Keresés a Bibliában

15 1Figyelmetekbe ajánlom, testvérek, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet el is fogadtatok, és amelyben álltok. 2Általa üdvözülni is fogtok, ha megtartjátok úgy, ahogy hirdettem nektek, különben hiába lettetek volna hívőkké. 3Mert mindenekelőtt azt adtam át nektek, amit én is kaptam: hogy Krisztus meghalt a bűneinkért az Írások szerint, 4eltemették, és harmadnapon feltámadt, az Írások szerint. 5Megjelent Kéfásnak, majd a tizenkettőnek. 6Azután megjelent több, mint ötszáz testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még élnek, egyesek pedig elszenderültek. 7Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. 8Mindnyájuk után pedig mint koraszülöttnek, megjelent nekem is. 9Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak nevezzenek, mert üldöztem Isten egyházát. 10De Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok, és nekem juttatott kegyelme nem volt hiábavaló. Sőt, valamennyiüknél többet munkálkodtam, bár nem én, hanem Isten kegyelme velem együtt. 11Tehát akár én, akár ők, így hirdetjük, és ti így lettetek hívőkké.
12Ha tehát Krisztusról az hirdetjük, hogy a halottak közül feltámadt, hogyan mondják egyesek közületek, hogy nincs halottak feltámadása? 13Mert ha nincs halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadt fel! 14Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, és hiábavaló a ti hitetek is. 15Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert tanúságot tettünk Isten ellen, hogy feltámasztotta Krisztust, pedig nem is támasztotta fel, ha a halottak valóban nem támadnak fel. 16Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támadt fel. 17Ha pedig Krisztus nem támadt fel, hiábavaló a ti hitetek, és még mindig bűneitekben vagytok. 18Sőt, akkor azok is, akik Krisztusban elszenderültek, elvesztek. 19Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, nyomorultabbak vagyunk minden más embernél.
20Krisztus azonban feltámadt a halottak közül, mint az elszenderültek zsengéje. 21Mert amint egy ember által lett a halál, úgy egy ember által lett a halottak feltámadása is. 22Amint ugyanis Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban mindnyájan életre fognak kelni. 23Mindenki a maga rendje szerint: elsőként Krisztus; azután azok, akik Krisztuséi, az ő eljövetelekor. 24Azután jön a vég, amikor majd átadja az uralmat az Atyaistennek, miután megsemmisített minden fejedelemséget, minden hatalmasságot és erőt. 25Mert addig kell neki uralkodnia, amíg ellenségeit mind a lába alá nem veti. (Zsolt 110,1) 26Mint utolsó ellenséget, a halált semmisíti meg, 27mert mindent lába alá vetett. Amikor azonban ezt mondja: »Minden alá van vetve«, kétségtelenül kivétel az, aki mindent alávetett neki. (Zsolt 8,7) 28Mikor pedig minden alá lesz vetve neki, akkor a Fiú maga is aláveti magát annak, aki mindent alávetett neki, hogy Isten legyen minden mindenben.
29Hisz különben mit csinálnak azok, akik megkeresztelkednek a halottakért? Ha a halottak egyáltalán nem támadnak fel, miért keresztelkednének meg értük? 30Miért tesszük ki mi is magunkat veszélynek minden órában? 31Nap mint nap meghalok, olyan igaz ez, testvérek, mint a veletek való dicsekvésem Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. 32Ha – emberileg szólva – vadállatokkal küzdöttem Efezusban, mit használ nekem? Ha a halottak nem támadnak fel, akkor csak »együnk és igyunk, mert holnap meghalunk«. (Iz 22,13) 33Ne engedjétek magatokat félrevezetni: »A gonosz társaság megrontja a jó erkölcsöt.« 34Józanodjatok ki teljesen, és ne vétkezzetek! Némelyek ugyanis nem ismerik Istent. Azért mondom ezt, hogy szégyelljétek magatokat!
35Azt mondhatná azonban valaki: »Hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testtel jönnek majd elő?« 36Balga! Amit vetsz, nem kel életre, ha előbb meg nem hal. 37És amikor vetsz, nem a leendő növényt veted el, hanem a puszta magot, például a búzáét vagy másét. 38Isten pedig alakot ad annak, amint akarja, mégpedig minden egyes magnak saját alakot. 39Nem minden test ugyanaz a test, hanem más az embereké, és más az állatoké, más a madaraké, és más a halaké. 40És vannak égi testek és földi testek, de más az égiek fényessége, és más a földieké. 41Más a fényessége a napnak, más a fényessége a holdnak, és más a fényessége a csillagoknak. Mindegyik csillag különbözik fényességben a másik csillagtól. 42Így van a halottak feltámadása is: romlandó testet vetnek el, és romolhatatlan test támad fel; 43szégyenben vetik el, és dicsőségben támad fel; gyöngeségben vetik el, s erőben támad fel; 44érzéki testet vetnek el, és lelki test támad fel.
Ha van érzéki test, van lelki test is. 45Ezt mondja az Írás is: »Ádám, az első ember élő lénnyé lett«, az utolsó Ádám pedig éltető Lélekké. (Ter 2,7) 46De nem a lelki az első, hanem az érzéki, csak azután a lelki. 47Az első ember a földből való, földi, a második ember a mennyből való. (Ter 2,7) 48Amilyen a földi, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyei, olyanok a mennyeiek is. 49És amint hordtuk a földi ember képét, úgy hordani fogjuk a mennyeinek képét is. 50Mondom pedig, testvérek, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem fogja örökölni a romolhatatlanságot.
51Íme, titkot mondok nektek: Nem fogunk ugyan mindnyájan meghalni, de mindnyájan el fogunk változni: 52hirtelen, egy szempillantás alatt, a végső harsonaszóra, mert megszólal a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlan állapotban, mi pedig elváltozunk. 53Mert ennek a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és ennek a halandó testnek halhatatlanságba kell öltöznie.

54Amikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba, akkor beteljesedik az ige, amely írva van:
»Elnyelte a halált a diadal.

55Halál, hol a te győzelmed?
Halál, hol a te fullánkod?«{Óz 13,14}

56A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. 57De hála Istennek, aki megadta nekünk a győzelmet a mi Urunk Jézus Krisztus által. 58Tehát, szeretett testvéreim, legyetek állhatatosak, rendíthetetlenek, tegyetek mindig többet az Úrért, hiszen tudjátok, hogy munkátok nem hiábavaló az Úrban.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

15,12 Jézus a Titokzatos Test feje, lehetetlen tehát hinni az ő feltámadásában anélkül, hogy saját feltámadásunkban ne hinnénk. Lehetetlen hinni olyan élő Fejben, melynek tagjai örök halálra vannak szánva.

15,14 Ha tagadjuk Krisztus feltámadását, a hit elveszíti alapját, hisz mind Krisztus (Mt 12,39-40; Jn 2,19-22), mind az apostolok (Csel 1,22; 2,32; 4,10) Krisztus feltámadását tekintik a feltámadás legfőbb bizonyítékának. Krisztus feltámadása nélkül csalóka ábránd lenne a megváltás is, annak minden gyümölcsével együtt.

15,20 Krisztus feltámadt: Pál szerint ez az alapja a keresztény életszemléletnek, ma is, a jövőben is.

Előző fejezet Következő fejezet