Keresés a Bibliában

31Izrael ellenben törekedett a megigazulás törvényére, mégsem érte el a törvény célját. 32Miért? Mert nem a hit, hanem a tettek által akarta azt elérni. Megbotlottak a botlás kövében,

33amint írva van:
»Íme, Sionban leteszem a botlás kövét
és a botrány szikláját,
és senki sem szégyenül meg,
aki hisz benne«

.

10 1Testvérek! Szívemből kívánom és könyörgök Istenhez az ő üdvösségükért. 2Mert tanúságot teszek mellettük, hogy megvan bennük a buzgóság Istenért, de ez a nem ismerők buzgósága. 3Nem ismerték el ugyanis az Istentől való megigazulást, s a magukét igyekeztek helyébe állítani; nem vetették alá magukat az Istentől való megigazulásnak. 4Pedig Krisztus a törvény végcélja, mindenkinek a megigazulására, aki hisz.
5Mózes ugyanis azt írja a törvényből eredő megigazulásról: »Az ember, aki teljesíti azt, élni fog általa«. 6A hitből eredő megigazulásról pedig így szól: »Ne mondd szívedben: Ki megy föl az égbe?«– tudniillik, hogy Krisztust lehozza. 7Vagy: »Ki száll le az alvilágba?«– tudniillik, hogy Krisztust a halottak közül visszahívja. 8Az Írás viszont mit mond? »Közel van hozzád az ige, a szádban és a szívedben«. Ez tudniillik a hit igéje, amelyet hirdetünk.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

10,3 Isten megtartja ígéreteit: ha a választott nép visszautasítja magatartásával az üdvösséget, Isten kiválasztja tervei megvalósításához a »maradék«-ot, amelyről az egykori próféták ismételten említést tesznek.