Keresés a Bibliában

17De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain; (Zsolt 84,12.13; Luk 1,50) 18Azokon, a kik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. (1Kir 9,4-9) 5Megkerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem. (Ésa 65,24) 11Az oroszlánok szűkölködnek, éheznek; de a kik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek. (Jób 5,22-26; Péld 13,25) 28 1Dávidé.
Hozzád kiáltok, Uram, én szirtem; ne fordulj el szótlanul tőlem, hogy ne legyek, ha néma maradnál, a sírba szállókhoz hasonló. (Zsolt 104,7) 2Halld meg esedezéseimnek szavát, mikor kiáltok hozzád, és mikor felemelem kezeimet a te szentséged lakhelye felé. 3Ne számlálj engem a hitetlenek és gonosztevők közé, a kik békességgel szólnak felebarátaikhoz, pedig gonoszság van szívökben. (Zsolt 26,9;2Sám 20,9; Jer 9,8) 4Fizess meg nékik az ő cselekedeteik és igyekezetök rosszasága szerint; kezök munkája szerint fizess meg nékik; add meg nékik jutalmukat! (Róm 2,6-9.2Thess;1,6.7) 5Minthogy nem figyelnek az Úr cselekedeteire és kezének munkáira, lerontja őket és föl nem építi őket. (Jób 34,26.27; Luk 19,42-44) 6Áldott az Úr, hogy meghallgatta esedezéseimnek szavát. (Zsolt 18,4.49) 7Az Úr az én erőm és paizsom, ő benne bízott szívem és megsegíttettem; örvend szívem és énekemmel dicsérem őt. 8Az Úr az ő népének ereje, és az ő fölkentjének megtartó erőssége. (Zsolt 20,7) 9Tartsd meg a te népedet és áldd meg a te örökségedet, legeltesd és magasztald fel őket mindörökké!

KNB SZIT STL BD RUF KG