Keresés a Bibliában

3 1Ezek voltak Dávidnak azok a fiai, akik Hebronban születtek: elsőszülöttje a jezreeli Ahinoámtól Ámnon; a második a kármeli Abigailtól Dániel, 2a harmadik Absalom, Maákának, Tolmáj gessúri király leányának fia; a negyedik Adoniás, Ággit fia, 3az ötödik Abitáltól Safátja, a hatodik Eglától, a feleségétől Jetrahám. 4Hat született tehát neki Hebronban, ahol hét esztendeig és hat hónapig uralkodott. Harminchárom esztendeig aztán Jeruzsálemben uralkodott. 5Jeruzsálemben a következő fiai születtek: Sima, Sobáb, Nátán és Salamon – négy, Batsebától, Ammiel leányától –, 6továbbá Jibhár, Elisáma, 7Elifálet, Nóge, Nefeg, Jáfia, 8valamint Elisáma, Eljáda és Elifelet: kilenc;
9ez volt Dávid összes fia, a mellékfeleségek fiain kívül. Nővérük Támár volt.
10Salamon fia Roboám volt, akinek fia, Ábia, Ászát nemzette, tőle született Jozafát, 11Jórám atyja, Jórám Ohozját nemzette, tőle Joás származott, 12akinek fia, Amaszja, Azarját nemzette, Azarja fia, Jótám, 13Ácházt, Hiszkija atyját nemzette, Hiszkijától Manassze született, 14Manassze Ámont, Jozija atyját nemzette. 15Jozija fiai voltak: az elsőszülött, Johanán, a második: Joakim, a harmadik: Cidkija, a negyedik: Sallum. 16Joakimtól Joachin és Cidkija született. 17A fogoly Joachin fiai ezek voltak: Salátiel, 18Melkirám, Fadája, Senneszer, Jekemia, Sáma, Nadábia. 19Fadájától Zerubbábel és Szemei származott. Zerubbábel Mesullámot, Hananját s nővérüket, Selomitot nemzette, 20továbbá Hásabást, Oholt, Berekját, Haszádját és Josábheszedet: ötöt. 21Hananja fia, Faltja, Jesaja atyja volt, Jesaja fia Rafája volt, akinek fia Arnán volt, tőle Obadja született, akinek a fia Sekenja volt, 22Sekenja fia Semeja volt. Neki összesen hat fia volt: Háttus, Jegaál, Bária, Naária és Safát. 23Naáriának három fia volt: Elioenáj, Hiszkija és Ezrikám. 24Elioenájnak hét fia volt: Óduja, Eljasúb, Pelaja, Akkub, Johanán, Dalája és Anáni.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

3,10 Salamon leszármazottai Júda királyai. Azarja = Ozija. Johanan talán (szövegromlás következtében) azonos Joakimmal, de semmiképpen nem volt elsőszülött (vö. 2Kir 23,31.36).

3,17 Dávid leszármazottait sorolja fel a fogság után. Zerubbábel Salátiel fiává lett (Mt 1,12) a levirátus törvénye szerint (MTörv 25,5).

Előző fejezet Következő fejezet