Keresés a Bibliában

Nóé utódai

10 1Ezek a leszármazottai Nóé fiainak, Sémnek, Hámnak és Jáfetnek, akiknek az özönvíz után születtek fiaik.
2Jáfet fiai: Gómer, Mágóg, Mádaj, Jáván, Túbal, Mesek és Tírász. 3Gómer fiai: Askenáz, Rífat és Tógarmá. 4Jáván fiai: Elísá, Tarsís, Kittím és Dódáním. 5Ezektől ágaztak szét országaikba a szigetlakó népek, mindegyik a maga nyelve alapján, nemzetségeik és népeik szerint.
6Hám fiai: Kús, Micrajim, Pút és Kánaán. 7Kús fiai: Szebá, Havílá, Szabtá, Ramá és Szabteká. Ramá fiai: Sába és Dedán.
8Kús nemzette Nimródot. Ez kezdett hatalmaskodni a földön. 9Hatalmas vadász volt ő az ÚR előtt. Ezért mondják: Hatalmas vadász az ÚR előtt, mint Nimród. 10Országa először Bábelben, Erekben, Akkádban és Kalnéban, Sineár földjén volt. 11Arról a földről ment Assúrba, és építette Ninivét, Rehóbót-Írt, Kelahot 12és Reszent, ezt a nagy várost Ninive és Kelah között.
13Micrajim nemzette a lúdiakat, anámiakat, lehábiakat és naftúhiakat, 14a patrósziakat, a kaszlúhiakat és a kaftóriakat. Innen származtak a filiszteusok.
15Kánaán nemzette elsőszülöttét, Szidónt, azután Hétet, 16meg a jebúsziakat, az emóriakat, a girgásiakat, 17a hivvieket, az arkiakat és a színieket, 18az arvadiakat, a cemáriakat és a hamátiakat. Azután elszéledtek a kánaániak nemzetségei, 19úgyhogy a kánaániak területe Szidóntól Gerár irányában Gázáig, Sodoma, Gomora, Admá és Cebójim irányában Lesáig terjedt. 20Ezek Hám fiai nemzetségük, nyelvük, országaik és népeik szerint.
21Születtek gyermekei Sémnek is, aki Héber összes fiainak ősatyja, Jáfetnek pedig testvérbátyja volt. 22Sém fiai: Élám, Assúr, Arpaksad, Lúd és Arám. 23Arám fiai: Úc, Húl, Geter és Mas. 24Arpaksad nemzette Selahot, és Selah nemzette Hébert. 25Hébernek is született két fia: az egyiknek Peleg volt a neve, mert az ő idejében váltak szét a föld népei. Testvérének Joktán volt a neve. 26Joktán nemzette Almódádot, Selefet, Hacarmávetet és Jerahot, 27Hadórámot, Úzált és Diklát, 28Óbált, Abímáélt és Sábát, 29Ófírt, Havílát és Jóbábot. Ezek mind Joktán fiai. 30Lakóhelyük Mésától Szefár irányában a keleti hegyekig terjedt. 31Ezek Sém fiai nemzetségük, nyelvük, országaik és népeik szerint.
32Ezek Nóé fiainak a nemzetségei, származásuk szerint népekre tagolódva. Ezektől ágaztak szét a népek a földön az özönvíz után.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

10,25 A Peleg név hasonló hangzású, mint a héber „szétválni” ige

Előző fejezet Következő fejezet