
A szentek szentje »
Két oszlop a templom előtt »

1Azután elkezdte építeni Salamon az ÚR házát Jeruzsálemben, a Mórijjá-hegyen, ahol az ÚR megjelent apjának, Dávidnak, azon a helyen, amelyet Dávid kijelölt, a jebúszi Ornán szérűjén. 2Uralkodása negyedik évében, a második hónap második napján kezdte meg az építkezést. »

4. fejezet

A templom fölszerelése – (Vö. 1Kir 7,23-50) »

1Készíttetett egy rézoltárt, melynek a hosszúsága húsz könyök, szélessége húsz könyök, magassága pedig tíz könyök volt. 2Azután elkészíttette az öntött medencét, amelynek egyik pereme a másik peremétől tízkönyöknyire volt, kör alakú és öt könyök magas volt, és harminc könyök hosszú zsinór érte körül. »

5. fejezet

A szövetség ládáját a templomba viszik – (Vö. 1Kir 8,1-11) »

1Amikor befejezték mindazt a munkát, amelyet Salamon végeztetett az ÚR háza számára, bevitte Salamon azt az ezüstöt, aranyat és egyéb tárgyakat, amelyeket apja, Dávid szentelt oda ajándékul, és elhelyezte Isten házának a kincsei közé. 2Akkor összegyűjtötte Salamon Izráel véneit és minden törzsfőjét, Izráel fiainak családfőit Jeruzsálembe, hogy elvigyék az ÚR szövetségládáját Dávid városából, azaz Sionból. »

6. fejezet

Salamon megáldja a gyülekezetet – (Vö. 1Kir 8,12-53) »
Salamon templomszentelési imádsága »

1Akkor ezt mondta Salamon: Az ÚR mondta, hogy homályban kíván lakni. 2Lakóházat építettem neked, maradandót, örök lakóhelyül. »

7. fejezet

Isten dicsősége betölti a templomot »
Áldozatok bemutatása – (Vö. 1Kir 8,62-66) »
Az Úr ígérete és intése Salamonhoz – (Vö. 1Kir 9,1-9) »

1Amikor Salamon befejezte az imádságot, tűz szállt alá az égből, és megemésztette az égőáldozatot és a véresáldozatokat, az ÚR dicsősége pedig betöltötte a templomot. 2A papok nem tudtak bemenni az ÚR házába, mert az ÚR dicsősége betöltötte az ÚR házát. »

8. fejezet

Salamon egyéb építkezései – (Vö. 1Kir 9,15-23) »
Istentiszteleti rendelkezések »

1Miután eltelt az a húsz esztendő, ameddig Salamon az ÚR templomát és a maga palotáját fölépíttette, 2azokat a városokat is kiépíttette Salamon, amelyeket Hírám adott Salamonnak, és izráelieket telepített oda. »

9. fejezet

Sába királynője meglátogatja Salamont – (Vö. 1Kir 10,1-13) »
Salamon gazdagsága – (Vö. 1Kir 10,14-29) »
Salamon halála – (Vö. 1Kir 11,41-43) »

1Sába királynője hallotta Salamon hírét, ezért eljött, hogy próbára tegye Salamont találós kérdésekkel. Megérkezett Jeruzsálembe Salamonhoz igen tekintélyes kísérettel és tevékkel, amelyek balzsamot, töméntelen aranyat és drágakövet hoztak. Beszélt vele mindenről, amit kigondolt. 2De Salamon megfelelt minden szavára; nem volt egyetlen olyan rejtvény sem, amelyikre Salamon ne tudott volna megfelelni. »

10. fejezet

Az ország kettészakadása – (Vö. 1Kir 12,1-19) »

1Roboám elment Sikembe, mert egész Izráel Sikembe ment, hogy királlyá tegye őt. 2Amikor Jeroboám, Nebát fia ezt meghallotta, még Egyiptomban volt, ahová Salamon király elől menekült. De visszatért Jeroboám Egyiptomból, »

11. fejezet

Roboám uralkodásának első három éve(1-4. v. vö. 1Kir 12,21-24) »

1Miután Roboám visszatért Jeruzsálembe, összegyűjtötte Júda házát és Benjámint, száznyolcvanezer válogatott harcost, hogy megtámadják Izráelt, és visszaszerezzék az országot Roboámnak. 2De így szólt az ÚR igéje Semajához, az Isten emberéhez: »

12. fejezet

Roboám bűne és büntetése: Sisák fáraó hadjárata Júda ellen »
Roboám halála »

