Keresés a Bibliában

10 1Atyámfiai, szívem szerint kívánom és Istentől könyörgöm az Izráel idvességét. (Mát 16,6; Gal 5,9) 2Mert bizonyságot teszek felőlök, hogy Isten iránt való buzgóság van bennök, de nem megismerés szerint. (Kol 4,13;Csel 22,3) 3Mert az Isten igazságát nem ismervén, és az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskedtek. (Róm 9,30.31) 4Mert a törvény vége Krisztus minden hívőnek igazságára. (Gal 3,24; Ján 3,16.18) 5Mert Mózes a törvényből való igazságról azt írja, hogy a ki azokat cselekeszi, él azok által. (3Móz 18,5; Ezék 20,11) 6A hitből való igazság pedig így szól: Ne mondd a te szívedben: Kicsoda megy föl a mennybe? (azaz, hogy Krisztus aláhozza;) (5Móz 30,12.13) 7Avagy: Kicsoda száll le a mélységbe? (azaz, hogy Krisztust a halálból felhozza.) (Márk 4,11) 8De mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van: azaz a hit beszéde, a melyet mi hirdetünk. (5Móz 30,14) 9Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. (Mát 10,32) 10Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre. (Zsolt 116,10) 11Mert azt mondja az írás: Valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül. (Ésa 28,16; Zsolt 25,3) 12Mert nincs különbség zsidó meg görög között; mert ugyanaz az Ura mindeneknek, a ki kegyelemben gazdag mindenekhez, a kik őt segítségül hívják. (Csel 10,34.35) 13Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. (Jóel 2,32; Csel 2,21) 14Mimódon hívják azért segítségül azt, a kiben nem hisznek? Mimódon hisznek pedig abban, a ki felől nem hallottak? Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül? (1Móz 3,15) 15Mimódon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? A miképen meg van írva: Mely szépek a békesség hirdetőknek lábai, a kik jókat hirdetnek! (Ésa 52,7) 16De nem mindenek engedelmeskedtek az evangyéliomnak. Mert Ésaiás azt mondja: Uram! Kicsoda hitt a mi beszédünknek? (Ésa 53,1) 17Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által. (Gal 5,19.20.21; Eféz 5,5) 18De mondom: Avagy nem hallották-é? Sőt inkább az egész földre elhatott az ő hangjok, és a lakóföld véghatáráig az ő beszédök. (Zsolt 19,5) 19De mondom: Avagy nem ismerte-é Izráel? Először Mózes mondja: Én titeket felingerellek egy nem néppel, értelmetlen néppel haragítalak meg titeket. (5Móz 32,21) 20Ésaiás pedig bátorságosan ezt mondja: Megtaláltak azok, a kik engem nem keresnek; nyilvánvaló lettem azoknak, a kik felőlem nem kérdezősködtek. (Ésa 65,1) 21Az Izráelről pedig ezt mondja: Egész napon kiterjesztettem kezeimet az engedetlenkedő és ellenmondó néphez. (Ésa 65,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet