Keresés a Bibliában

8 1Benjamin nemzette Bálét, elsőszülöttjét, Ásbelt, a másodikat, Ahárát, a harmadikat, 2Noháát, a negyediket és Ráfát, az ötödiket. 3Bále fiai voltak Addár, Gera, Ábiud, 4Abisue, Naámán, Áhoe, 5Gera, Sefufán és Húrám. 6Áhod fiai, a Gibeában lakó családok fejei, akiket áttelepítettek Manahatba, a következők voltak: 7Naámán, Áhia és Gera. Utóbbi telepítette át őket. Ő Ózát és Áhiudot nemzette. 8Saháraim Moáb földjén, miután elbocsátotta feleségeit, Húsimot és Bárát, nemzette, 9éspedig feleségétől, Hódestől nemzette: Jobábot, Szebiát, Mésát, Molkomot, 10Jéuzt, Szekiát és Mármát: ezek a fiai családfők voltak. 11Husimtól Abitóbot és Elfaált nemzette. 12Elfaál fiai Héber, Mísaám és Sámád voltak, ő építtette ki Onót, Lódot és leányvárosait.
13Béria és Sáma az Ajjalonban lakó családfők voltak, ők űzték el Gát lakóit. 14Ahió, Sesák, Jerimót, 15Zábadja, Árod, Heder, 16Mikaél, Jesfa és Jóha voltak Béria fiai. – 17Zábadja, Mesullám, Hezeki, Héber, 18Jesamári, Jezlia, Jobáb voltak Elfaál fiai, 19Jákim, Zekri, Zábdi, 20Elioenáj, Szeletáj, Eliél, 21Adája, Barája, Samarát pedig Szemei fiai voltak. – 22Jesfám, Héber, Eliél, 23Abdon, Zekri, Hánán, 24Hananja, Élám, Anatótja, 25Jefdája, Fánuel voltak Sesák fiai, 26Samsári, Sohorja, Otolja, 27Jersia, Elija, Zekri pedig Jerohám fiai.
28Ezek család- és nemzetségfők voltak és Jeruzsálemben laktak.
29Gibeonban laktak: Abigibeon, akinek feleségét Maákának hívták, 30s akinek elsőszülött fia Abdon volt, továbbá Szúr, Kís, Baál, Nádáb, 31Gedor, Ahió, Záker és Miklót. 32Miklót Simát nemzette. Ezek a testvéreikkel átellenben, Jeruzsálemben, a testvéreik között laktak.
33Nér Kíst nemzette, Kís meg Sault nemzette. Saul Jonatánt, Melkisuát, Abinádábot és Esbaált nemzette. 34Jonatán fia Meribbaál volt, Meribbaál pedig Míkát nemzette. 35Míka fiai Fíton, Melek, Táraa, és Ácház voltak. 36Ácház Joádát nemzette, Joáda Alamátot, Azmótot és Zámrit nemzette, Zámri Mószát nemzette, 37Mósza Bánaát nemzette, akinek fia Ráfa volt, tőle Elásza származott, ő pedig Ászelt nemzette. 38Ászelnek hat fia volt, név szerint: Ezrikám, Bokru, Ismaél, Sária, Obadja és Hánán: ez volt Ászel összes fia. 39Fivérének, Eseknek fiai voltak: Ulám, az elsőszülött, Jehus, a második és Elifálet, a harmadik. 40Ulám fiai igen erős emberek s nagy erejű íjászok voltak. Sok fiuk és unokájuk volt, mintegy százötven. Ezek mind Benjamin fiai voltak.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet