Keresés a Bibliában

Dávid hálaadó éneke – (Vö. Zsolt 105,1-15)

8Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 9Énekeljetek, zengjetek zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját! 10Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az URat! 11Folyamodjatok az ÚRhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen! 12Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghezvitt, csodáira és döntéseire, 13ti, Izráel utódai, kik szolgái vagytok, Jákóbnak fiai, kiket kiválasztott! 14Ő, az ÚR, a mi Istenünk, az egész földnek szólnak döntései. 15Örökké emlékezik szövetségére, ezer nemzedéken át is az adott szavára, 16amelyet Ábrahámmal kötött, ahogy Izsáknak megesküdött. 17Jákób elé tárta, elrendelte, Izráelnek örök szövetségül: 18Neked adom – mondta – Kánaán földjét kiosztott örökségül! 19Akkor még alig néhányan voltatok, kevesen éltetek ott mint jövevények. 20Nemzettől nemzetig vándoroltak, egyik országból a másik néphez. 21De senkinek sem engedte elnyomni őket, sőt királyokat is megintett miattuk: 22Ne nyúljatok fölkentjeimhez, prófétáimat se bántsátok!

KNB SZIT STL BD RUF KG