1Amikor Roboám királysága megszilárdult és megerősödött, elhagyta az ÚR törvényét, és vele együtt egész Izráel. 2Roboám uralkodásának ötödik évében fölvonult Sisák, Egyiptom királya Jeruzsálem ellen, mert hűtlenné váltak az ÚRhoz. »

13. fejezet

Abijjá trónra lépése – (1Kir 15,1-5) »
Abijjá háborúja Jeroboám ellen – (1Kir 15,6-7) »
Abijjá halála – (1Kir 15,7-8) »

1Jeroboám király tizennyolcadik évében Abijjá lett Júda királya. 2Három évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Míkájá volt, Úríél leánya, Gibeából.Háború tört ki Abijjá és Jeroboám között. »

14. fejezet

Ászá király vallási reformjai – (1Kir 15,9-12) »
Ászá hatalma megszilárdul – (1Kir 15,23) »
Ászá győzelmet arat az etiópok fölött »

1Ászá azt tette, amit jónak és helyesnek lát Istene, az ÚR. 2Eltávolíttatta az idegen oltárokat és az áldozóhalmokat, összetörette a szent oszlopokat és kivágatta a szent fákat. »

15. fejezet

Azarjá próféta intelme »
Ászá megújítja a szövetséget »
Ászá még anyja bálványimádását sem tűri el – (1Kir 15,13-16) »

1Azután Isten lelke kiáradt Azarjára, Ódéd fiára, 2aki kiment Ászá elé, és ezt mondta neki: Hallgassatok rám, Ászá, és egész Júda meg Benjámin! Az ÚR veletek lesz, ha ti is ővele lesztek. Ha keresitek őt, megtaláljátok, de ha elhagyjátok, ő is elhagy benneteket. »

16. fejezet

Ászá Izráel miatt az arámokhoz fordul segítségért – (Vö. 1Kir 15,17-22) »
Hanání meghirdeti Isten büntetését »
Ászá halála – (Vö. 1Kir 15,23-24) »

1Ászá uralkodásának harminchatodik évében Baasá, Izráel királya Júda ellen vonult, és kiépítette Rámát, hogy ne lehessen Ászához, Júda királyához átmenni, vagy tőle átjönni. 2Ekkor Ászá ezüstöt és aranyat hozatott elő az ÚR házának és a királyi palotának a kincseiből, és elküldte Benhadadhoz, Arám királyához, aki Damaszkuszban lakott, ezzel az üzenettel: »

17. fejezet

Jósáfát trónra lépése »
Jósáfát a törvényre tanítja a népet »
Jósáfát hatalma megerősödik »

1Utána a fia, Jósáfát lett a király.Jósáfát erősen tartotta magát Izráellel szemben. 2Csapatokat rendelt Júda erődített városaiba, és helyőrséget helyezett el Júda országában meg Efraimnak azokban a városaiban, amelyeket apja, Ászá foglalt el. »

18. fejezet

Jósáfát háborúba vonul Aháb oldalán – (Vö. 1Kir 22,1-36) »
Míkájehú próféciája »

1Jósáfátnak már nagy volt a gazdagsága és dicsősége, amikor Ahábnak a sógora lett. 2Néhány év múlva elment Ahábhoz Samáriába, és Aháb sok juhot és marhát vágatott le neki meg a vele levő hadinépnek. Majd arra biztatta őt, hogy vonuljon vele együtt Rámót-Gileád ellen. »

19. fejezet

Jéhú látnok megdorgálja Jósáfátot »
Jósáfát bírákat rendel a nép élére »

1Jósáfát, Júda királya pedig sértetlenül tért vissza jeruzsálemi palotájába. 2Ekkor elébe ment Jéhú látnok, Hanání fia, és ezt mondta Jósáfát királynak: A bűnöst kellett segítened, és az ÚR gyűlölőit szeretned? Ezért szállt rád az ÚR haragja. »

20. fejezet

Az Úr megszabadítja Jósáfátot a móábiaktól és az ammóniaktól – (Vö. 2Kir 3,4-27) »
Jósáfát halála – (Vö. 1Kir 22,41-50) »

1Történt ezek után, hogy hadba vonultak Jósáfát ellen a móábiak és az ammóniak a meúniak egy részével együtt. 2Amikor megérkeztek, és jelentették Jósáfátnak, hogy a tenger túlsó széléről nagy sokaság jön ellene Edóm felől, és már Hacecón-Támárban, azaz Én-Gedíben vannak, »

21. fejezet

Jórám trónra lépése – (Vö. 1Kir 22,51) »
Jórám bűne és büntetése – (Vö. 2Kir 8,16-22) »
Jórám halála – (Vö. 2Kir 8,17.23-25; 10,12-14) »

