Keresés a Bibliában

15 1Júda fiainak sors szabta osztályrésze pedig nemzetségeikhez mérten a következő: Edom határa felé, a Szín-puszta felé, a Délvidék felé, éspedig a déli rész legvégső széle felé terül el. – 2Határa a Sós-tenger végénél, azaz délre néző nyelvénél kezdődik; 3aztán tovább halad a Skorpió-magaslattal szemben, majd átmegy Színába és felmegy Kádes-Barneába, aztán tovább megy Ezronba, felmegy Addárba és átkanyarodik Kárkaába, 4onnan aztán átmegy Acmónába, majd tovább megy Egyiptom patakjához és a Nagy-tengernél végződik. Ez legyen a déli rész határa. – 5Kelet felől a Sós-tenger legyen a határ, egészen a Jordán torkolatáig. – Az északra néző rész határa szintén ennek a tengernek a Jordán folyóig érő nyelvétől kezdődik, 6aztán felmegy a határ Béthaglába, majd átmegy észak felé Bétarabába, aztán felmegy Bóennek, Rúben fiának a kövéhez, 7majd az Ákor völgyből felhúzódik Debera határai felé, aztán észak felé, a Gilgál felé tart, amely a pataktól délre levő Adommím magaslattal szemben van, majd tovább megy az úgynevezett Nap-forrás vizeihez, aztán kimegy a Rógel forráshoz, 8majd felmegy Ennom fiának völgyében a jebuziták városának, azaz Jeruzsálemnek déli oldalán, onnan aztán felmegy annak a hegynek a csúcsára, amely Géenommal szemben, nyugat felé, a Refaim völgy északi végében van, 9a hegy tetejéről aztán átmegy a Neftoa víz forrásához, majd tovább megy Efron hegyének falvaihoz, aztán átkanyarodik Baálába, azaz Kirját-Jearimba, vagyis az Erdők városába, 10Baálától aztán nyugatra fordul, a Szeír hegyhez, majd a Jármi hegy oldala mellett átmegy északra Keszlonba, aztán lemegy Bétsemesbe, majd átmegy Támnába, 11aztán tovább megy Akkaron északi oldalára, majd átkanyarodik Sekronába, aztán tovább megy a Baála hegyhez és eljut Jabneélbe. – Nyugat felé a Nagy-tenger széle zárja. 12Ezek Júda fiainak határai, körös-körül, nemzetségeikhez mérten.
13Kálebnek, Jefóne fiának Józsue szintén Júda fiai között adott birtokot, amint az Úr parancsolta neki: Kirját-Arbét, Enák atyjának városát, azaz Hebront. 14Erre Káleb kiűzte onnan Enák három fiát: Sesájt, Áhimánt és Talmájt, Enák sarjait. 15Aztán felment onnan Debir lakosai ellen, amelyet azelőtt Kirját-Szefernek, azaz Írások-városának hívtak. 16Ekkor azt mondta Káleb: »Annak, aki Kirját-Szefert megveri, és beveszi, odaadom Áxát, a lányomat feleségül.« 17Otoniel, Kenez fia, Káleb öccse be is vette, mire ő neki adta Áxát, a lányát feleségül. 18Amikor hozzáment, rábeszélte a férjét, hogy kérjen az apjától mezőt. Erre az leszállt a szamaráról. Káleb megkérdezte tőle: »Mi lelt?« 19Ő azt felelte: »Adj búcsúajándékot nekem: a délvidéki száraz földet adtad nekem, adj hozzá vízforrásost is!« Erre Káleb neki adta a felső és az alsó forrás vidékét.
20Ez Júda fiai törzsének birtoka, nemzetségeikhez mérten. 21A városok Júda fiai birtokának végső részeitől kezdve Edom határáig a következők voltak. A Délvidéken: Kabszeél, Eder, Jágur, 22Kína, Dimóna, Adáda, 23Kádes, Hácor, Jetnám, 24Zíf, Telem, Bálót, 25Hácarhadatta, Kirját-Ezron, azaz Hácor, 26Ámám, Sáma, Moláda, 27Hácargadda, Hassemon, Bétfelet, 28Hácarsuál, Beerseba, Bázjótja, 29Baála, Jím, Eszem, 30Eltolád, Keszíl, Hárma, 31Szikeleg, Medemena, Szenszenna, 32Lebáót, Selim, En és Remmon. Összesen huszonkilenc város és falvaik.
33Az Alföldön pedig: Estaol, Córa, Ásena, 34Zánoe, Éngannim, Táfua, Énaim, 35Jerimót, Adullám, Szokó, Azeka, 36Sáráim, Aditaim, Gedera, Gederótaim: tizennégy város és falvaik. – 37Szánán, Hadassza, Migdalgád, 38Deleán, Micpe, Jektel, 39Lákis, Bászkát, Eglon, 40Kebbon, Lehemán, Ketlis, 41Giderót, Bétdágon, Naáma, Makkeda: tizenhat város és falvaik. – 42Libna, Eter, Ásán, 43Jefte, Esna, Neszíb, 44Keila, Ákzib, Máresa: kilenc város és falvaik. – 45Akkaron, leányvárosaival és falvaival együtt. 46Akkarontól a tengerig mindazok a városkák, amelyek Asdód és falvai felé húzódnak. 47Asdód, leányvárosaival és falvaival együtt. Gáza, leányvárosaival és falvaival együtt, egészen Egyiptom patakjáig, úgyhogy határát a Nagy-tenger alkotja.
48A Hegyvidéken: Sámir, Jeter, Szukkót, 49Dánna, Kirját-Szenna, azaz Debir, 50Anáb, Istemó, Ánim, 51Gósen, Olon, Gíló: tizenegy város és falvaik. – 52Aráb, Rúma, Esaán, 53Jánum, Béttáfua, Afeka, 54Atmáta, Kirját-Arbe, azaz Hebron; továbbá Szíor: kilenc város és falvaik. – 55Máon, Kármel, Zíf, Jutta, 56Jezrael, Jukádám, Zánoe, 57Akkáin, Gibea, Támna: tíz város és falvaik. – 58Hálhul, Besszúr, Gedor, 59Máret, Bétanót, Eltekon: hat város és falvaik. – Tekoa, Betlehem azaz Efrata, Peor, Etam, Kulon, Tatam, Szoresz, Karem, Gallim, Beter, Manach: tizenegy város és falvaik – 60Kirját-Baál, azaz Kirját-Jearim, az Erdők városa, továbbá Arebba: két város és falvaik.
61A pusztában: Bétaraba, Meddín, Szakáka, 62Nebsán, Só-város, Engadi: hat város és falvaik.
63A jebuzitákat, Jeruzsálem lakóit azonban nem tudták elpusztítani Júda fiai: ott is laknak a jebuziták Júda fiaival Jeruzsálemben mind a mai napig.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

15,1 Júda nagynak tűnő birtokának jó része sivatagos terület.

15,7 Gilgál itt tévedésből áll Gelilót helyett.

15,20 Ősi helységnévlista, amely Júda területét 12 részre osztja.

15,28 Beerseba a Józs 19,2 szerint Simeon törzsének területéhez tartozott. A fogság után azonban júdeaiak telepedtek le benne.

15,32 Vö. Neh 11,29.

15,59 Betlehemben lakott Efrata törzse. A vers második fele csak a görög szövegben szerepel.

15,63 Jeruzsálemet Dávid foglalta el (Kr. e. 1000-961), és a város az ő saját tulajdonát képezte (»Dávid városa«).

Előző fejezet Következő fejezet