Keresés a Bibliában

25 1Abban az időben pedig, amikor Izrael Szittimben tartózkodott, paráználkodni kezdett a nép Moáb lányaival. 2Ezek ugyanis meghívták őket vágóáldozataikhoz, ők ettek, imádták az ő isteneiket, 3és így Beelfegorhoz szegődött Izrael. Megharagudott erre az Úr, 4s azt mondta Mózesnek: »Vedd a nép valamennyi főemberét, s akasztasd őket bitófákra, szembe a nappal, hogy elforduljon haragom Izraeltől.« 5Azt mondta erre Mózes Izrael bíráinak: »Ölje meg mindenki azokat az alattvalóit, akik Beelfegorhoz szegődtek.«
6Ekkor, íme, Izrael fiainak egyike bement testvérei előtt egy mádiánita parázna személyhez, Mózesnek, s Izrael fiai egész sokaságának láttára, akik ott sírtak a sátor ajtaja előtt. 7Amikor ezt Fineesz, Eleazárnak, Áron pap fiának a fia meglátta, felkelt a sokaságból, dárdát ragadott, 8bement az izraelita férfi után a paráznaság helyére, és átdöfte egyszerre mindkettőt, a férfit is, meg a nőt is az ágyékukon. Erre megszűnt a csapás Izrael fiai között; 9huszonnégyezer ember lelte akkor halálát.
10Azt mondta erre az Úr Mózesnek: 11»Fineesz, Eleazárnak, Áron pap fiának a fia elfordította haragomat Izrael fiaitól, mert kitöltötte rajtuk bosszúmat, hogy ne én magam töröljem el Izrael fiait bosszúmban. 12Mondd azért neki: Íme, szövetségem békéjét adom neki, 13s övé és ivadékáé lesz a papság örökre szóló szövetség alapján, mivel bosszút állt Istenéért és jóvá tette Izrael fiainak vétkét.«
14A mádiánita nővel megölt izraelita férfinak a neve Zimri volt; Szálunak volt a fia, fejedelme az egyik nagycsaládnak, Simeon törzsében. 15A vele megölt mádiánita nőt pedig Kozbinak hívták; Szúrnak, a mádiániták egyik előkelő fejedelmének volt a lánya.
16Így szólt továbbá az Úr Mózeshez: 17»Váljatok a mádiániták ellenségeivé és verjétek meg őket, 18mert ők is ellenségesen jártak el veletek és tőrbe csaltak titeket a Fogor bálvány által meg Kozbi, Mádián fejedelmének a lánya, az ő nővérük által, akit Fineesz megölt a Fogorral való szentségtörés miatti csapás napján.«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

25,1 Ez Izrael első találkozása Kánaán lakóival, és a nép azonnal bálványimádóvá lesz.

25,6 Izrael a vegyesházasságot mindig is nagyon határozottan elítélte.

25,10 Fineeszen keresztül Szádok családjának a főpapságra való jogosultságát igazolja a történet.

25,14 Vö. Szám 31.

Előző fejezet Következő fejezet