1Azután Jósáfát pihenni tért őseihez, és eltemették ősei mellé Dávid városában. Utána a fia, Jórám lett a király. 2Testvérei, Jósáfát fiai ezek voltak: Azarjá, Jehíél, Zekarjá, Azarjá, Míkáél és Sefatjá. Ezek mind Jósáfátnak, Júda királyának a fiai voltak. »

22. fejezet

Ahazjá uralkodása »
Ataljá magához ragadja a hatalmat – (Vö. 2Kir 11,1-3) »

1Utána Jeruzsálem lakói a legkisebb fiát, Ahazját tették királlyá, mert az idősebbeket mind legyilkolta az a rablócsapat, amely az arabokkal a táborra tört. Így lett királlyá Ahazjá, Jórámnak, Júda királyának a fia. 2Negyvenkét éves volt Ahazjá, amikor király lett, és egy évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Ataljá volt, Omrí unokája. »

23. fejezet

Jójádá főpap Jóást teszi királlyá – (Vö. 2Kir 11,4-16) »
Jójádá főpap lerombolja Baal templomát – (Vö. 2Kir 11,17-20) »

1A hetedik évben nekibátorodott Jójádá, és szövetkezett a századosokkal: Azarjával, Jeróhám fiával, Jismáéllal, Jóhánán fiával, Azarjával, Óbéd fiával, Maaszéjával, Adájá fiával és Elísáfáttal, Zikrí fiával. 2Ezek bejárták Júdát, összegyűjtötték Júda valamennyi városából a lévitákat meg Izráel családfőit, és Jeruzsálembe jöttek. »

24. fejezet

Jóás kijavíttatja a templomot – (Vö. 2Kir 12) »
Jóás bálványimádása és bűnhődése »

1Jóás hétéves korában lett király, és negyven évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Cibjá volt, Beérsebából származott. 2Jóás Jójádá főpap egész életében azt tette, amit helyesnek lát az ÚR. »

25. fejezet

Amacjá trónra lépése – (Vö. 2Kir 14,1-6) »
Amacjá vétkezik az Edóm elleni háborúban – (Vö. 2Kir 14,7) »
Amacjá vereséget szenved Izráeltől – (Vö. 2Kir 14,8-14) »
Amacját meggyilkolják Lákísban – (Vö. 2Kir 14,17-20) »

1Huszonöt éves korában lett király Amacjá, és huszonkilenc évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Jóaddán volt, Jeruzsálemből származott. 2Azt tette, amit helyesnek lát az ÚR, de nem teljes szívvel. »

26. fejezet

Uzzijjá trónra lépése – (Vö. 2Kir 14,21-22; 15,1-4) »
Uzzijjá hitének jutalma – (Vö. 2Kir 14,22) »
Uzzijjá felfuvalkodása és poklossága »
Uzzijjá halála – (Vö. 2Kir 15,6-7) »

1Akkor Júda egész népe fogta, és a tizenhat éves Uzzijját tette királlyá apja, Amacjá helyett. 2Ő építette ki Élatot, amelyet visszacsatolt Júdához azután, hogy a király pihenni tért őseihez. »

27. fejezet

Jótám uralkodása – (Vö. 2Kir 15,32-38) »

1Huszonöt éves volt Jótám, amikor uralkodni kezdett, és tizenhat évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Jerúsá volt, Cádók leánya. 2Azt tette, amit helyesnek lát az ÚR, egészen úgy, ahogyan apja, Uzzijjá, csakhogy ő nem ment be az ÚR templomába. A nép azonban továbbra is romlott volt. »

28. fejezet

Áház uralkodása – (Vö. 2Kir 16,1-4) »
Izráel és Arám Áház ellen támad – (Vö. 2Kir 16,5-6) »
Áház segítséget kér Asszíriától – (Vö. 2Kir 16,7-18) »
Áház halála – (Vö. 2Kir 16,19) »

1Húszéves volt Áház, amikor uralkodni kezdett, és tizenhat évig uralkodott Jeruzsálemben. De nem azt tette, amit ősatyja, Dávid, amit helyesnek lát az ÚR, 2hanem Izráel királyainak az útján járt, sőt istenszobrokat is csináltatott a Baaloknak. »

29. fejezet

Ezékiás trónra lépése – (Vö. 2Kir 18,1-3) »
Ezékiás megtisztítja az istentiszteletet – (Vö. 2Kir 18,4.22) »
Áldozati ünnep a megtisztított templomban »

1Ezékiás huszonöt éves korában kezdett uralkodni, és huszonkilenc évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Abijjá volt, Zekarjá leánya. 2Azt tette, amit helyesnek lát az ÚR, egészen úgy, ahogyan ősatyja, Dávid tette. »

