Keresés a Bibliában

16 1Ajánlom pedig néktek Fébét, a mi nénénket, ki a Kenkhréabeli gyülekezetnek szolgálója: (1Móz 2,18.21) 2Hogy fogadjátok őt az Úrban szentekhez illendően, és legyetek mellette, ha valami dologban rátok szorul. Mert ő is sokaknak pártfogója volt, nékem magamnak is. (1Móz 2,18.23) 3Köszöntsétek Priscillát és Akvilát, kik nékem munkatársaim Krisztus Jézusban. (Csel 18,2.3.26) 4A kik az én életemért a saját nyakukat tették le; a kiknek nemcsak én mondok köszönetet, hanem a pogányok minden gyülekezete is. (Mát 19,12) 5És köszöntsétek azt a gyülekezetet, mely az ő házokban van. Köszöntsétek az én szerelmetes Epenétusomat, a ki Akhája zsengéje a Krisztusban. 6Köszöntsétek Máriát, ki sokat munkálkodott körülöttünk. (1Tim 5,14) 7Köszöntsétek Andronikust és Juniát az én rokonaimat és az én fogolytársaimat, a kik híresek az apostolok között, a kik nálamnál is előbb voltak a Krisztusban. (1Thess 4,15;Mát 5,32; Malak 2,14) 8Köszöntsétek Ampliást, ki nékem szerelmesem az Úrban. (Márk 10,11) 9Köszöntsétek Orbánt, a mi munkatársunkat a Krisztusban, és Stakhist az én szerelmesemet. (Róm,16 14. 16.) 10Köszöntsétek Apellest, ki a Krisztusban megpróbáltatott. Köszöntsétek az Aristóbulus háznépéből valókat. 11Köszöntsétek Heródiont az én rokonomat. Köszöntsétek a Nárcissus háznépéből azokat, a kik az Úrban vannak. (Róm 11,16) 12Köszöntsétek Trifénát és Trifósát, kik munkálódnak az Úrban. Köszöntsétek a szerelmetes Persist, ki sokat munkálódott az Úrban. (Eféz 2,14.17) 13Köszöntsétek Rufust, ki kiválasztott az Úrban, és az ő anyját, a ki az enyém is. (1Pét 3,1.2) 14Köszöntsétek Ásinkritust, Flégont, Hermást, Pátrobást, Merkuriust, és az atyafiakat, kik velök vannak. 15Köszöntsétek Filológust és Juliát, Néreust és az ő nénjét, és Olimpást és minden szenteket, kik velök vannak. (Jak 2,6) 16Köszöntsétek egymást szent csókolással. Köszöntenek titeket a Krisztus gyülekezetei. (1Kor 16,20.1Pét;5,14) 17Kérlek pedig titeket atyámfiai, vigyázzatok azokra, a kik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány körül, melyet tanultatok; és azoktól hajoljatok el. (Eféz 4,1) 18Mert az ilyenek a mi Urunk Jézus Krisztusnak nem szolgálnak, hanem az ő hasuknak; és nyájas beszéddel, meg hizelkedéssel megcsalják az ártatlanoknak szívét. (Csel 9,1.2) 19Mert a ti engedelmességetek mindenekhez eljutott. Örülök azért rajtatok; de akarom, hogy bölcsek legyetek a jóban, ártatlanok pedig a rosszban. (1Kor 14,20) 20A békességnek Istene megrontja a Sátánt a ti lábaitok alatt hamar. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Ámen. (1Móz 3,15) 21Köszöntenek titeket Timótheus, az én munkatársam, és Luczius, Jáson, és Sosipáter az én rokonaim. (Csel 16,1-3) 22Köszöntelek titeket az Úrban én Tertius, ki e levelet írtam. (1Tim 1,12) 23Köszönt titeket Gájus, a ki nékem és az egész gyülekezetnek gazdája. Köszönt titeket Erástus a városnak kincstartója, és Kvártus atyafi. (Jer. 16,2. Róm,16 1. 1 Móz. 2,18.) 24A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme mindnyájan ti veletek. Ámen. (Róm,16 10. 11.) 25Annak pedig, a ki titeket megerősíthet az én evangyéliomom és a Jézus Krisztus hirdetése szerint, ama titoknak kijelentése folytán, mely örök időtől fogva el volt hallgatva, (Eféz 3,20;2Tim 1,9.10.1Pét;1,20) 26Most pedig megjelentetett a prófétai írások által, az örök Isten parancsolata szerint, a hitben való engedelmesség végett minden pogányoknak tudomására adatván, (Kol 1,26.27; Tit 1,2) 27Az egyedül bölcs Istennek a Jézus Krisztus által dicsőség mindörökké. Ámen. (Zsid 13,15; Júd 1,25)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet