Keresés a Bibliában

3

1Bölcsesség fiai az igazak gyülekezete;
nemzedékük engedelmesség és szeretet.

2Hallgassátok, fiúk, az atyáról szóló törvényt,
és szerinte cselekedjetek, hogy üdvösséget leljetek.

3Mert Isten tekintélyt adott az atyának a gyermekek előtt,
és megszabta az anya jogát a gyermekekkel szemben.

4Aki szereti Istent, bűneiért engeszteli;
tartózkodik tőlük,
és mindennapi imája meghallgatásra talál.

5Kincset gyűjt, aki megbecsüli anyját;

6aki tiszteli atyját, örömét leli gyermekeiben,
s amikor imádkozik, meghallgatásra talál.

7Aki tiszteli atyját, hosszú életű lesz,
s aki szót fogad atyjának, felüdíti anyját.

8Aki féli az Urat, tiszteli szüleit;
úgy szolgál életadóinak, mint urainak.

9Tettel és szóval, készséges türelemmel tiszteld apádat,

10hogy áldása szálljon rád,
és áldása mindvégig megmaradjon.

11Az apa áldása megszilárdítja a gyermekek házát,
az anya átka pedig fenekestül felforgatja.

12Ne keresd dicsőségedet apád lenézésében,
mert az ő szégyene nem válik becsületedre;

13Az ember becsülete ugyanis apja jó nevétől van,
s a meg nem becsült apa szégyene a fiának.

14Fiam! Legyen gondod apádra öregségében,
és ne keserítsd őt életében!

15Ha meg is fogyatkozik értelmében, légy elnéző iránta,
és meg ne vesd őt erőd teljességében!
Az apa iránt tanúsított tisztelet ugyanis nem megy feledésbe,

16és anyád hibájáért jóval fizetnek neked:

17a jótett fejében gyarapodsz majd,
a szorongatás napján javadra számítják neked,
és bűneid elillannak, mint a dér a melegben.

18Mily gonosz hírben áll, aki cserbenhagyja apját,
és Istentől megátkozott, aki keseríti anyját!

19Fiam! Végezd dolgaidat alázatosan,
akkor emberi dicsőségnél is jobban szeretnek.

20Minél nagyobb vagy, annál inkább alázkodjál mindenben,
akkor kegyet találsz Istennél,

21mert egyedül Istennek nagy a hatalma,
és őt dicsérik az alázatosak.

22Ami nálad magasabb, azt ne keresd,
ami erődet meghaladja, azt ne firtasd!
Azzal törődj mindig, amit Isten neked meghagyott,
és ne légy kíváncsi többi művére!

23Mert nincs arra szükséged,
hogy szemléld azt, ami el van rejtve.

24Ne törd magadat nagyon a felesleges dolgok után,
és ne légy kíváncsi többi művére!

25Mert sok olyant jelentett ki neked,
ami meghaladja az ember értelmét.

26Sokakat vitt tévedésbe vakmerő kíváncsiságuk,
és tartja gonosz képzelődésben elméjüket.

27A dacos szív rosszul jár a végén,
s aki kedveli a veszélyt, elvész benne.

28A szív, amely két úton halad, nem ér el sikert;
a gonosz szívű megbotlik rajtuk.

29A dacos szívnek sok a szenvedése,
s a bűnös ember bűnre bűnt halmoz.

30A dölyfösök gyülekezete számára nincs gyógyulás,
mert bűnös sarj vert gyökeret bennük,
és nem veszik észre.

31A bölcs szív megérti a bölcsek mondásait,
s a figyelmes fül kész örömmel fogadja be a bölcsességet.

32A bölcs és értelmes szív tartózkodik a bűntől,
és előhalad az igazság cselekedeteiben.

33A víz eloltja a lobogó tüzet,
az alamizsna pedig ellenáll a bűnnek.

34Mert Isten letekint arra,
aki irgalmasságot cselekszik,
gondja lesz rá a jövőben,
hogy botlása idején támaszt találjon.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

3,1 A negyedik parancsolat magyarázata. Nemcsak az idős szülőkről való gondoskodás, hanem az irántuk való szeretet is kötelessége a gyermekeknek.

3,19 Aki szerényen megelégszik azzal, amit neki juttatott az élet, azt szeretni fogják az emberek és Isten is.

Előző fejezet Következő fejezet