30. fejezet

Ezékiás meghirdeti a páskaünnepet »
A kovásztalan kenyerek ünnepe »

1Azután üzenetet küldött Ezékiás egész Izráelbe és Júdába, sőt Efraimba és Manasséba is írt leveleket, hogy jöjjenek el Jeruzsálembe az ÚR házába, és tartsanak páskát Izráel Istenének, az ÚRnak a tiszteletére. 2A király úgy határozott vezető embereivel és az egész jeruzsálemi gyülekezettel együtt, hogy a második hónapban tartják meg a páskát. »

31. fejezet

Ezékiás gondoskodik a papokról és a lévitákról »
Ezékiás dicsérete – (Vö. 2Kir 18,5-7) »

1Amikor mindezek befejeződtek, egész Izráel, amely ott tartózkodott, kivonult Júda városaiba, és összetörték a szent oszlopokat, kivagdalták a szent fákat, és lerombolták az áldozóhalmokat és oltárokat egész Júdában, Benjáminban, Efraimban és Manasséban. Azután hazatértek Izráel fiai, mindenki a maga birtokára. 2Ezékiás megállapította a papok és a léviták beosztását, beosztotta őket szolgálatuk rendje szerint. A papokat és a lévitákat beosztotta az égőáldozat és a békeáldozat szent szolgálatára, magasztalásra és dicsőítésre az ÚR lakóhelyének a kapuiban. »

32. fejezet

Az Úr megmenti Ezékiást az asszír Szanhérib kezéből »
Ezékiás betegsége és gyógyulása – (Vö. 2Kir 20,1-19) »
Ezékiás halála – (Vö. 2Kir 20,20-21) »

1Ezek után a hűségesen véghezvitt dolgok után eljött Szanhérib, Asszíria királya, és betört Júdába. Ostrom alá vette az erődített városokat, és el akarta foglalni azokat. 2Amikor látta Ezékiás, hogy Szanhérib megérkezett, és Jeruzsálemet is meg akarja támadni, »

33. fejezet

Manassé bálványimádása – (Vö. 2Kir 21,1-16) »
Manassé büntetése és megtérése »
Manassé halála – (Vö. 2Kir 21,17-18) »
Ámón rövid uralkodása – (Vö. 2Kir 21,19-26) »

1Tizenkét éves volt Manassé, amikor uralkodni kezdett, és ötvenöt évig uralkodott Jeruzsálemben. 2Azt tette, amit rossznak lát az ÚR: olyan utálatos dolgokat, mint azok a népek, amelyeket kiűzött az ÚR Izráel fiai elől. »

34. fejezet

Jósiás király vallási reformja – (Vö. 2Kir 22,1-2;23,4-20) »
A templom kijavítása – (Vö. 2Kir 22,3-7) »
A törvénykönyv megtalálása – (Vö. 2Kir 22,8-20) »
A szövetség megújítása a törvénykönyv alapján – (Vö. 2Kir 23,1-3) »

1Nyolcéves volt Jósiás, amikor uralkodni kezdett, és harmincegy évig uralkodott Jeruzsálemben. 2Azt tette, amit helyesnek lát az ÚR. Ősatyjának, Dávidnak az útjain járt, és nem tért el attól sem jobbra, sem balra. »

35. fejezet

A páska megünneplése – (Vö. 2Kir 23,21-23) »
Jósiás elesik a megiddói csatában – (Vö. 2Kir 23,29-30) »

1Jósiás páskát is tartott az ÚR tiszteletére Jeruzsálemben, és levágták a páskabárányt az első hónap tizennegyedik napján. 2Szolgálatba állította a papokat, és az ÚR házának szolgálatára buzdította őket. »

36. fejezet

A fáraó Jójákímot teszi királlyá – (Vö. 2Kir 23,30-24,6) »
Jójákín fogságba jut – (Vö. 2Kir 24,8-17) »
Cidkijjá uralkodása. A babiloni fogság – (Vö. 2Kir 24,18-25,21) »
Círus perzsa király megengedi a hazatérést – (Vö. Ezsd 1,1-4) »

1Az ország népe azután fogta Jóáházt, Jósiás fiát, és királlyá tették apja után Jeruzsálemben. 2Huszonhárom éves volt Jóáház, amikor uralkodni kezdett, és három hónapig uralkodott Jeruzsálemben. »

1Móz - 2Móz - 3Móz - 4Móz - 5Móz - Józs - Bír - Ruth - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezsd - Neh - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Énekek - Ézs - Jer - Jsir - Ez - Dán - Hós - Jóel - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Zof - Hag - Zak - Mal - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Thessz - 2Thessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel