Keresés a Bibliában

67Apja pedig, Zakariás, betelt Szentlélekkel és így jövendölt:

68»Áldott az Úr, Izrael Istene
,

mert meglátogatta és megváltottaaz ő népét
.

69Az üdvösség jelét támasztottanekünk,
Dávidnak, az ő szolgájánakházában
,

70amint megmondta szentjeinekajkával,
ősidőktől fogva prófétái által.

71Megmentett minket ellenségeinktől,
és mindazok kezéből, akik gyűlölnekminket
;

72hogy irgalmasságot cselekedjékatyáinkkal,
és megemlékezzék szentszövetségéről,

73az esküről, melyet Ábrahámatyánknak esküdött,
hogy majd megadja nekünk
,

74hogy ellenségeink kezébőlmegszabadulva,
félelem nélkül szolgáljunk neki,

75szentségben és igazságbanszíne előtt
életünknek minden napján.

76Téged pedig, gyermek,
a Magasságbeli prófétájánakfognak hívni:
mert az Úr színe előtt fogsz járni,
hogy előkészítsd az ő útját
,

77és népét az üdvösség ismeretéretanítsd,
bűneik bocsánatára,

78Istenünk mélységes irgalmából,
amellyel meglátogatott minketa magasságban felkelő,

79hogy fényt hozzon azoknak,
akik sötétségben és a halál árnyékábanülnek
,

s hogy lépteinket a békesség útjáraigazítsa«
.

KNB SZIT STL BD RUF KG