Keresés a Bibliában

6 1Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-é a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? (1Tim 4,16) 2Távol legyen: a kik meghaltunk a bűnnek, mimódon élnénk még abban? (Csel 14,27) 3Avagy nem tudjátok-é, hogy a kik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? (Gal 3,27; Kol 2,12) 4Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképen mi is új életben járjunk. (Kol 2,12;Eféz 4,22-24) 5Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egygyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk. (Róm 8,11) 6Tudván azt, hogy a mi ó emberünk ő vele megfeszíttetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek: (Gal 5,24) 7Mert a ki meghalt, felszabadult a bűn alól. (1Pét 4,1.2) 8Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hiszszük, hogy élünk is ő vele. (2Tim 2,11) 9Tudván, hogy Krisztus, a ki feltámadott a halálból, többé meg nem hal; a halál többé rajta nem uralkodik, (Ján 15,2) 10Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer; hogy pedig él, az Istennek él. (Zsid 7,27) 11Ezenképen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban. (1Pét 2,24) 12Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban: (1Kor 9,27; Gal 5,16.19-21) 13Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint a kik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek. (1Pét 4,2.3) 14Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. (Jer 31,31-34) 15Mit is tehát? Vétkezzünk-é mivelhogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt? Távol legyen. 16Avagy nem tudjátok, hogy a kinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, a kinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra? (Ján 8,34) 17De hála az Istennek, hogy jóllehet a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtek a tudomány azon alakjának, a melyre adattatok. (1Móz 3,15) 18Felszabadulván pedig a bűn alól, az igazságnak szolgáivá lettetek. (1Pét 2,16.17) 19Emberi módon szólok a ti testeteknek erőtlensége miatt. Mert a miképen oda szántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáiul a hamisságra: azonképen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáiul az igazságnak a megszenteltetésre. (1Pét 4,3) 20Mert mikor a bűn szolgái valátok, az igazságtól szabadok valátok. (Eféz 1,3.1Pét;1,3;Róm 15,5) 21Micsoda gyümölcsét vettétek azért akkor azoknak, a miket most szégyenletek? mert azoknak a vége halál. (Róm 5,12) 22Most pedig, minekutána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek: megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet. (Jób 41,11) 23Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban. (1Móz 2,17)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet