Keresés a Bibliában

A szövetségláda mellé rendelt léviták

15 1Dávid házakat épített magának városában, helyet jelölt ki az Isten ládájának, és sátort vont föléje. 2Akkor mondta ezt Dávid: Nem szabad másnak hordoznia az Isten ládáját, csak a lévitáknak, mert őket választotta ki az ÚR, hogy állandóan hordozzák és gondozzák az ÚR ládáját.
3Összegyűjtötte azért Dávid Jeruzsálemben egész Izráelt, hogy az ÚR ládáját arra a helyre vitesse, amelyet kijelölt számára. 4Összegyűjtötte Dávid Áron fiait és a lévitákat is:
5Kehát fiainak a vezetőjét, Úríélt és százhúsz rokonát, 6Merárí fiainak a vezetőjét, Aszáját és kétszázhúsz rokonát, 7Gérsón fiainak a vezetőjét, Jóélt és százharminc rokonát, 8Elícáfán fiainak a vezetőjét, Semaját és kétszáz rokonát, 9Hebrón fiainak a vezetőjét, Elíélt és nyolcvan rokonát, 10Uzzíél fiainak a vezetőjét, Ammínádábot és száztizenkét rokonát.
11Ezután hívatta Dávid Cádók és Ebjátár papokat, a léviták közül pedig Úríélt, Aszáját, Jóélt, Semaját, Elíélt és Ammínádábot, 12és ezt mondta nekik: Ti vagytok a léviták családfői; szenteljétek meg magatokat testvéreitekkel együtt, és vigyétek föl Izráel Istenének, az ÚRnak a ládáját arra a helyre, amelyet kijelöltem számára! 13Mivel az előző alkalommal nem voltatok jelen, ránk tört Istenünk, az ÚR, mert nem az előírások szerint közeledtünk hozzá. 14Megszentelték azért magukat a papok és a léviták, hogy fölvigyék Izráel Istenének, az ÚRnak a ládáját. 15És a léviták rudakkal a vállukra vették az Isten ládáját, ahogyan Mózes parancsolta az ÚR beszéde szerint.

A szövetségláda mellé rendelt énekesek

16Dávid megparancsolta a léviták vezetőinek, hogy állítsák föl testvéreiket, az énekeseket hangszerekkel, lantokkal, citerákkal és cintányérokkal, és zendítsenek hangos öröménekre.

A ládát Jeruzsálembe viszik – (Vö. 2Sám 6,12-19)

25Dávid, Izráel vénei és az ezredparancsnokok elmentek, hogy elhozzák örvendezve az ÚR szövetségládáját Óbéd-Edóm házából.
26Mivel Isten megsegítette a lévitákat, akik az ÚR szövetségládáját vitték, hét bikát és hét kost áldoztak. 27Dávid lenvászon palástot terített magára, csakúgy, mint a ládát vivő összes lévita, az énekesek meg Kenanjá, az éneklés vezetője is; Dávid egy gyolcs éfódot is viselt. 28Így vitte egész Izráel az ÚR szövetségládáját ujjongva, kürtszó, harsonák, cintányérok, lantok és citerák hangja mellett.
29De Míkal, Saul leánya éppen akkor tekintett ki az ablakon, amikor az ÚR szövetségládája Dávid városába ért, és látta, ahogy Dávid király ugrándozva járja a szent táncot, ezért szívből megvetette őt.

KNB SZIT STL BD RUF KG