Keresés a Bibliában

33 1Ez az az áldás, mellyel Mózes, Isten embere, halála előtt megáldotta Izrael fiait.

2Azt mondta:
»Eljött az Úr a Sínairól,
elénk támadt a Szeírről,
megjelent a Párán hegyről,
s megérkezett Meribat-Kádesbe,
dél felől, Asdótba.

3A népeket szerette,
kezében van minden szentje,
s akik lábához közelednek,
tanításában részesülnek.

4Törvényt adott nekünk Mózes által,
örökségül Jákob sokaságának,

5királya lett az Igaznak,
amikor egybegyűltek a nép fejei,
egybe Izraelnek törzsei.«

6»Éljen Rúben, s ki ne haljon
kisszámúvá ne apadjon.«

7Júda áldása a következő volt:
»Hallgasd meg, Uram, Júda szavát,
juttasd el őt népéhez.
Kezei küzdenek majd érte,
ellenségei ellen megsegíti!«

8Lévire vonatkozólag ezt mondta:
»Az Urimot és Tumimot
szent emberednek adtad,
akit próbára tettél a kísértésnél,
perbe fogtál a Pörölés vizénél.

9Aki azt mondta atyjának és anyjának:
‘Nem tudok rólatok.’
A testvéreinek: ‘Nem vagyok tekintettel rátok,’
sőt gyermekeiről sem tudott.
Ők megtartották igéidet,
megőrizték szövetségedet,

10rendeleteidet, ó Jákob,
törvényedet, ó Izrael!
Füstölőszert tesznek haragod elé
s egészen elégő áldozatot oltárodra.

11Uram, áldd meg erejét,
vedd kedvesen keze cselekvését,
sújtsd derékon ellenségeit,
hogy fel ne kelhessenek, akik gyűlölik.«

12Benjaminra vonatkozólag ezt mondta:
»Ő az Úr kedveltje,
biztonságban lakik majd mellette.
A Magasságbeli védelmezi egész nap,
s az ő vállai között nyugszik.«

13Józsefre vonatkozólag ezt mondta:
»Áldja meg az Úr a földjét
az ég gyümölcsével, a harmattal,
az alant elterülő vízáradattal,

14nap és hold termelte gyümölcsökkel,

15az ősi hegyek csúcsának kincseivel,
az örök halmok gyümölcseivel,

16s a föld termésével, bőségével.
Annak az áldása, aki megjelent a csipkebokorban,
szálljon József fejére,
testvérei közt megkoronázott feje tetejére.

17Mint elsőszülött bikáé, olyan a szépsége,
mint az orrszarvú szarvai, olyanok szarvai,
széthányja velük a nemzeteket, mind a föld széléig,
ilyenek Efraim sokaságai, ilyenek Manassze ezrei.«

18Zebulonra vonatkozólag ezt mondta:
»Örvendj, Zebulon, kijáratodnak,
és Isszakár a sátraidnak.

19Ők népeket hívnak meg a hegyre,
ahol igaz áldozatokat mutatnak be.
Mint a tejet, nyelik a tengerek árját
s a föveny rejtett kincseit.«

20Gádra vonatkozólag ezt mondta:
»Áldott Gád, mert földje terjedelmes,
mint az oroszlán, leheveredett,
kart és koponyát megszerzett.

21Fejedelmi helyet szemelt ki magának,
mert az ő részén került sírba
Izraelnek tanítója.
de azért ő kitartott a nép vezérei mellett,
és teljesítette az Úr igazságos parancsát
s a rá vonatkozó ítéletet, elkísérve Izraelt.«

22Dánra vonatkozólag ezt mondta:
»Dán fiatal oroszlán,
ami kirohan Básánból szaporán.«

23Naftalira vonatkozólag ezt mondta:
»Naftali bőségben fog dúslakodni,
telve az Úr áldásaival,
nyugatot s délt fogja bírni.«

24Áserre vonatkozólag ezt mondta:
»Áldott Áser a fiúk között,
kedves legyen a testvérei előtt.
Mártsa a lábát olajba,

25vasból és ércből legyen a saruja.
Aggkorod is olyan legyen, mint amilyen ifjúkorod!«

26»Nincs más olyan Isten,
mint az Igaznak Istene,
az égre száll fel a te segítőd,
fenségétől szétfutnak a felhők,

27lakóhelye fent van,
örökkévaló karja alant.
Színed elől elűzi az ellent
és azt mondja neki: ‘Pusztulj innen!’

28Biztonságban lakik majd Izrael,
egymagában Jákob szemefénye,
gabonának s bornak földjén,
ahol harmattól párás az ég.

29Boldog vagy, Izrael, ki hasonló hozzád?
Nép, amelyet oltalmaz az Úr,
a te segítő pajzsod
és diadalmas kardod.
Hízelegni fognak neked ellenségeid
s te a nyakukra hágsz.«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

33,1 Igen ősi szöveg.

33,3 A »népek« a 12 törzs.

33,6 Az áldás (vö. Ter 49,3-27) egyszerre kívánság és prófécia.

33,7 Júda már mint a déli országrész neve szerepel (Kr. e. 931 után).

33,8 Az Urim és a Tumim a jósláshoz szükséges botocskák voltak.

33,17 József mint (jogilag) az elsőszülött jelenik meg. A bika az erő jelképe.

33,19 A Tábor hegy Zebulon és Isszakár területe között helyezkedik el.

33,21 Izrael tanítójának, Mózesnek a sírja Gád területén van (ismeretlen helyen).

Előző fejezet Következő fejezet