Keresés a Bibliában

11 1Mondom tehát: Avagy elvetette-é Isten az ő népét? Távol legyen; mert én is izráelita vagyok, az Ábrahám magvából, Benjámin nemzetségéből való. (Fil 3,5) 2Nem vetette el Isten az ő népét, melyet eleve ismert. Avagy nem tudjátok-é, mit mond az írás Illésről? a mint könyörög Istenhez Izráel ellen, mondván: (1Kor 6,11) 3Uram, a te prófétáidat megölték, és a te oltáraidat lerombolták; és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. (1Kir 19,10.18) 4De mit mond néki az isteni felelet? Meghagytam magamnak hétezer embert, a kik nem hajtottak térdet a Baálnak. (Eféz 1,15.16; Róm 1,8) 5Ekképen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint. (Kol 1,9-11;2,5-7;1Kor 12,8) 6Hogyha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből: különben a kegyelem nem volna többé kegyelem. Hogyha pedig cselekedetekből, akkor nem kegyelemből: különben a cselekedet nem volna többé cselekedet. (Róm 1,16.2Kor;1,21) 7Micsoda tehát? A mit Izráel keres, azt nem nyerte meg: a választottak ellenben megnyerték, a többiek pedig megkeményíttettek: (Zsolt 34,11;Fil 3,20; Tit 2,13) 8A mint meg van írva: Az Isten kábultság lelkét adta nékik; szemeket, hogy ne lássanak, füleket, hogy ne halljanak, mind e mai napig. (Ésa 6,9.10; Mát 13,13-15) 9Dávid is ezt mondja: Legyen az ő asztaluk tőrré, hálóvá, botránkozássá és megtorlássá. (Zsolt 69,23.24) 10Sötétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak, és az ő hátokat mindenkorra görbítsd meg. (Fil 3,16;Fil 2,2.3.15.16) 11Annakokáért mondom: Avagy azért botlottak-é meg, hogy elessenek? Távol legyen; hanem az ő esetük folytán lett az idvesség a pogányoké, hogy ők felingereltessenek. (Csel 13,46;5Móz 32,21) 12Ha pedig az ő esetök világnak gazdagsága, és az ő veszteségök pogányok gazdagsága, mennyivel inkább az ő teljességök? (Róm 3,3-9;Csel 18,24-26) 13Mert néktek mondom a pogányoknak, a mennyiben hát én pogányok apostola vagyok, a szolgálatomat dicsőítem, (Csel 9,15; Gal 2,7.8) 14Ha ugyan felingerelhetném az én atyámfiait, és megtarthatnék közülök némelyeket. (1Tim 4,16) 15Mert ha az ő elvettetésök a világnak megbékélése, micsoda lesz a felvételök hanemha élet a halálból? (1Kor 1,5) 16Ha pedig a zsenge szent, akkor a tészta is; és ha a gyökér szent, az ágak is azok. (Róm 16,15.17) 17Ha pedig némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának; (Jer 11,16.17) 18Ne kevélykedjél az ágak ellenében: ha pedig kevélykedel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. (Róm 1,16;2Kor 4,3) 19Azt mondod azért: Kitörettek az ágak, hogy én oltassam be. (Ésa 29,14) 20Úgy van; hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hit által állasz; fel ne fuvalkodjál, hanem félj; (Jób 12,17; Ésa 33,18;Jób 17,20) 21Mert ha az Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, majd néked sem kedvez. (2Pét 2,4.5) 22Tekintsd meg azért az Istennek kegyességét és keménységét: azok iránt a kik elestek, keménységét; irántad pedig a kegyességét, ha megmaradsz a kegyességben; különben te is kivágatol. (Ján 15,2) 23Sőt azok is, ha meg nem maradnak a hitetlenségben, beoltatnak; mert az Isten ismét beolthatja őket. (2Kor 3,16) 24Mert ha te a természet szerint való vadolajfából kivágattál, és természet ellenére beoltattál a szelid olajfába: mennyivel inkább beoltatnak ezek a természet szerint valók az ő saját olajfájokba. (Jer 11,16) 25Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a megkeményedés Izráelre nézve csak részben történt, a meddig a pogányok teljessége bemegyen. (Mik 5,3.4;Luk 21,24) 26És így az egész Izráel megtartatik, a mint meg van írva: Eljő Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a gonoszságokat: (Ésa 59,20) 27És ez nékik az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket. (Jer 31,31-34) 28Az evangyéliomra nézve ugyan ellenségek ti érettetek; de a választásra nézve szerelmetesek az atyákért. 29Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az ő elhívása. (2Tim 2,13) 30Mert miképen ti egykor engedetlenkedtetek az Istennek, most pedig irgalmasságot nyertetek az ő engedetlenségök miatt: (Jer 23,5.6; Róm 4,25.2Kor;5,21;Ján 17,19) 31Azonképen ők is most engedetlenkedtek, hogy a ti irgalmasságba jutásotok folytán ők is irgalmasságot nyerjenek; (Ésa 65,16; Jer 9,23.24.2Kor;10,17) 32Mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön. (Gal 3,22) 33Óh Isten gazdagságának, bölcseségének és tudományának mélysége! Mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei s kinyomozhatatlanok az ő útai! (Gal 6,14;Róm 1,23) 34Mert kicsoda ismerte meg az Úr értelmét? vagy kicsoda volt néki tanácsosa? (Ésa 40,13; Jób 11,17) 35Avagy kicsoda adott előbb néki, hogy annak visszafizesse azt? (Jób 41,11) 36Mert ő tőle, ő általa és ő reá nézve vannak mindenek. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen. (Eféz 1,17.19.1Thess;1,5.2Kor;4,7)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet