Keresés a Bibliában

2 1Annakokáért menthetetlen vagy óh ember, bárki légy, a ki ítélsz: mert a miben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod; mivel ugyanazokat míveled te, a ki ítélsz. (Mát 7,2; Ján 8,7; Róm 14,10) 2Tudjuk pedig, hogy az Istennek ítélete igazság szerint van azokon, a kik ilyeneket cselekesznek. (Ésa 59,20) 3Vagy azt gondolod, óh ember, a ki megítéled azokat, a kik ilyeneket cselekesznek, és te is azokat cselekszed, hogy te elkerülöd az Istennek ítéletét? (2Kor 5,21) 4Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszútűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít? (2Pét 3,9.15) 5De te a te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot a haragnak és az Isten igaz ítélete kijelentésének napjára. (2Tim 2,13) 6A ki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint: (Jób 34,11.12; Zsolt 62,13; Mát 16,27.2Kor;5,10) 7Azoknak, a kik a jó cselekedetben való állhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek, örök élettel; (Mát 25,34-40) 8Azoknak pedig, a kik versengők és a kik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak, búsulással és haraggal. (2Thess 1,8-10) 9Nyomorúság és ínség minden gonoszt cselekedő ember lelkének, zsidónak először meg görögnek; (1Kor 3,16) 10Dicsőség pedig, tisztesség és békesség minden jót cselekedőnek, zsidónak először meg görögnek: (Ésa 40,13; Jób 11,17) 11Mert nincsen Isten előtt személyválogatás. (5Móz 10,17) 12Mert a kik törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül vesznek is el: és a kik a törvény alatt vétkeztek, törvény által ítéltetnek meg, (Gal 5,24; Róm 6,7.18) 13(Mert nem azok igazak Isten előtt, a kik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, a kik a törvényt betöltik. (Mát 7,21) 14Mert mikor a pogányok, a kiknek törvényök nincsen, természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők, törvényök nem lévén, önmagoknak törvényök: (Eféz 4,23.1Thess;4,3) 15Mint a kik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívökbe, egyetemben bizonyságot tévén arról az ő lelkiismeretök és gondolataik, a melyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik.) (2Tim 1,7;Gal 4,5.6) 16Azon a napon, melyen az Isten megítéli az emberek titkait az én evangyéliomom szerint a Jézus Krisztus által. (Mát 25,31-46) 17Ímé, te zsidónak neveztetel, és a törvényre támaszkodol, és Istennel dicsekedel. (Tit 3,7;Jel 3,21) 18És ismered az ő akaratát, és választást tudsz tenni azok között, a melyek különböznek attól, mivelhogy a törvényből megtaníttattál; (Mik 6,8;Fil 1,10) 19És azt hiszed magadról, hogy te a vakoknak vezetője, a sötétségben levőknek világossága, (Mát 15,14) 20A balgatagok tanítója, a kiskorúak mestere vagy, bírván a törvényben az ismeret és igazság formáját. (1Móz 3,17.18) 21A ki azért mást tanítasz, magadat nem tanítod-é? a ki azt hirdeted, hogy ne lopj, lopsz-é? (Zsolt 50,16-21; Mát 23,3.4) 22A ki azt mondod, ne paráználkodjál, paráználkodol-é? a ki útálod a bálványokat, szentségtörő vagy-é? (Zsid 13,1.2.1Pét;1,22) 23Ki a törvényben dicsekszel, a törvénynek megrontása által az Istent gyalázod-é? (2Kor 5,2-4) 24Mert az Istennek neve miattatok káromoltatik a pogányok között, a mint meg van írva. (Ésa 52,5) 25Mert használ ugyan a körülmetélkedés, ha a törvényt megtartod; de ha a törvényt áthágod, a te körülmetélkedésed körülmetéletlenséggé lett. (1Kor 16,1;Zsid 13,1.2) 26Ha tehát a körülmetéletlen pogány megtartja a törvénynek parancsolatait, az ő körülmetéletlensége nem körülmetélkedésül tulajdoníttatik-é néki? (Zak 12,10) 27És a természettől fogva körülmetéletlen ember, ha a törvényt megtartja, megítél téged, a ki a betű és körülmetélkedés mellett is a törvényeknek megrontója vagy. (2Kor 3,6) 28Mert nem az a zsidó, a ki külsőképen az; sem nem az a körülmetélés, a mi a testen külsőképen van: (Eféz 2,11) 29Hanem az a zsidó, a ki belsőképen az; és a szívnek lélekben, nem betű szerint való körülmetélése az igazi körülmetélkedés; a melynek dícsérete nem emberektől, hanem Istentől van. (5Móz 10,16;30,6; Kol 2,11)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet