Keresés a Bibliában

34 1Így szólt továbbá az Úr Mózeshez: 2»Parancsolj Izrael fiainak és mondd nekik: Ha majd bejuttok Kánaán földjére, s azt kisorsolják közöttetek birtokul, a következők legyenek határai. 3A déli rész az Edom mellett levő Szín-pusztától kezdődjék. Határa keleten a Sós-tenger legyen, 4aztán kerülje meg a Skorpió-magaslat déli oldalát, úgy hogy átmenjen Szennán és Kádes-Barneától délre jusson; onnan haladjon a határ az Ádár nevű faluig, majd húzódjon Aszemónáig, 5Aszemónától aztán kanyarodjék a határ Egyiptom patakjához és végződjék a Nagy-tenger partján.
6A nyugati oldal a Nagy-tengernél kezdődjék, s ugyanennél a határnál végződjék.
7Az északi oldalon a határ a Nagy-tengernél kezdődjék, aztán haladjon egészen a Magas-hegyig, 8onnan menjen Emát felé egészen Szedáda határáig, 9aztán menjen a határ egészen Zefronáig és Enán falváig. Ez legyen a határ az északi részen.
10A keleti oldal határát innen, Enán falvától kell meghúzni egészen Sefámáig, 11Sefámától aztán menjen le a határ addig a Rebláig, amely a Dafním forrással átellenben van, onnan jusson el a Kinneret-tenger keleti partjára, 12majd húzódjon le a Jordánhoz, s végül a Sós-tengernél fejeződjék be.
Ez legyen földetek, határai szerint, körös-körül.«
13Megparancsolta tehát Mózes Izrael fiainak: »Ez és ez az a föld, amelyet majd sors által birtokul kaptok, s amely felől azt parancsolta az Úr, hogy a kilenc törzsnek és a fél törzsnek kell adni, 14mert Rúben fiainak törzse nagycsaládjai szerint, meg Gád fiainak törzse nagycsaládjainak száma szerint, meg Manassze fél törzse, 15vagyis két és fél törzs már megkapta a részét a Jordánon túl, Jerikóval szemben, kelet felé.«
16Azt mondta továbbá az Úr Mózesnek: 17»A következő a neve azoknak a férfiaknak, akik el fogják osztani azt a földet közöttetek: Eleazár, a pap és Józsue, Nún fia, 18továbbá minden törzsből egy-egy fejedelem, 19név szerint: Júda törzséből: Káleb, Jefóne fia; 20Simeon törzséből: Sámuel, Ammiúd fia; 21Benjamin törzséből: Elidád, Kászelon fia; 22Dán fiainak törzséből: Bokki, Jogli fia; 23József fiai közül: Manassze törzséből: Hanniél, Efód fia; 24Efraim törzséből: Kámuel, Seftán fia; 25Zebulon törzséből: Eliszafán, Fárnák fia; 26Isszakár törzséből: Fáltiel fejedelem, Ozán fia; 27Áser törzséből: Áhiud, Salómi fia; 28Naftali törzséből: Fedaél, Ammiúd fia.«
29Ezek azok, akiknek megparancsolta az Úr, hogy osszák fel Izrael fiai között Kánaán földjét.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

34,1 Izrael határai a bírák és a királyok korában.

34,3 A »Sós tenger« a Holt-tenger.

34,6 A »Nagy tenger« a Földközi-tenger.

34,11 A »Kinneret« a Genezáreti tó.

34,13 A föld felosztása nem versengés, hanem sorsvetés által történik.

34,16 A törzsek felsorolása letelepedési helyük szerint történik (délről északra).

Előző fejezet Következő fejezet