Keresés a Bibliában

16

1 Ne örülj a gyermekeknek, ha istentelenek!
Legyenek bár számosan, ne ujjongj miattuk,
ha nincs bennük Isten félelme.

2Ne bízzál életükben,
és ne számíts munkájukra,

3mert többet ér egy istenfélő fiú ezer gonosznál,

4és jobb meghalni gyermek nélkül,
mint istentelen gyermekeket hátrahagyni.

5Egyetlen értelmes akár egy várost benépesít,
de a törvényszegő nemzetség elpusztul.

6Sok hasonlót látott már szemem,
és ezeknél is különbeket hallott a fülem:

7tűz gyúlt ki a bűnösök gyülekezetében,
s az engedetlen nép fölött harag lángja lobogott.

8Nem nyertek bocsánatot bűneikért a régi óriások,
elvesztek, mert bíztak erejükben.

9Nem kegyelmezett meg Lót lakótársainak,
mert megutálta őket beszédük gőgösségéért,

10és nem kegyelmezett annak a népnek,
amelyet teljesen kiirtásra szánt,
mert bűneivel dicsekedett,

11de éppoly kevéssé a hatszázezernyi gyalognépnek,
akik sorjában pusztultak szívük keménysége miatt.
Hát még ha olyan lenne nyakas, aki egyedül áll!
Csoda lenne, ha büntetlenül maradna!

12Mert van nála irgalom is, harag is,
meg lehet őt kérlelni, de ki is önti haragját;

13amennyire irgalmas ő, annyira fenyít is,
és az embert tettei szerint ítéli.

14A bűnös nem menekszik meg zsákmányával,
és aki irgalmasságot cselekszik, nem csalódik reményében.

15Minden jótett helyet biztosít
mindenkinek cselekedetei érdeme szerint,
úgy, amint okosságban járt és kelt.

16Ne mondd: »Rejtve vagyok Isten elől,
és ki törődik velem a magasságban?

17A sok nép közt meg sem ismernek engem,
mit is számítok a mérhetetlen teremtésben!«

18Íme, az ég és az egek ege,
az óceán, az egész föld, és ami azokban van,
megrendül, ha ő odanéz!

19A hegyek mind, a dombok és a földkerekség alapjai
remegve megrázkódnak, ha Isten rájuk tekint,

20a szív azonban érzéketlen marad,
pedig ő belelát minden szívbe!

21Ki érti meg az ő útjait,
és a vihart, amelyet emberi szem sem lát?

22Mert legtöbb műve rejtekben van,
és ad-e hírt valaki igaz cselekedeteiről?
Vagy ki tudja kivárni azokat?
Mert messze van a szövetsége egyesektől,
és a végén lesz csak a számonkérés mindenkitől.

23Akinek fogyatékos a belátása, balgaságot gondol,
s az oktalan, tévelygő ember dőreséget állít magában.

24Hallgass rám, fiam! Tanulj bölcs okosságot,
és figyelj szívedben beszédemre!

25Megfontoltan adom elő a tanítást,
és szerényen terjesztem elő a tudást.
Ügyelj szívedben szavaimra,
mert megfontolt lélekkel beszélek az erőkről,
amelyeket Isten kezdettől fogva helyezett műveibe,
és igazságban hirdetem tudományát.

26Isten terve szerint állnak fenn művei kezdettől fogva,
már alkotásuk idején kijelölte feladataikat,
és működésük körét fajtájuk szerint.

27Elrendezte tevékenységüket örök időkre:
nem éheznek és el nem fáradnak,
nem hagynak fel munkájukkal.

28Egyik sem torzsalkodik társával,

29és soha át nem hágják törvényét!

30Letekintett ezután Isten a földre,
és betöltötte javaival,

31benépesítette színét mindenfajta élővel,
amelyek újra visszatérnek a földbe.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

16,1 Sírák fia néhány mindennapi életből ill. a történelemből vett példával világítja meg, hogy Isten miért bünteti a gonoszokat.

16,8 Vö. Ter 6,4.

16,9 Vö. Ter 19,24.

16,10 Vö. Kiv 23,33. 33,3.

16,11 Vö. Kiv 12,37; Szám 14,22-23.29.

16,15 Isten az ember minden tettét látja és megítéli. Minden tettünknek értéke és következménye van, még ha titokban tettük is.

16,24 A teremtett világban csodálatos rend uralkodik.

Előző fejezet Következő fejezet