Keresés a Bibliában

5 1Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, (Róm 11,13) 2A ki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, a melyben állunk; és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. (Ján 14,6; Eféz 2,18) 3Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz, (Jak 1,2-4) 4A békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet, (2Kor 12,12) 5A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk. (1Ján 4,16) 6Mert Krisztus, mikor még erőtelenek valánk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. (Gal 4,4.5; Eféz 2,1.5) 7Bizonyára igazért is alig hal meg valaki; ám a jóért talán csak meg merne halni valaki. (Ésa 65,1) 8Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. (1Pét 3,18) 9Minekutána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. (Fil 3,5) 10Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő Fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által minekutána megbékéltünk vele. (2Kor 5,18) 11Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk is az Istenben a mi Urunk Jézus Krisztus által, a ki által most a megbékélést nyertük. (1Kir 19,10.18) 12Annakokáért, miképen egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, és akképen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek; (1Móz 3,6-16) 13Mert a törvényig vala bűn a világon; a bűn azonban nem számíttatik be, ha nincsen törvény. (1Ján 5,4.5) 14Úgyde a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, a kik nem az Ádám esetének hasonlatossága szerint vétkeztek, a ki ama következendőnek kiábrázolása vala. (Péld 11,18.2Krón;15,7;Ján 6,29) 15De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset; mert ha amaz egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra. (2Kor 1,11; Eféz 6,18.19) 16És az ajándék sem úgy van, mint egy vétkező által; mert az ítélet egyből lett kárhozottá, az ajándék pedig sok bűnből van igazulásra. (Ésa 6,9.10; Mát 13,13-15) 17Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által: sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, kik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek. (Zsolt 69,23.24) 18Bizonyára azért, miképen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat: azonképen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása. 19Mert miképen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek: azonképen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek. (Csel 13,46;5Móz 32,21) 20A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék; de a hol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik: (Gal 3,19) 21Hogy miképen uralkodott a bűn a halálra, azonképen a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre a mi Urunk Jézus Krisztus által. (1Kor 15,22)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet