Keresés a Bibliában

5 1Rúbennek, Izrael elsőszülöttjének fiai: – ő volt ugyanis elsőszülöttje, de minthogy meggyalázta atyja ágyát, elsőszülöttségét Józsefnek, Izrael fiának fiai kapták meg s ő nem számított elsőszülöttnek, 2hanem Júda lett a legerősebb a testvérei között s az ő törzséből származtak a fejedelmek, az elsőszülöttség pedig Józsefnek jutott. –
3Tehát Rúbennek, Izrael elsőszülöttjének fiai Énok, Fállu, Eszron és Kármi voltak. 4Joel fiai voltak : az ő fia, Sámia, akinek fia Góg, akinek fia Szemei, 5akinek fia Míka, akinek fia Reja, akinek fia Baál, 6akinek fia Beéra, akit Tiglatpilezer, az asszírok királya fogságba vitt és aki Rúben törzsének egyik fejedelme volt. – 7Testvéreinek s egész nemzetségének, amikor családjaik szerint összeírták őket, fejedelmei a következők voltak: Jejél, Zakariás, 8továbbá Bála, annak az Atáznak a fia, aki Sammának, Joel fiának volt a fia. Ő Ároertől egészen Nébóig és Beelmeonig lakott, 9kelet felé pedig az Eufrátesz folyóig terjedő puszta bejáratáig telepedett le. Nagyszámú barmuk volt ugyanis Gileád földjén, 10és Saul napjaiban hadat indítottak az agariták ellen. Miután ezeket megölték, helyettük ők laktak sátraikban, a Gileádtól keletre eső egész vidéken.
11Gád fiai pedig velük szemben, Básán földjén, Szelkáig telepedtek le. 12Joel volt a fő, Sáfán a második, majd Jánáj és Sáfát következett Básánban. 13Testvéreik, családjaik szerint a következők voltak: Mikaél, Mesullám, Sebe, Jóráj, Jákán, Zíe és Héber: hét. 14Ezek voltak Abihail fiai, aki Húrinak volt a fia, aki meg Járának a fia, aki meg Gileádnak a fia, aki meg Mikaélnek a fia, aki meg Jesesinek a fia, aki meg Jeddónak a fia, aki meg Búznak a fia. 15Ahi, Abiel, Gúni fiának a fia volt a családfő. 16Gileádot, Básánt, ennek falvait, meg Sáron valamennyi legelővidékét lakták egészen a határokig. 17Mindezeket Jótámnak, Júda királyának napjaiban és Jeroboámnak, Izrael királyának napjaiban írták össze.
18Rúbennek, Gádnak és Manassze fél törzsének a fiai közül negyvennégyezer-hétszázhatvan harcos, pajzs- és kardviselő, íjász, harcban jártas férfi hadba vonult és 19hadat indított az agariták ellen. Erre az ituriták meg Náfis és Nódáb 20segítséget nyújtottak azoknak. Mindazonáltal az agariták és mindazok, akik velük tartottak, a kezükbe jutottak, mert ők segítségül hívták Istent, amikor harcoltak, s Ő meghallgatta őket, mivel benne bíztak. 21El is fogtak mindent, ami azoké volt: ötvenezer tevét, kétszázötvenezer juhot, kétezer szamarat és százezer embert, 22sebesülten pedig sokan hullottak el, mert az Úr harcolt velük. Így ők laktak ott helyettük egészen fogságba hurcolásukig.
23Manassze fél törzsének fiai a Básán határaitól a Baál-Hermonig és a Szánirig terjedő földet meg a Hermon hegyet lakták, mivel igen sokan voltak. 24A családok fejei a következők voltak: Éfer, Jesi, Eliél, Ezriél, Jirmeja, Hodavja és Jahdiél. Ők igen vitéz és hatalmas emberek és neves fejedelmek voltak családjaikban.
25Elhagyták azonban atyáik Istenét s parázna módra az ország azon népeinek istenei után jártak, amelyeket Isten eltávolított előlük. 26Erre Izrael Istene felingerelte ellenük Fúlnak, az asszírok királyának lelkét és Tiglatpilezernek, Asszúr királyának lelkét s az fogságba vitte Rúbent, Gádot és Manassze törzsének felét s Láhelába, meg a Háborhoz és Árába meg Gózán folyójához vitette őket, s ott is vannak mind a mai napig.
27Lévi fiai Gerson, Kaát és Merári. 28Kaát fiai Amrám, Jichár, Hebron és Oziel, 29Amrám fiai Áron, Mózes és Mirjám. Áron fiai Nádáb, Ábiu, Eleazár és Itamár voltak. 30Eleazár Fineeszt nemzette, Fineesz Abisuét nemzette, 31Abisue Bokkit nemzette, Bokki Ózit nemzette, 32Ózi Zaráját nemzette, Zarája Merajótot nemzette, 33Merajót Amarját nemzette, Amarja Ahitóbot nemzette, 34Ahitób Szádokot nemzette, Szádok Ahimaászt nemzette, 35Ahimaász Azarját nemzette, Azarja Johanánt nemzette, 36Johanán Azarját nemzette – ő az, aki a papságot viselte abban a házban, amelyet Salamon Jeruzsálemben építtetett – 37Azarja Amarját nemzette, Amarja Ahitóbot nemzette, 38Ahitób Szádokot nemzette, Szádok Sallumot nemzette, 39Sallum Helkiját nemzette, Helkija Azarját nemzette, 40Azarja Száraját nemzette, Száraja Joszedeket nemzette. 41Joszedek eltávozott, amikor az Úr fogságba vitette Júdát és Jeruzsálemet Nebukadnezár által.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

5,2 Az elsőszülöttség jogát, amely a testvérek fölötti hatalmat és az örökségből kettős részt jelentett, vétke miatt apja elvette Rúbentől (Ter 35,22; 49,1). Az elsőszülöttséget Júda kapta meg, így tőle származnak a királyok, és tőle fog származni a Messiás is. Az örökségből a két részt pedig József kapta, akinek két fiától, Efraimtól és Manasszétől származik Izrael két törzse.

5,16 Sáron a Hermon hegyének föníciai neve, amely az Izrael által lakott föld északkeleti határán volt. Annakidején Gád törzse foglalta el ezt a területet.

5,26 III. Tiglatpilezer, Asszíria királya 729-ben győzte le Babilont. Mint Babilon királya felvette a Fúl nevet. Hábor az Eufrátesz baloldali mellékfolyója.

Előző fejezet Következő fejezet