Keresés a Bibliában

7 1Isszakár négy fia Tóla, Fúa, Jasúb és Simeron volt. 2Tóla fiai Ózi, Rafája, Jeriél, Jemáj, Jebszem és Sámuel voltak. Mindegyikük családfő volt. Tóla nemzetségéből Dávid napjaiban huszonkétezer-hatszáz vitézlő embert számláltak össze. 3Ózi fiai Izráhia, valamint az utóbbitól született Mikaél, Obadja, Joel és Jesia voltak. Fejedelem volt mind az öt. 4Nemzetségeik és háznépeik szerint harminchatezer harcrakész, vitézlő ember tartozott hozzájuk, sok feleségük és fiuk volt ugyanis. 5Testvéreik, Isszakár valamennyi nemzetségében, szintén igen erős harcosok voltak. Számuk nyolcvanhétezerre rúgott.
6Benjamin három fia Bela, Bekor és Jedjaél volt. 7Bela öt fia Eszbon, Ózi, Oziel, Jerimót és Uráj volt. Ezek családfők és igen erős harcosok voltak. Jegyzékük huszonkétezer-harmincnégy tagot számlált. 8Bekor fiai Zámira, Joás, Elieszer, Elioenáj, Ámri, Jerimót, Ábia, Anatót és Álmát voltak, ezek voltak Bekor összes fiai. 9Jegyzékük nemzetségeik és a családfők szerint húszezer-kétszáz vitézlő harcost számlált. 10Jedjaél fiai Bálán, Bálán fiai pedig Jehus, Benjamin, Áod, Kanána, Zetán, Tarzis és Ahisahár voltak. 11Ezek mind Jedjaél fiai voltak. Jegyzékük a családfők szerint, tizenhétezer-kétszáz harcba vonuló, vitézlő embert számlált. 12Hír fiai Sefám és Háfám, Áher fia pedig Húsim volt.
13Naftali fiai Jásziel, Gúni, Jeszer és Sallum, ők Bilhától születtek.
14Manassze fia Eszriel volt, akit szír mellékfelesége szült; ő szülte Mákirt, Gileád atyját is. 15Mákir feleségül vette Hufím és Szufím Maáka nevű húgát. Egy másik fiának Celofhád volt a neve. Celofhádnak csak leányai születtek. 16Maáka, Mákir felesége, fiút szült és elnevezte Peresnek. Az öccsét Seresnek hívták, akinek fiai Ulám és Rekem voltak, 17Ulám fia pedig Bádán lett. Ezek voltak a fiai Gileádnak, aki Mákirnak, Manassze fiának volt a fia. 18Nővére, Regina, Ishódot, Abiézert és Moholát szülte. 19Semida fiai Áhin, Sekem, Leki és Ániám voltak.
20Efraim fiai voltak Sutála, az ő fia Báred, akinek fia Táhát, akinek fia Eláda, akinek fia Táhát, akinek fia Zábád, 21akinek fia Sutála, akinek fia Ezer és Elád. Utóbbiakat Gát bennszülött emberei megölték, mivel ők lementek, hogy rajtaüssenek a jószágaikon. 22Ezért atyjuk, Efraim sok napig gyászolt, de fivérei eljöttek, hogy megvigasztalják. 23Aztán bement feleségéhez, az fogant és fiút szült, akit ő Bériának nevezett el, mivel háza bajai között született. 24Leánya Sára volt: ő építtette ki Alsó- és Felső-Béthoront meg Ózensárát. 25Fia volt továbbá Ráfa, Resef és Tále, utóbbitól született Taán. 26Ő Laádánt nemzette, akinek a fia Ammiúd volt, aki Elisámát nemzette, 27tőle pedig Nún származott, akinek a fia Józsue volt. 28Birtokaik és lakóhelyeik voltak: Betel és leányvárosai, kelet felé Nórán, nyugat felé Gézer és leányvárosai, továbbá Szíchem, leányvárosaival együtt egészen Ájáig és leányvárosaiig. 29Manassze fiaié voltak: Bétsán és leányvárosai, Tánák és leányvárosai, Megiddó és leányvárosai, Dór és leányvárosai. Ezekben laktak Józsefnek, Izrael fiának fiai.
30Áser fiai Jimna, Jisva, Jisvi és Béria voltak, nővérük Szára volt. 31Béria fiai Héber és Melkiel voltak, utóbbi volt Bárszait atyja. 32Héber Jeflátot, Sómert, Hótámot és nővérüket Suát nemzette. 33Jeflát fiai Pászah, Bimhál és Asvat voltak. Ezek voltak Jeflát fiai. 34Sómer fiai Áhi, Roága, Hába és Arám, 35fivérének, Helemnek fiai pedig Szúfa, Jimna, Selles és Amál voltak. 36Szúfa fiai Szúe, Harnáfer, Suál, Béri, Jámra, 37Bószor, Hód, Samma, Sálusa, Jetrán és Beéra voltak. 38Jeter fiai Jefóne, Piszpa és Ára, 39Olla fiai pedig Áreé, Hániel és Reszia voltak. 40Ezek mind Áser fiai, családfők, válogatott és igen vitéz fővezérek voltak. Nemzetség-jegyzékük huszonhatezer, hadra alkalmas korban levő embert számlált.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

7,3 Az ötből egy eltűnt a szövegből.

7,6 Benjamin fiaiból a leszármazottak száma háromra csökkent Izraellel való háborújuk miatt (Bír 20,46).

Előző fejezet Következő fejezet