Keresés a Bibliában

14Mit mondunk tehát: Vajjon nem igazságtalanság-é ez az Istentől? Távol legyen! (5Móz 32,4; Jób 8,3) 15Mert Mózesnek ezt mondja: Könyörülök azon, a kin könyörülök, és kegyelmezek annak, a kinek kegyelmezek. (2Móz 33,19) 16Annakokáért tehát nem azé, a ki akarja, sem nem azé, a ki fut, hanem a könyörülő Istené. (Zsolt 44,23; Róm 8,36;Zsid 10,33) 17Mert azt mondja az írás a Faraónak, hogy: Azért támasztottalak téged, hogy megmutassam benned az én hatalmamat, és hogy hirdessék az én nevemet az egész földön. (2Móz 9,16) 18Annakokáért a kin akar könyörül, a kit pedig akar, megkeményít. (2Kor 11,27;Csel 23,2.2Kor;4,8.9) 19Mondod azért nékem: Miért fedd hát engem? Hiszen az ő akaratának kicsoda áll ellene? (Péld 21,30) 20Sőt inkább kicsoda vagy te óh ember, hogy versengsz az Istennel? Avagy mondja-é a készítmény a készítőnek: Miért csináltál engem így? (Ésa 45,9; Jer 18,6) 21Avagy nincsen-é a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanazon gyuradékból némely edényt tisztességre, némelyt pedig becstelenségre csináljon? (Eféz 3,5.6;1Kor 9,11) 22Ha pedig az Isten az ő haragját megmutatni és hatalmát megismertetni kívánván, nagy békességes tűréssel elszenvedte a harag edényeit, melyek veszedelemre készíttettek, (Róm 3,6) 23És hogy megismertesse az ő dicsőségének gazdagságát az irgalom edényein, melyeket eleve elkészített a dicsőségre, mit szólhatsz ellene? (Kol 1,26.27)

KNB SZIT STL BD RUF KG