Keresés a Bibliában

12 1Ezek azok a királyok, akiket Izrael fiai megvertek, s akiknek a földjét elfoglalták a Jordánon túl, a keleti oldalon, az Arnon pataktól a Hermon hegyéig, azzal az egész keleti vidékkel együtt, amely a pusztára néz: 2Szihon, az amoriták királya, aki Hesbonban lakott; uralkodott Ároertől, amely az Arnon patak partján fekszik, mind a patakvölgyben levő rész közepén, mind Gileádnak a felén, egészen a Jabbok patakig, amely Ammon fiainak határa, 3és a pusztaságon, a Kinneret tengerig, kelet felé és a pusztaság tengeréig, azaz a Sós-tengerig, kelet felé, a Bét-Jesimótba vivő út irányában, és azon a déli részen, amely Piszga lejtői alatt fekszik.
4Továbbá a refaiták maradékaiból való Ógnak, Básán királyának a területe, ki Astarótban és Edráiban lakott; uralkodott a Hermon hegyen és Szálekában és az egész Básánban, egészen 5a gessúriták és a makátiták határáig és Gileádnak a felén, Szihonnak, Hesbon királyának határáig. 6Ezeket Mózes, az Úr szolgája és Izrael fiai verték meg és földjüket Mózes a rúbenitáknak, a gáditáknak és Manassze fél törzsének adta birtokul.
7Ezek az ország azon királyai, akiket Józsue és Izrael fiai vertek meg a Jordánon túl, a nyugati oldalon, a Libanon mezején levő Baálgádtól egészen addig a hegyig, amelynek egyik része felmegy Szeírnek; ezt Józsue adta oda Izrael törzseinek birtokul, kinek-kinek a maga részét, 8a Hegyvidéken, az Alföldön, a Mezőségen, a lejtőkön, a pusztában, a Délvidéken – ahol a hetiták, az amoriták, a kánaániak, a periziták, a hivviták és a jebuziták laktak. 9Jerikó királya: – egy; a Bétel oldalán levő Ái királya: – egy; 10Jeruzsálem királya: – egy; Hebron királya: – egy; 11Jerimót királya: – egy; Lákis királya: – egy; 12Eglon királya: – egy; Gézer királya: – egy; 13Debir királya: – egy; Gáder királya: – egy; 14Herma királya: – egy; Hered királya: – egy; 15Libna királya: – egy; Adullám királya: – egy; 16Makkeda királya: – egy; Bétel királya: – egy; 17Táfua királya: – egy; Éfer királya: – egy; 18Áfek királya: – egy; Száron királya: – egy; 19Mádon királya: – egy; Hácor királya: – egy; 20Semeron királya: – egy; Aksáf királya: – egy; 21Tenák király: – egy; Megiddó királya: – egy; 22Kádes királya: – egy; a kármeli Jákanán királya: – egy; 23Dórnak s Dór tartományának királya: – egy; Gilgál nemzeteinek királya: – egy; 24Tirca királya: – egy; összesen: harmincegy király.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

12,1 Sematikus lista, jelzi az Izrael által birtokolt területeket.

Előző fejezet Következő fejezet