Keresés a Bibliában

22A kő a melyet az építők megvetettek, szegeletkővé lett! (Máté 21,42; Márk 12,10; Luk 20,17; Csel 4,11; Róm 9,33.1Pét;2,4.7) 23Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink előtt! (1Sám 23,7.8;24,3)

KNB SZIT STL BD RUF KG


11Ez ama kő, melyet ti építők megvetettetek, mely lett a szegeletnek fejévé. (Ésa 28,16; Zsolt 118,22; Mát 21,42.1Pét;2,4.7)

KNB SZIT STL BD RUF KG


9 1Igazságot szólok Krisztusban, nem hazudok, lelkiismeretem velem együtt tesz bizonyságot a Szent Lélek által, (Zsolt 93,5) 33A mint meg van írva: Ímé beleütközés kövét és megbotránkozás szikláját teszem Sionba; és a ki hisz benne, nem szégyenül meg. (Ésa 28,16) 6A ki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint: (Jób 34,11.12; Zsolt 62,13; Mát 16,27.2Kor;5,10) 7Azoknak, a kik a jó cselekedetben való állhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek, örök élettel; (Mát 25,34-40) 8Azoknak pedig, a kik versengők és a kik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak, búsulással és haraggal. (2Thess 1,8-10)

KNB SZIT STL BD RUF KG