Keresés a Bibliában

14 1Lement tehát Sámson Tamnátába, s ott meglátott egy nőt a filiszteusok lányai közül. 2Aztán felment és közölte apjával és anyjával: »Láttam egy nőt Tamnátában a filiszteusok lányai közül, kérlek, vegyétek nekem feleségül.« 3Azt mondta neki az apja és az anyja: »Hát nincs testvéreid lányai között, s egész népemben nő, hogy a körülmetéletlen filiszteusoktól akarsz feleséget venni?« Sámson azt felelte apjának: »Őt vedd el nekem, mert ő tetszett meg szememnek.« 4Szülei ugyanis nem tudták, hogy a dolog az Úrtól van, s hogy ő csak az alkalmat keresi, hogy beleköthessen a filiszteusokba. Abban az időben ugyanis a filiszteusok uralkodtak Izraelen.
5Lement tehát Sámson az apjával és anyjával Tamnátába. Amikor a város szőlőhegyéhez jutottak, egy dühös és ordító kölyökoroszlán tűnt fel és jött eléje. 6Erre Sámsont megszállta az Úr lelke, s úgy széttépte az oroszlánt, mintha csak egy gödölyét tépett volna darabokra, pedig egyáltalán semmi sem volt a kezében. Apjának és anyjának azonban nem akarta elmondani a dolgot. 7Majd lement és beszélt a nővel, aki megtetszett szemének. 8Amikor aztán néhány nap múlva visszatért, hogy elvegye, került egyet, hogy megnézze az oroszlán tetemét, s íme, méhraj és lépesméz volt az oroszlán szájában. 9Kezébe vette és eszegette az úton: amikor apjához s anyjához ért, nekik is adott belőle, s ők is ettek; azt azonban nem akarta megmondani nekik, hogy az oroszlán teteméből vette ki a mézet.
10Lement tehát apja a nőhöz, s lakomát rendezett Sámsonnak, a fiának, mert így szoktak cselekedni a legények. 11Amint őt a helység polgárai meglátták, harminc társat adtak melléje, hogy legyenek vele. 12Sámson azt mondta nekik: »Találós kérdést tárok elétek: ha megfejtitek nekem a lakoma hét napja alatt, harminc inget s ugyanannyi köntöst adok nektek. 13Ha azonban nem tudjátok megfejteni, ti adtok nekem harminc inget s ugyanannyi köntöst.« Azok ezt felelték neki: »Add elő találós kérdésedet, hadd halljuk!«

14Azt mondta erre nekik:
Ők azonban nem tudták megfejteni a feladatot három napon át.»Ennivaló jött ki az evőből
s édesség került ki az erősből!«

15Amikor aztán eljött a hetedik nap, mondák Sámson feleségének: »Hízelegj férjednek, s bírd rá, hogy mondja meg neked, mit jelent a találós kérdés; ha ezt nem vagy hajlandó megtenni, elégetünk téged s apád házát. Hát azért hívtatok meg minket menyegzőre, hogy kifosszatok?« 16Ontotta erre az asszony a könnyeit Sámsonnál és panaszkodott, mondva: »Gyűlölsz engem, s nem szeretsz, azért nem akarod megmagyarázni nekem a találós kérdést, amelyet népem fiai elé adtál.« Az ezt felelte neki: »Apámnak s anyámnak sem akartam megmondani, s veled közöljem?« 17Mivel azonban a lakoma hét napján keresztül egyre sírt előtte, a hetedik napon, amikor már nagyon alkalmatlankodott neki, végre is megmagyarázta. Ő legott közölte a társaival.

18Azt mondták erre azok neki a hetedik napon, napszállta előtt:
»Méznél vajon mi édesebb,
oroszlánnál mi erősebb?«
Ő azt mondta nekik:
»Ha nem az én üszőmmel szántottatok volna:
feladatomat meg nem fejtettétek volna.«

19Erre megszállta őt az Úr lelke, lement Askalonba, s ott leütött harminc férfit, lehúzta ruhájukat, s odaadta azoknak, akik a találós kérdést megfejtették. Aztán nagy haragosan felment apja házába.
20Erre felesége férjhez ment az ő egyik barátjához s vőfélyéhez.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

14,1 A filiszteusok a tengeri népek vándorlása során Kaftorból (Ám 9,7; talán Kréta, vagy Kappadócia) Egyiptomba érkeztek, de ott visszaverték őket, és így Palesztína (az országnév a filiszteus szóból származik) tengerpartján telepedtek le a zsidó honfoglalással nagyjából egyidőben.

14,11 »Amint meglátták« (héber); a görög szövegben ez áll: »mivel féltek tőle«.

Előző fejezet Következő fejezet