Keresés a Bibliában

33 1A következők voltak Izrael fiainak állomásai, amikor kivonultak Egyiptomból csapataik szerint, Mózes és Áron vezetése alatt, 2amint Mózes feljegyezte a tábornak az Úr parancsára váltogatott helyei szerint.
3Izrael fiai elindultak tehát Ramesszeszből az első hónapban, az első hó tizenötödik napján, a pászka után való napon, hatalmas kéz által, az összes egyiptomi láttára, 4amikor ők azokat az elsőszülötteiket temették, akiket az Úr megölt – mert isteneiken is bosszút állt –, 5és tábort ütöttek Szukkótban. 6Szukkótból aztán eljutottak Etámba, amely a puszta határának szélén van. 7Aztán elindultak onnét és Fiháhirót felé tartottak, amely Beelszefonnal szemben van és tábort ütöttek Migdol előtt. 8Aztán elindultak Fiháhirótból, s átmentek a tenger közepén a pusztába, s három napig jártak a pusztában és tábort ütöttek Márában. 9Aztán elindultak Márából és eljutottak Elimbe, ahol tizenkét forrás és hetven pálmafa volt, s tábort ütöttek ott. 10Aztán elindultak onnét is és felütötték sátraikat a Vörös-tenger mellett. Aztán elindultak a Vörös-tengertől 11és tábort ütöttek a Szín-pusztában. 12Aztán elindultak onnét és eljutottak Dáfkába. 13Aztán elindultak Dáfkából és tábort ütöttek Álusban. 14Aztán elindultak Álusból, s felütötték sátraikat Rafidimban, ahol nem volt ivóvize a népnek. 15Aztán elindultak Rafidimból és tábort ütöttek a Sínai pusztájában.
16Aztán elindultak a Sínai pusztájából is és eljutottak a Kibrót-Hattaavába. 17Aztán elindultak a Kívánság-sírjaitól és tábort ütöttek Hácerótban. 18Hácerótból aztán eljutottak Retmába. 19Aztán elindultak Retmából és tábort ütöttek Remmon-Fáreszben. 20Aztán elindultak onnét és eljutottak Libnába. 21Libna után tábort ütöttek Resszában. 22Aztán elindultak Resszából és eljutottak Keelátába. 23Aztán elindultak onnét és tábort ütöttek a Sefer hegynél. 24Aztán elindultak a Sefer hegytől és eljutottak Aráfába. 25Aztán elindultak innét és tábort ütöttek Makelótban. 26Aztán elindultak Makelótból és eljutottak Táhátba. 27Táhát után tábort ütöttek Táréban. 28Aztán elindultak onnét és felütötték sátraikat Metkában. 29Metka után tábort ütöttek Hesmonában. 30Aztán elindultak Hesmonából és eljutottak Mószerótba. 31Mószerót után tábort ütöttek Benéjaakánban. 32Aztán elindultak Benéjaakánból és eljutottak a Gidgád hegyéhez. 33Aztán elindultak innét és tábort ütöttek Jetebátában. 34Jetebáta után eljutottak Hebronába. 35Aztán elindultak Hebronából és tábort ütöttek Ecjon-Gáberben. 36Aztán elindultak innét, s eljutottak a Szín-pusztába, vagyis Kádesbe.
37Aztán elindultak Kádesből és tábort ütöttek a Hór hegyénél, Edom földje határának szélén. 38Ekkor Áron pap felment az Úr parancsára a Hór hegyére, s ott meghalt, Izrael fiai Egyiptomból való kivonulásának negyvenedik esztendejében, az ötödik hónapban, a hó első napján, 39százhuszonhárom esztendős korában.
40Aztán meghallotta Árád kánaáni király, aki a Délvidéken lakott, hogy odajöttek Izrael fiai, Kánaán földjére mentükben. 41Aztán elindultak a Hór hegyétől és tábort ütöttek Szálmonában. 42Aztán elindultak onnét, és eljutottak Fúnonba. 43Aztán elindultak Fúnonból és tábort ütöttek Obótban. 44Obót után eljutottak Ijeábarimba, amely a moabiták határán van. 45Aztán elindultak Ijeábarimból és felütötték sátraikat Díbon-Gádban. 46Aztán elindultak onnét és tábort ütöttek Helmon-Deblátaimban. 47Aztán elindultak Helmon-Deblátaimból és eljutottak az Abárim hegységhez, Nábóval szemben. 48Aztán elindultak az Abárim hegységtől, s átmentek Moáb mezőségére, a Jordán mellé, Jerikóval átellenben, 49s tábort ütöttek ott Betsimóttól Ábelsátimig, a moabiták sík térségein.
50Itt így szólt az Úr Mózeshez: 51»Parancsold meg Izrael fiainak, s mondd nekik: Ha majd átkeltek a Jordánon, s bementek Kánaán földjére, 52pusztítsátok el annak a földnek valamennyi lakóját, zúzzátok össze jelképeiket, törjétek össze bálványszobraikat, pusztítsátok el minden magaslatukat, 53s tisztítsátok meg azt a földet és telepedjetek meg rajta, mert nektek adtam én azt birtokul. 54Sors által osszátok szét magatok között: a nagyobb nemzetségnek nagyobb birtokot, a kisebbnek kisebbet adjatok; mindegyiknek azt kell örökségül juttatni, amire a sors esik; törzsek és nagycsaládok szerint kell kiosztani a birtokot. 55De ha nem akarjátok majd kipusztítani annak a földnek a lakóit, akkor azok, akik megmaradnak, szeggé lesznek szemetekben, s dárdává oldalatokban, s ellenségeskedni fognak veletek lakóföldeteken, 56s amit velük szándékoztam tenni, tiveletek teszem meg.«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

33,1 A pusztai vándorlás korszakának lezárásául egy későbbi szerző megkísérelte az útvonal felvázolását. A lista a vándorlás 40 évének megfelelően 40 állomást nevez meg. A helynevek felsorolása egyben felhívás, hogy a későbbi nemzedékek is járjanak az Isten által kijelölt úton, még akkor is, ha az a pusztába vezet.

33,50 Az ország lakóinak kiirtása a bálványimádás kísértésének elkerülése érdekében szükséges (vö. Kiv 34,12-13).

Előző fejezet Következő fejezet