Keresés a Bibliában

17 1Helyette fia, Jozafát lett a király. Ő megerősítette magát Izraellel szemben, 2számos vitézt helyezett Júda valamennyi, fallal övezett városába, és őrseregeket rendelt Júda országába és Efraim azon városaiba, amelyeket atyja, Ásza elfoglalt.
3Az Úr Jozafáttal volt, mivel ő atyjának, Dávidnak első útjain járt és nem vetette reményét a Baálokba, 4hanem atyja Istenébe s annak a parancsai szerint járt és nem Izrael vétkei szerint. 5Ezért az Úr megerősítette a királyságot az ő kezében, és egész Júda ajándékot adott Jozafátnak, úgy, hogy gazdagsága végtelen, dicsősége pedig nagy lett. 6Minthogy szíve bátor lett az Úr útjain, a magaslatokat és a berkeket is eltávolította Júdából.
7Uralkodásának harmadik esztendejében aztán elküldte főemberei közül Benháilt, Abdiást, Zakariást, Natanaelt és Mikeást, hogy tanítsanak Júda városaiban, 8és velük a leviták közül Semeját, Natanját, Zábadja, Aszaél, Semirámót, Jonatán, Adoniás, Tóbiás és Tóbadoniás levitákat, s velük Elisáma és Jórám papokat. 9Ezek tanították is a népet Júdában: velük volt az Úr törvényének könyve és bejárták Júda valamennyi városát és oktatták a népet.
10Ezért az Úr megrémítette a föld mindazon országait, amelyek Júda körül voltak, úgy, hogy nem mertek hadra kelni Jozafáttal. 11Még a filiszteusok is hoztak ajándékokat és adópénzt Jozafátnak, az arabok pedig aprómarhát, hétezer-hétszáz kost és ugyanannyi kecskét hoztak.
12Így Jozafát mindig nagyobb és egyre hatalmasabb lett. Júdában toronyszerű házakat és fallal övezett városokat építtetett, 13és sok dolgot csináltatott Júda városaiban. Jeruzsálemben harcos és erős férfiai is voltak: 14ezeknek a száma, családjuk és nemzetségük szerint a következő volt. Júdabeli hadvezérek voltak: Adna vezér, s vele háromszázezer vitéz, 15utána következett Johanán vezér, s vele kétszáznyolcvanezer ember, 16utána Amaszja, Zekri fia következett, aki az Úrnak szentelte magát, s vele kétszázezer vitéz. 17Ez után következett Eljáda, a vitéz harcos, és vele kétszázezer íjász és pajzsos. 18Utána következett Jozábád s vele száznyolcvanezer hadra felszerelt ember. 19Mindezek a király rendelkezésére álltak, nem számítva azokat, akiket a fallal övezett városokba, egész Júdába helyezett.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

17,7 Az Úr törvényének könyve, Mózes öt könyve, az ún. Pentateuchosz (»öt tekercs«).

17,13 Lehet, hogy a számjegyek közül, amelyek összesen 1160000-et tesznek ki, a másolók hibája miatt valamelyik hibás. Akkoriban a számjegyeket a betűk helyettesítették, és sok betű majdnem egészen egyforma volt. Be kell azonban vallanunk, hogy a Bibliában szereplő számok rejtélyét még nem sikerült megfejtenünk.

Előző fejezet Következő fejezet