Keresés a Bibliában

5 1Így szólt továbbá az Úr Mózeshez: 2»Parancsold meg Izrael fiainak, hogy utasítsák ki a táborból mindazt, aki leprás, folyásban szenved, vagy halott miatt tisztátalan: 3akár férfi, akár nő, utasítsátok ki a táborból, hogy tisztátalanná ne tegyék a tábort, mert én közöttetek lakom.« 4Úgy is tettek Izrael fiai: kiutasították az ilyeneket a táboron kívülre, amint az Úr meghagyta Mózesnek.
5Így szólt továbbá az Úr Mózeshez: 6»Szólj Izrael fiaihoz: Ha valaki, akár férfi, akár nő, elkövet valami vétket, amelyet az emberek el szoktak követni, s így hűtlenül megszegi az Úr parancsát és vétkessé válik: 7vallja meg vétkét, s térítse meg magát az értéket, s azonfelül ötödrészét annak, aki ellen vétkezett. 8Ha nincsen, aki felvegye, akkor adja oda az Úrnak, s legyen a papé, azon a koson felül, amelyet az engesztelés végett, engesztelő áldozatul kell bemutatni.
9Minden adomány, amelyet Izrael fiai hoznak, a papot illesse, 10s mindaz, amit valaki a szent helyre visz és a pap kezébe ad, a papé legyen.«
11Így szólt továbbá az Úr Mózeshez: 12»Szólj Izrael fiaihoz és mondd nekik: Ha valakinek a felesége megtéved és megcsalja a férjét és 13más férfival hál, de ezt férje nem tudja megállapítani, hanem titok marad a házasságtörés, és tanúk által sem lehet bizonyítani, mert nem érték rajta a házasságtörésen: 14ha a féltékenység szelleme izgatja a férfit a felesége ellen, akár valóban tisztátalanná lett az, akár hamisan gyanúsítja, 15vezesse a paphoz, és vigyen miatta áldozati ajándékul egy tized mérték árpalisztet; olajat ne öntsön rá, és tömjént se tegyen rá, mert féltékenységi ételáldozat, házasságtörést vizsgáló áldozat az.
16A pap aztán vezesse és állítsa az asszonyt az Úr elé 17és vegyen egy cserépedénybe szent vizet, s tegyen abba egy kis port a hajlék padozatáról. 18Aztán fossza meg az Úr színe előtt álló asszony fejét a díszétől, tegye rá kezére az emlékeztető ételáldozatot, a féltékenységi ételáldozatot, ő maga pedig tartsa kezében a keservek vizét, amelyet átokkal megátkozott 19és eskesse meg őt és mondja: ‘Ha nem hált veled más férfi, s nem lettél tisztátalanná férjed ágyának elhagyása által, ne ártson neked e keservek vize, amelyet megátkoztam. 20Ha azonban elhajoltál férjedtől és tisztátalanná lettél és más férfival háltál, 21szálljanak rád a következő átkok: Tegyen az Úr téged átokká és példázattá mindenki számára néped között: sorvassza el csípődet, s szakadjon szét megdagadó méhed. 22Hatoljon ez az átkozott víz beleidbe, s dagadjon meg méhed, sorvadjon el a csípőd.’ Felelje erre az asszony: ‘Ámen, ámen!’
23Aztán írja rá a pap ezeket az átkokat egy lapra, s törölje bele a keservek vizébe, amelyet megátkozott, 24s itassa meg az asszonnyal. Mielőtt azonban megissza, 25vegye el a pap a kezéből a féltékenységi ételáldozatot, ajánlja fel az Úr előtt és tegye az oltárra – úgy tudniillik, hogy előbb 26vegyen egy marékra valót emlékeztetőrészül az áldozatból, s égesse el az oltáron, és csak aztán itassa meg az asszonnyal a keservek vizét. – 27Amikor megitta: ha tisztátalanná lett, s megcsalta férjét és házasságtörésben vétkes, akkor átjárja őt az átok vize, s feldagad a hasa, elsorvad a csípője, és az asszony átokká és példázattá lesz egész népe között; 28ha pedig nem lett tisztátalanná, akkor sértetlen marad és szülhet magzatot.
29Ez a törvény a féltékenységről. Ha elhajol az asszony a férjétől és tisztátalanná lesz, 30s a férj a féltékenység szellemétől izgatva elviszi az Úr színe elé, s a pap megteszi vele mindazt, ami itt meg van írva, 31akkor a férj vétek nélkül lesz, ő pedig meglakol vétkéért.«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

5,1 Egy sor jogi rendelkezés következik itt, amelyeket a Sínai szövetségkötéssel igyekeztek kapcsolatba hozni.

5,1 A kitaszítottak további sorsával nem foglalkozik a rendelkezés.

5,11 A más népeknél is szokásos »istenítélet« leírása olyan esetre, ha a vád bizonytalan. E rítus segítségével jogszerű módon megóvták az asszonyt az alaptalan vádaskodásoktól.

Előző fejezet Következő fejezet