Keresés a Bibliában

9Azt azonban látjuk, hogy Jézus, a ki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a halált. (Fil 2,9-11;1Ján 2,2) 10Mert illendő vala, hogy a kiért minden és a ki által minden, sok fiakat vezérelvén dicsőségre, az ő idvességök fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. (Luk 24,26.46;Csel 3,15) 11Mert a megszentelő és a megszenteltek egytől valók mindnyájan, a mely oknál fogva nem szégyenli őket atyjafiainak hívni, (Zsid 10,10.14) 12Mondván: Hirdetem a te nevedet az én atyámfiainak, az anyaszentegyháznak közepette dícséretet mondok néked. (Zsolt 22,23) 13És ismét: Én ő benne bízom; és ismét: Ímhol vagyok én és a gyermekek, a kiket az Isten nékem adott. (Zsolt 18,3;Ésa 8,18) 14Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, a kinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt, (Róm 1,3;2Tim 1,10)

KNB SZIT STL BD RUF KG


5 1Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, (Róm 11,13) 15De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset; mert ha amaz egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra. (2Kor 1,11; Eféz 6,18.19) 2Mindenikünk tudniillik az ő felebarátjának kedveskedjék annak javára, épülésére. (1Kor 10,24.33) 21Hanem a mint meg van írva: A kiknek nem hirdettetett ő felőle, azok meglátják; és a kik nem hallották, megértik. (Ésa 52,15) 4Mert Isten szolgája ő a te javadra. Ha pedig a gonoszt cselekszed, félj: mert nem ok nélkül viseli a fegyvert: mert Isten szolgája, bosszúálló a haragra annak, a ki gonoszt cselekszik. (Róm 15,8; Csel 9,3.5.17;26,16;22,17;Róm 4,15)

KNB SZIT STL BD RUF KG


9Tudván, hogy Krisztus, a ki feltámadott a halálból, többé meg nem hal; a halál többé rajta nem uralkodik, (Ján 15,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG


23Hogy a Krisztusnak szenvedni kell, hogy mint a halottak feltámadásából első, világosságot fog hirdetni e népnek és a pogányoknak. (Ésa 42,6;49,6; Csel 13,47;1Kor 15,20.23; Kol 1,18)

KNB SZIT STL BD RUF KG