Keresés a Bibliában

2 1Néhány nap múlva újra bement Kafarnaumba, 2és elterjedt a híre, hogy a házban van. Sokan összegyűltek, úgyhogy már az ajtóhoz sem fértek, és hirdette nekik az igét. 3Közben odajöttek hozzá néhányan, akik egy bénát hoztak, négyen cipelték. 4Mivel nem tudták eléje vinni a tömeg miatt, kibontották a ház tetejét, ahol ő volt, és átlyukasztva azt, lebocsátották az ágyat, amelyen a béna feküdt. 5A hitüket látva Jézus így szólt a bénához: »Fiam! Bűneid bocsánatot nyertek.«
6Ültek ott néhányan az írástudók közül is. Ezek azt gondolták magukban: 7»Hogyan beszélhet ez így? Káromkodik. Ki bocsáthatja meg a bűnöket más, mint egyedül az Isten?« 8Jézus rögtön észrevette lelkében, hogy így gondolkodnak magukban, ezért azt mondta nekik: »Miért gondoljátok ezeket szívetekben? 9Mi könnyebb, azt mondani a bénának: ‘Bocsánatot nyertek bűneid’, vagy azt mondani: ‘Kelj föl, vedd ágyadat és járj’? 10Hogy pedig lássátok, hogy az Emberfiának hatalma van a földön a bűnöket megbocsátani – ekkor a bénához fordult: – 11Mondom neked, kelj föl, vedd ágyadat és menj haza!« 12Az pedig mindjárt fel is kelt, fogta az ágyát, és elment mindenki szeme láttára, úgyhogy mindnyájan csodálkoztak, és dicsőítették az Istent. Ezt mondták: »Ilyet még nem láttunk soha.«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

2,4 Megbontották a ház fedelét: a palesztínai házak teteje nádból, faágakból készült teraszszerű borítás volt, amelyen könnyű volt nyílást bontani. A tetőteraszra rendszerint könnyen fel lehetett jutni egy külső lépcsőn.