Keresés a Bibliában

7 1Avagy nem tudjátok-é atyámfiai, mert törvényismerőkhöz szólok, hogy a törvény uralkodik az emberen, a míg él? (Róm 6,13) 2Mert a férjes asszony, míg él a férj, ehhez van kötve törvény szerint, de ha meghal a férj, felszabadul az asszony a férj törvénye alól. (1Kor 7,10.39) 3Azért tehát az ő férjének életében paráznának mondatik, ha más férfihoz megy; ha azonban meghal a férje, szabaddá lesz a törvénytől, úgy hogy nem lesz parázna, ha más férfihoz megy. (Mát 19,9) 4Azért atyámfiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által, hogy legyetek máséi, azéi, a ki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. (Gal 2,19.20) 5Mert mikor a testben voltunk, a bűnök indulatai a törvény által dolgoztak a mi tagjainkban, hogy gyümölcsözzenek a halálnak; (Róm 6,21) 6Most pedig megszabadultunk a törvénytől, minekutána meghaltunk arra nézve, a mely által lekötve tartattunk; hogy szolgáljunk a léleknek újságában és nem a betű óságában. (Róm 6,2) 7Mit mondunk tehát? A törvény bűn-é? Távol legyen: sőt inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által; mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná: Ne kívánjad. (2Móz 20,17) 8De a bűn alkalmat vévén, a parancsolat által nemzett bennem minden kívánságot; mert törvény nélkül holt a bűn. (2Kor 9,7) 9Én pedig éltem régen a törvény nélkül: de ama parancsolatnak eljövetelével felelevenedék a bűn, (Ámós 5,15) 10Én pedig meghalék; és úgy találtaték, hogy az a parancsolat, mely életre való, nékem halálomra van. (3Móz 18,5; Ezék 20,11.13) 11Mert a bűn alkalmat vévén, ama parancsolat által megcsalt engem, és megölt általa. (Fil 3,16;Fil 2,2.3.15.16) 12Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent és igaz és jó. (1Tim 1,8) 13Tehát a jó nékem halálom lett-é? Távol legyen: sőt inkább a bűn az, hogy megtessék a bűn, mely a jó által nékem halált szerez, hogy felette igen bűnös legyen a bűn a parancsolat által. (1Kor 16,1;Zsid 13,1.2) 14Mert tudjuk, hogy a törvény lelki; de én testi vagyok, a bűn alá rekesztve. (Róm 8,3) 15Mert a mit cselekeszem, nem ismerem: mert nem azt mívelem, a mit akarok, hanem a mit gyűlölök, azt cselekeszem. (1Kor 12,26.27) 16Ha pedig azt cselekszem, a mit nem akarok, megegyezem a törvénnyel, hogy jó. (Fil 2,2;Péld 3,7) 17Most azért már nem én cselekszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. (Mát 5,39;2Kor 8,21) 18Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó; mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom. (1Móz 6,5;8,21; Zsolt 51,7) 19Mert nem a jót cselekeszem, melyet akarok; hanem a gonoszt cselekeszem, melyet nem akarok. (3Móz 19,18; Mát 5,39;5Móz 32,35) 20Ha pedig én azt cselekeszem, a mit nem akarok, nem én mívelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn. (Róm,7 17.) 21Megtalálom azért magamban, ki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. (Jób 14,4; Zsolt 51,7) 22Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint; (Tit 3,1; Péld 24,21) 23De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul ád a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban. (Gal 5,17) 24Óh én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből? (1Pét 2,13.14) 25Hálát adok Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által. Azért jóllehet én az elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok. (Róm 1,16;Róm,7 30. Kol. 2,3.)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet