Keresés a Bibliában

21 1Ekkor odajárultak Lévi nagycsaládjainak fejei Eleazár pap elé és Józsue, Nún fia elé, és az Izrael fiainak törzseiben levő nagycsaládok fejei elé, 2s így szóltak hozzájuk Silóban, Kánaán földjén: »Az Úr megparancsolta Mózes által, hogy adjatok nekünk városokat lakásra és körülöttük legelőket állataink táplálására.« 3Erre Izrael fiai az Úr parancsa szerint városokat, s körülöttük legelőket adtak nekik birtokaikból.
4A sors útján Kaát nemzetségére és pedig Áron papnak fiaira, Júda, Simeon és Benjamin törzséből tizenhárom város esett, 5Kaát többi fiára pedig, azaz a többi levitára, Efraim, Dán és Manassze fél törzséből tíz város. 6Gerson fiaira az a sors esett, hogy Isszakár, Áser, Naftali törzsétől és Manassze básáni fél törzsétől kapjanak összesen tizenhárom várost, 7míg Merári fiaira, nemzetségeikhez mérten, Rúben, Gád és Zebulon törzséből tizenkét város esett. 8Erre odaadták Izrael fiai a levitáknak ezeket a városokat s a körülöttük levő legelőket, amint az Úr Mózes által parancsolta, mindegyiknek a sors szerint adták oda.
9Júda és Simeon fiainak törzséből Józsue a következő nevű városokat adta: 10a Kaát nemzetségeiből való levita származásúak közül Áron fiainak (ezekre esett ugyanis először a sors): 11Kirját-Arbét, Enák atyjának városát, azaz Hebront Júda hegységén s a körülötte levő legelőket. 12Ennek szántóit és falvait azonban Kálebnek, Jefóne fiának adta birtokul. 13Áron pap fiainak adta tehát Hebront, a menedékvárost, s a körülötte levő legelőket, továbbá Libnát, a körülötte levő legelőkkel együtt, 14meg Jetert, Estemót, 15Holont, Debirt, 16Áint, Juttát, Bétsemest, a körülöttük levő legelőkkel együtt: kilenc város, az említett két törzsből. 17Benjamin fiainak törzséből pedig: Gibeont, Gábát, 18Anatótot, Álmont, a körülöttük levő legelőkkel együtt: négy város. – 19Áron pap fiainak városai összesen: tizenhárom s a körülöttük levő legelők.
20A Kaát fiainak nemzetségeiből való többi levita származásúaknak pedig a következő birtokot adták: 21Efraim törzséből: a menedékvárost, Szíchemet, a körülötte levő legelőkkel együtt, Efraim hegységén, továbbá Gézert, 22Kibszaimot, Béthoront, a körülöttük levő legelőkkel együtt: ez négy város. – 23Dán törzséből pedig: Eltekót, Gábátont, 24Ajjalont, Gátremmont, a körülöttük levő legelőkkel együtt: ez négy város. – 25Továbbá Manassze fél törzséből: Tánákot és Gátremmont, a körülöttük levő legelőkkel együtt: ez két város. 26Mindez összesen tíz város s a körülöttük levő legelők; ezt adták Kaát alsóbb rangú fiainak.
27A levita-nemzetségből azoknak, akik Gerson fiai voltak, adta: Manassze fél törzséből a menedékvárost, Gaulont Básánban, továbbá Boszrát, a körülöttük levő legelőkkel együtt: két város. 28Továbbá Isszakár törzséből: Kesiont, Dáberetet, 29Jarámótot, Éngannimot, a körülöttük levő legelőkkel együtt: négy város. 30Áser törzséből pedig: Másált, Abdont, 31Helkátot és Rohóbot, a körülöttük levő legelőkkel együtt: négy város. 32Naftali törzséből a menedékvárost: Kedest Galileában, továbbá Hammót-Dórt, Kártánt, a körülöttük levő legelőkkel együtt: három város. 33Gerson családjának városai összesen: tizenhárom s a körülöttük levő legelők.
34Merári fiai nemzetségeinek, az alsóbb rangú levitáknak adták: Zebulon törzséből: Jeknámot, Kártát, 35Dámnát, Naálolt: négy várost, a körülöttük levő legelőkkel együtt. 36Rúben törzséből, a Jordánon túl, Jerikóval szemben a menedékvárost, Bószort a Miszor pusztában, Jázert, 37Kedemótot és Mefaátot: négy várost, a körülöttük levő legelőkkel együtt. 38Gád törzséből a menedékvárost, Rámótot, Gileádban, továbbá Mánaimot, 39Hesbont és Jázert: négy várost, a körülöttük levő legelőkkel együtt. 40Merári fiainak városai, családjaikhoz és nemzetségeikhez mérten, összesen: tizenkettő.
41Összesen tehát negyvennyolc városuk volt a levitáknak Izrael fiainak birtokai között, 42mindegyiket a körülötte levő legelőkkel együtt adták oda az egyes nemzetségeknek.
43Megadta tehát az Úr Izraelnek azt az egész földet, amely felől megesküdött atyáiknak, hogy odaadja: ők elfoglalták, és megtelepedtek rajta. 44Békét is adott nekik az Úr valamennyi környező nemzettel szemben és senki sem mert ellenállni nekik ellenségeik közül, hanem valamennyien a hatalmukba kerültek. 45Egy szó sem hiúsult meg mindabból, ami felől azt ígérte, hogy teljesíti, hanem minden valóra vált és beteljesedett.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

21,1 Lévi törzsének története igen bonyolult. A törzs egyik része már a honfoglalás előtt letelepedett Kánaánban. A papi feladatok megszervezése során a törzsnév lassanként hivatalmegjelöléssé vált. A szent szolgálatot végző leviták számára a törzsek városokat jelöltek ki a maguk területén, és eltartották őket annak jeléül, hogy ők Istenhez tartoznak. A levita városoknak itt közölt listája Dávid vagy Salamon idejéből származik. Nem tudjuk, hogy az itt leírt ideális állapot mennyiben valósult meg a gyakorlatban is. A leviták eleinte a helyi szentélyekben szolgáltak. Később, amikor Jeruzsálem központi szerephez jutott az istentiszteletben, sok levita szolgált a jeruzsálemi templomban, mások elszegényedtek a falvaikban.

Előző fejezet Következő fejezet