Keresés a Bibliában

11 1Amikor Roboám Jeruzsálembe érkezett, egybehívta Júda és Benjamin egész házát, száznyolcvanezer válogatott harcost, hogy harcra keljen Izraellel és visszatérítse magához országát. 2Ám az Úr szózatot intézett Semejához, az Isten emberéhez, ezekkel a szavakkal: 3»Szólj Roboámhoz, Salamon fiához, Júda királyához s egész Izraelhez, amely Júdában és Benjaminban van: 4Ezt üzeni az Úr: Ne vonuljatok fel és ne szálljatok harcba testvéreitekkel! Térjen vissza mindenki a házába, mert az én akaratom alapján történt ez a dolog.« Amikor ezek meghallották az Úr üzenetét, visszatértek s nem vonultak fel Jeroboám ellen.
5Roboám Jeruzsálemben lakott, és fallal megerősített városokat építtetett Júdában. 6Kiépíttette Betlehemet, Etámot, Tekoát, 7Bétszúrt, Szókót, Adullámot, 8valamint Gátot, Máresát, Zífet, 9továbbá Adurámot, Lákist, Azekát, 10Száraát, Ajjalont, Hebront erős városokká; mindezek Júdában és Benjaminban voltak. 11Miután fallal körülvétette őket, parancsnokokat és élelmiszer-, azaz olaj- és borraktárakat helyezett beléjük, 12és mindegyik városban pajzsoknak és dárdáknak való fegyvertárakat készíttetett és nagy gondossággal megerősíttette őket. Így uralkodott Júdán és Benjaminon.
13A papok és a leviták, bárhol voltak egész Izraelben, eljöttek hozzá valamennyi lakóhelyükről, 14és elhagyták legelőiket és birtokaikat s átköltöztek Júdába és Jeruzsálembe, mert Jeroboám és utódai eltávolították őket, hogy ne gyakorolják az Úr papságát. 15Ő ugyanis más papokat rendelt a magaslatokhoz, a démonokhoz és az általa készített borjúkhoz. 16Különben Izrael valamennyi törzséből is mindazok, akik szívükben elhatározták, hogy az Urat, Izrael Istenét keresik, Jeruzsálembe jöttek, hogy vágó áldozataikat az Úr, az ő atyáik Istene előtt mutassák be. 17Így erősítették Júda királyságát s erősítették Roboámot, Salamon fiát, három esztendőn át; csak három esztendeig jártak ugyanis Dávid és Salamon útjain.
18Roboám feleségül vette Mahálátot, Jerimótnak, Dávid fiának leányát, meg Abihailt, Eliábnak, Izáj fiának leányát. 19Ez neki fiúkat szült: Jehust, Somorját és Zóomot. 20Utána elvette Maákát, Absalom leányát; ez neki Ábiát, Ittajt, Zízát és Selomitot szülte. 21Roboám Maákát, Absalom leányát jobban szerette valamennyi feleségénél és mellékfeleségénél: tizennyolc feleséget és hatvan mellékfeleséget vett ugyanis el s huszonnyolc fiút és hatvan leányt nemzett. 22Ábiát, Maáka fiát rendelte valamennyi testvére fejévé, mert őt akarta királlyá tenni, 23mivel bölcsebb és hatalmasabb volt valamennyi fiánál. A többieket szétosztotta Júda és Benjamin egész területére s valamennyi megerősített városba, és bőségesen ellátta élelemmel és sok asszonyt szerzett nekik.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

11,13 Jeroboám politikája arra irányult, hogy eltávolítsa az ország népét Jeruzsálemtől, ezért készíttette a két aranyborjút. A levitáknak csak kis töredéke hódolt be a bálványimádásnak, a legtöbbjük birtokait is elhagyta, és Júdea területére költözött, hogy megőrizze a szentély és a törvény iránti hűségét.

Előző fejezet Következő fejezet