Keresés a Bibliában

14 1A hitben erőtelent fogadjátok be, nem ítélgetvén vélekedéseit. (Róm 15,1) 2Némely ember azt hiszi, hogy mindent megehetik; a hitben erőtelen pedig zöldséget eszik. (4Móz 18,8.31.5Móz;18,2.3) 3A ki eszik, ne vesse meg azt, a ki nem eszik; és a ki nem eszik, ne kárhoztassa azt, a ki eszik. Mert az Isten befogadta őt. (2Móz 34,7.1Ján;3,21;Zsolt 35,24) 4Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját? Az ő tulajdon urának áll vagy esik. De meg fog állani, mert az Úr által képes, hogy megálljon. (Jak 4,12) 5Emez az egyik napot különbnek tartja a másiknál: amaz pedig minden napot egyformának tart. Ki-ki a maga értelme felől legyen meggyőződve. (Kol 2,16) 6A ki ügyel a napra, az Úrért ügyel: és a ki nem ügyel a napra, az Úrért nem ügyel. A ki eszik, az Úrért eszik, mert hálákat ád az Istennek: és a ki nem eszik, az Úrért nem eszik, és hálákat ád az Istennek. (Ján 3,27; Róm 12,6.1Pét;4,10; Jak 1,17.1Krón;29,14) 7Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának: (2Kor 5,15) 8Mert ha élünk, az Úrnak élünk; ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk. (2Kor 5,15.1Thess;5,10) 9Mert azért halt meg és támadott fel és elevenedett meg Krisztus, hogy mind holtakon mind élőkön uralkodjék. (Csel 10,42) 10Te pedig miért kárhoztatod a te atyádfiát? avagy te is miért veted meg a te atyádfiát? Hiszen mindnyájan oda állunk majd a Krisztus ítélőszéke elé. (Mát 7,1; Luk 6,37.2Kor;5,10) 11Mert meg van írva: Élek én, mond az Úr, mert nékem hajol meg minden térd, és minden nyelv Istent magasztalja. (Ésa 45,23; Fil 2,10) 12Azért hát mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek. (Fil 2,16) 13Annakokáért egymást többé ne kárhoztassuk: hanem inkább azt tartsátok, hogy a ti atyátokfiának ne szerezzetek megütközést vagy megbotránkozást. (Mát 18,6.7) 14Tudom és meg vagyok győződve az Úr Jézusban, hogy semmi sem tisztátalan önmagában: hanem bármi annak tisztátalan, a ki tisztátalannak tartja. (Mát 15,11) 15De ha a te atyádfia az ételért megszomorodik, akkor te nem szeretet szerint cselekszel. Ne veszítsd el azt a te ételeddel, a kiért Krisztus meghalt. (1Kor 8,11) 16Ne káromoltassék azért a ti javatok. (1Tim 1,2.2Tim;1,2) 17Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm. (Luk 17,20) 18Mert a ki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek, és az emberek előtt megpróbált. (Csel 18,21; Zsid 6,3; Jak 4,15) 19Azért tehát törekedjünk azokra, a mik a békességre és az egymás épülésére valók. (Róm 2,1.4.5; Luk 17,20) 20Ne rontsd le az ételért az Isten munkáját. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, a ki botránkozással eszi. (1Kor 8,10.11; Tit 1,15) 21Jó nem enni húst és nem inni bort, sem semmit nem tenni, a miben a te atyádfia megütközik vagy megbotránkozik, vagy erőtelen. (1Kor 8,13) 22Te néked hited van: tartsd meg magadban Isten előtt. Boldog, a ki nem kárhoztatja magát abban, a mit helyesel. (4Móz 11,4.33) 23A ki pedig kételkedik, ha eszik, kárhoztatva van, mert nem hitből eszik. A mi pedig hitből nincs, bűn az. (2Kor 10,1; Kol 2,5)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet