Keresés a Bibliában

31Izráel ellenben, mely az igazság törvényét követte, nem jutott el az igazság törvényére. (2Kor 10,1; Kol 2,5) 32Miért? Azért, mert nem hitből keresték, hanem mintha a törvény cselekedeteiből volna. Mert beleütköztek a beleütközés kövébe, (Luk 2,34.1Kor;1,23) 33A mint meg van írva: Ímé beleütközés kövét és megbotránkozás szikláját teszem Sionba; és a ki hisz benne, nem szégyenül meg. (Ésa 28,16) 10 1Atyámfiai, szívem szerint kívánom és Istentől könyörgöm az Izráel idvességét. (Mát 16,6; Gal 5,9) 2Mert bizonyságot teszek felőlök, hogy Isten iránt való buzgóság van bennök, de nem megismerés szerint. (Kol 4,13;Csel 22,3) 3Mert az Isten igazságát nem ismervén, és az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskedtek. (Róm 9,30.31) 4Mert a törvény vége Krisztus minden hívőnek igazságára. (Gal 3,24; Ján 3,16.18) 5Mert Mózes a törvényből való igazságról azt írja, hogy a ki azokat cselekeszi, él azok által. (3Móz 18,5; Ezék 20,11) 6A hitből való igazság pedig így szól: Ne mondd a te szívedben: Kicsoda megy föl a mennybe? (azaz, hogy Krisztus aláhozza;) (5Móz 30,12.13) 7Avagy: Kicsoda száll le a mélységbe? (azaz, hogy Krisztust a halálból felhozza.) (Márk 4,11) 8De mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van: azaz a hit beszéde, a melyet mi hirdetünk. (5Móz 30,14)

KNB SZIT STL BD RUF KG