Keresés a Bibliában

12

1Ekkor az Úr azt mondta Ábrámnak:
»Menj ki földedről,
a rokonságod közül és atyád házából
arra a földre,
amelyet mutatok majd neked!

2Nagy nemzetté teszlek, és megáldalak,
s naggyá teszem neved, és áldott leszel.

3Megáldom azokat, akik áldanak téged,
s megátkozom azokat, akik átkoznak téged.
Benned nyer áldást a föld minden nemzetsége.«

4Elindult tehát Ábrám, ahogy az Úr megparancsolta neki, és vele ment Lót is. Hetvenöt esztendős volt Ábrám, amikor elindult Háránból. 5Vette Sárait, a feleségét, és Lótot, testvérének a fiát, s minden vagyonukat, amijük volt, meg azokat a szolgákat, akiket Háránban szereztek, és elindultak, hogy Kánaán földjére menjenek. És eljutottak Kánaán földjére.
6Ábrám átvonult az országon, egészen a szíchemi helyig, a Móre Tölgyéig. – Akkor még kánaániak laktak azon a földön. – 7Ekkor az Úr megjelent Ábrámnak, és azt mondta neki: »Ezt a földet a te utódodnak adom!« Erre ő oltárt épített ott az Úrnak, aki megjelent neki.
8Onnan aztán a felé a hegység felé tartott, amely Bételtől keletre volt, és ott felütötte sátrát, úgyhogy Bétel nyugatra esett, keletre pedig Ái. Ott oltárt épített az Úrnak, és segítségül hívta az Úr nevét. 9Aztán továbbment Ábrám, és egyre a Negeb felé tartott.
10Azt a földet azonban éhínség sújtotta, ezért Ábrám lement Egyiptomba, hogy egy darabig ott tartózkodjék, mert igen elhatalmasodott az éhség azon a földön. 11Amikor már majdnem beért Egyiptomba, azt mondta Sárainak, a feleségének: »Tudom, hogy szép asszony vagy, 12s ha meglátnak téged az egyiptomiak, azt fogják mondani: ‘A felesége’. Akkor engem megölnek, téged pedig életben hagynak. 13Mondd tehát, kérlek, hogy a húgom vagy, hogy jó dolgom legyen miattad, s életben maradjak miattad!« 14És valóban, amikor Ábrám bement Egyiptomba, látták az egyiptomiak az asszonyon, hogy igen szép. 15A főemberek elbeszélték ezt a fáraónak, és dicsérgették őt előtte. Erre az asszonyt elvitték a fáraó házába, 16Ábrámmal pedig jól bántak miatta, s lettek neki juhai, marhái és szamarai, rabszolgái meg szolgálói, nőstény szamarai és tevéi. 17Ám az Úr igen nagy csapásokkal sújtotta a fáraót és a házát Sárai, Ábrám felesége miatt. 18Hívatta tehát a fáraó Ábrámot, és azt mondta neki: »Mit tettél velem? Miért nem mondtad meg, hogy ő a feleséged? 19Miért mondtad húgodnak, úgyhogy én elhozattam feleségül magamnak! Most íme, itt a feleséged, vedd és menj!« 20Aztán a fáraó embereket rendelt Ábrám mellé, s azok elkísérték őt, a feleségét és mindenét, amije volt.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

12,1 Az Ábrahám-hagyományok szólnak az ősatyáról, akinek a hite által gyermeke születik és ígéretek lesznek az osztályrésze, és szólnak a választott nép önértelmezéséről is, amely az ősatyákon és a nekik tett ígéreteken alapszik.

12,1 Az üdvtörténet kezdete egy isteni hívás a teljes bizonytalanságba. Isten utódokat, áldást és egy nagy nevet (vö. Ter 11,4) ígér Ábrahámnak, és azt, hogy ő is áldás közvetítője lesz az egész emberiség számára.

12,4 Ábrahám életének évszámai jelképes értelműek: 75 évesen kapja a meghívást, 100 évesen (a teljesség száma) születik neki Izsák, és 175 évesen hal meg, vagyis a teljességet (100 év) élte meg Isten szolgálatában.

12,10 A történet háromszor szerepel a Teremtés könyvében (vö. 20; 26). Ábrahám kész feláldozni Sárát, és Sára kész magát feláldozni Ábrahámért, ám végül Isten közbelép Sára érdekében.

Előző fejezet Következő fejezet