Keresés a Bibliában

15 1Majd házakat készíttetett magának a Dávid-városban és helyet építtetett az Isten ládájának és sátrat állíttatott neki. 2Ugyanakkor meghagyta Dávid: »Nem szabad akárkinek hordoznia Isten ládáját, hanem csak a levitáknak, akiket az Úr választott ki arra, hogy azt hordozzák, s Neki mindörökké szolgáljanak.« 3Majd egész Izraelt egybegyűjtötte Jeruzsálembe, hogy átszállítsák az Isten ládáját a helyére, amelyet készíttetett neki, 4meg összehívta Áron fiait és a levitákat. 5Ott voltak Kaát fiai közül Uriel fejedelem és testvérei, százhúszan; 6Merári fiai közül Aszája fejedelem, és testvérei, kétszázhúszan; 7Gersom fiai közül Joel fejedelem és testvérei, százharmincan; 8Elszafán fiai közül Semeja fejedelem és testvérei, kétszázan; 9Hebron fiai közül Eliél fejedelem s testvérei, nyolcvanan; 10Oziel fiai közül Aminádáb fejedelem s testvérei száztizenketten.
11Majd magához hívatta Dávid Szádok és Abjatár papokat, s Uriel, Aszája, Joel, Semeja, Eliél és Aminádáb levitákat 12és ezt mondta nekik: »Ti, akik a levita családok fejei vagytok, tartsatok megszentelődést testvéreitekkel együtt, s vigyétek az Úrnak, Izrael Istenének ládáját arra a helyre, amely neki készült, 13hogy mi tilalmas dolgot ne cselekedjünk és ne történjék velünk most is úgy, mint a múltkor, amikor – mivel ti nem voltatok jelen –, megvert minket az Úr.« 14Megszentelődést tartottak erre a papok és a leviták, hogy elhozhassák az Úrnak, Izrael Istenének a ládáját. 15Aztán felvették Lévi fiai az Isten ládáját, miként Mózes az Úr szava szerint megparancsolta, a rudakkal a vállukra.
16Meghagyta továbbá Dávid a leviták vezetőinek, hogy rendeljék ki testvéreik közül az énekeseket a hangszerekkel, a lantokkal, hárfákkal és cintányérokkal, hogy felzendüljön az örvendezés szava. 17Ki is rendelték a következő levitákat: Hemánt, Joel fiát és az ő testvérei közül Ászáfot, Berekja fiát, testvéreik, Merári fiai közül pedig Etánt, Kásája fiát, 18és velük testvéreiket a második rendből: Zakariást, Bent, Jázielt, Semirámótot, Jáhielt, Ánit, Eliábot, Benaját, Maaszját, Mattitját, Elifálút, Makenját, Obededomot és Jejélt, az ajtónállókat. 19Az énekesek, Hemán, Ászáf és Etán rézcintányérokat zengettek, 20Zakariás, Oziel, Semirámót, Jáhiel, Áni, Eliáb, Maaszja és Benája lantkísérettel titkos dolgokat énekeltek a »Szüzek« szerint.
21Mattitja, Elifálú, Makenja, Obededom, Jejél és Ozáziu kobozkísérettel, egy oktávval lejjebb énekelték a győzelmi éneket. 22Konenja, a leviták vezetője állt az ének élén és ő vezette az éneket, mert igen bölcs volt. 23Berekja és Elkána voltak a láda ajtónállói, 24Sebenja, Jozafát, Natanael, Amaszáj, Zakariás, Benája és Eliézer papok fújták a trombitákat az Isten ládája előtt, s Obededom és Jehia voltak a láda ajtónállói.
25Tehát Dávid, Izrael összes vénei és az ezredesek elmentek, hogy örvendezve elhozzák az Úr szövetségének ládáját Obededom házából. 26Amikor aztán Isten megsegítette a levitákat, akik az Úr szövetségének ládáját vitték, feláldoztak hét fiatal bikát és hét kost. 27Dávid bisszusköntöst viselt, éppen úgy, mint mindazok a leviták, akik a ládát vitték, meg az énekesek és Konenja, az ének vezetője az énekesek között. Dávid azonban gyolcs efódot is viselt. 28Egész Izrael örömrivalgással, harsonaszóval, trombitákkal, cintányérokkal, hárfát, lantot zengetve kísérte az Úr szövetségének ládáját. 29Amikor azonban az Úr szövetségének ládája a Dávid-városhoz érkezett, Míkol, Saul leánya, aki kinézett az ablakon, meglátta az ugráló és táncoló Dávid királyt, és megvetette őt szívében.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

15,1 L. 2 Sám 6. Dávid a szövetség ládája első és második áthelyezése között, három hónap alatt »helyet készített«, azaz felállított egy sátrat (a mózesi sátrat feltehetően Gibeonban hagyta). Aztán a Törvényben szereplő (Szám 1,50; 4,5-15) összeírást szem előtt tartva megbízta a papokat, hogy hozzák el a szövetség ládáját. Dávid templomot szeretett volna építeni az Úrnak, de Isten az ő végtelen jóságában először Dávid házát akarta megszilárdítani: nem csak egy palotát, hanem a királyi ág öröklődését.

Előző fejezet Következő fejezet