Keresés a Bibliában

48

1Illés próféta jött ezután; tűzhöz volt hasonló,
– a szava lángolt, mint a fáklya –,

2éhínséget hozott rájuk,
és megfogyatkozott a száma azoknak,
akik gonosz akarattal bosszantották,
és nem tudták szívlelni az Úr parancsait.

3Az Úr szavával elzárta az eget,
és három ízben tüzet hozott le az égből.

4Ilyen dicső volt Illés a csodáival!
Ki is dicsekedhetne hozzád hasonlóan,

5aki felhoztál megholtat az alvilágból,
a halál sorsából az Úristen igéje által,

6aki romlásba döntöttél királyokat,
játszva megtörted hatalmukat,
és sírba taszítottál ágyukról dicsőségeseket,

7aki ítéletről értesültél Sínai hegyén,
és megtorló büntetésekről a Hóreben,

8aki királyokat kentél fel megtorlásra,
és prófétát tettél meg utódodnak,

9aki felvitettél tüzes forgószélben,
tüzes ló húzta kocsin,

10akiről meg van írva, hogy az ítélet idején
csillapítod az Úr haragját.
Kiengeszteled az apa szívét fiával,
és helyreállítod Jákob törzseit!

11Boldogok, akik meglátnak téged,
és barátságoddal dicsekednek,

12mert mi élünk ugyan életünkben,
de halálunk után ilyen nevünk nem lesz!

13Miután Illést a forgószél elrejtette,
Elizeus telt el szellemével.
Nem félt fejedelemtől életében,
és senki sem múlta felül hatalomban.

14Semmi sem volt számára lehetetlen,
sőt még holttestében is prófétai erő lakozott,

15csodákat vitt véghez életében,
és bámulatos dolgokat művelt halálában.

16Mindamellett mégsem tért meg a nép,
és nem hagytak fel bűneikkel,
amíg csak el nem űzték őket országukból,
s el nem széledtek az egész földön.

17De megmaradt azért egy parányi nép,
és fejedelem Dávid házában.

18Voltak köztük, akik azt tették, ami tetszett Istennek,
mások ellenben sokat vétkeztek.

19Hiszkija megerősítette városát:
vizet vezetett belsejébe,
megfúrta a sziklát vassal,
és vízgyűjtőt épített.

20Napjaiban vonult fel Szanherib,
és elküldte Rábsakét,
felemelte kezét ellenük,
kinyújtotta kezét Sion ellen,
és elbízta magát hatalmában.

21Megrendült ekkor szívük és kezük,
és gyötrődtek, mint a vajúdó asszony,

22hívták az Urat, az irgalmast,
kiterjesztették kezüket és ég felé emelték,
s a szentséges Úr, az Isten csakhamar meghallgatta szavukat.

23Nem gondolt bűneikre,
és nem adta át őket ellenségeiknek,
hanem megmentette őket Izajás, a szent próféta keze által.

24Megverte az asszírok táborát:
tönkretette őket az Úr angyala.

25Mert azt tette Hiszkija, ami Istennek kedves,
és állhatatosan járt őse, Dávid útján,
amint meghagyta neki Izajás,
a nagy és Isten színe előtt hűséges próféta.

26Az ő napjaiban ment hátrafelé a nap,
és ő meghosszabbította a király életét.

27Nagy lélekkel meglátta a végső dolgokat,
és vigasztalta Sionban a gyászolókat,
örök időkre megmutatta a jövendőt,

28s a rejtett dolgokat, mielőtt meglennének.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

48,1 Illés által Isten ellenállhatatlan ereje nyilvánult meg.

48,10 Vö. Mal 3,23; Lk 1,17. A vers utolsó sora idézet az Iz 49,6-ból. Úgy tűnik, hogy Sírák fia az Izajásnál szereplő »Úr Szolgája« címet Illésre vonatkoztatta.

48,12 A vers szövege bizonytalan. Úgy tűnik, arra tesz célzást, hogy a végidők nemzedéke valamilyen boldog állapotban tovább fog élni.

48,14 Vö. 2Kir 13,21.

48,27 A próféta megjelölés ekkor már egyre inkább a jövőbe látó embert jelentette.

Előző fejezet Következő fejezet